Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse
Nyhet

Det nærmer seg ny datainnsamling i Drømmeskolesposjektet!

Det nærmer seg ny datainnsamling i Drømmeskoleprosjektet! Datainnsamlingen vil foregå i månedsskiftet april/ mai.

4 mentorer

Prosjektleder: Torill Larsen

Forskningsgruppe: SIPA

Finansiering: Voksne for barn, Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere: Voksne for barn

Prosjektperiode: Januar 2011- Desember 2016

 

Drømmeskolen er et helsefremmende program utviklet av ‘Voksne for barn’ rettet mot å bedre det psykososiale læringsmiljøet i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Det er en del av Helsedirektoratet satsing på «psykisk helse i skolen» som består av forebyggende og mestringsorienterte skoleprogram for å bedre unges psykiske helse.

 

Prosedyre for datainnsamling månedskiftet april/ mai 2015

 

Datainnsamlingen er begrenset til èn skoletime, der elevene på VG1 skal svare på et spørreskjema om det sosiale miljøet i klassen og ved skolen, samt verdier, trivsel og skolemiljø. Undersøkelsen vil hovedsaklig bli gjennomført elektronisk. Vi vil også gjennomføre intervjuer med de ulike aktørene i programmet, det vil si elever, elevmentorer, lærer, ressurspersoner og rektor. Hele datainnsamlingen vil bli gjennomført i løpet av 3 dager. Vi benytter en fremgangsmåte hvor opplysningene behandles konfidensielt, hvor kun forskergruppen hat tilgang til data.

  

Undersøkelsen støttes økonomisk av Voksne for Barn via Helsedirektoratet og er vurdert av Regional etisk komité (REK).

 

Les mer om forskningsprosjektet "Evaluering av Drømmeskolemodellen" her.