Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess

Stormaster og forskerlinjen

Ved det juridiske fakultet kan man skrive stor masteroppgave ved JUS397 Forskerlinje (70 sp) eller JUS396 Masteroppgave (60 sp).

Hovedinnhold

Tilknyttet forskergruppen i strafferett og straffeprosess har vi studenter som både skriver stormaster og er tilhørende forskerlinjen. 

Stormaster 

2020-2021

Frida Kulleseid sitt stormaster-prosjekt har problemstillingen "Hvilke nasjonale og internasjonale begrensninger gjelder for adgangen til å fastsette særvilkår for betinget fengselsdom, og foreligger det særlige begrensninger for anvendelsen av straffeloven § 37 k)?". På generelt plan skal prosjektet kartlegge de ytre rammene for bruk av strl. §§ 35-37, og videre vil oppgaven også ta for seg begrensninger knyttet til strl. § 37 k). Bokstav k) er en svært vid hjemmel, og legger opp til at domstolene kan ilegge domfelte "andre særvilkår som retten finner hensiktsmessig". Hun vil derfor undersøke om strl. § 37 k) er underlagt andre begrensninger enn de øvrige hjemlene.

Forskerlinjen

2020-2021

Malin Skogstad Aaen skriver stormaster på forskerlinjen om "Påtalemyndighetens objektivitetsplikt når tiltalespørsmålet vurderes og under iretteføringen". Hun er også tilknyttet politi- og påtaleprosjektet og har fått tildelt stipend som følge av dette. 

Anna Regine Arntsen  er knytttet til forskerlinjen og skriver stormaster om hva som er "truende atferd" i straffeloven § 291 a. Vilkåret inngår i voldtektsbestemmelsen, hvor det heter at den som "skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd" straffes for voldtekt. Formålet med oppgaven er å analysere vilkåret "truende atferd" og kartlegge hvilke elementer som inngår i vilkåret.

Jakob Mykland Revheim skriver stormaster på forskelinjen, Master-prosjektet knytter seg til straffeloven § 311, som forbyr befatning med "fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn". Mer konkret skal oppgaven analysere hva som er gjeldende rett knyttet til vilkåret "fremstilling", da særlig fokusert inn mot et spørsmål om hvordan dette vilkåret skal avgrenses. I tillegg skal gjeldende rett rundt fremstillingsvilkåret og § 311 diskutres, målt opp mot noen av strafferettens grunnleggende prinsipper. Fokuset for denne delen av oppgaven er å vurdere hvorvidt § 311 utgjør et brudd med den tradisjonelle forståelsen av forutsetningene for kriminalisering, og hva som i så fall begrunner dette bruddet.