Hjem
Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)
Forskingsprosjekt

Transformere klimakunnskap med og for samfunnet (TRACKS)

I TRACKS undersøkte forskerne hvordan lokalsamfunn i Bangladesh selv kan bidra til å framskaffe og kommunisere best mulig kunnskap om lokal tilpassing til klimaendringer.

Tre omgitt av vann
Foto/ill.:
World Fish

Hovedinnhold

Dette ble gjort ved hjelp av både vitenskapelige metoder og lokalsamfunnenes egen lokalkunnskap og tradisjonelle kunnskap.

TRACKS hadde oppstart 1. juni 2014. Det hadde som mål å mobilisere høykvalitetskunnskap om klimavariasjoner i nord-øst-Bangladesh og innvirkningen variasjonene har på lokalsamfunnene. Prosjektet hadde åtte institusjonelle partnere: fire i Norge, tre i Bangladesh og en i Hawaii. TRACKS hadde en innovativ post-normal vitenskapstilnærming som brakte sammen vitenskap og lokalkunnskap om klima. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd med over 10 millioner NOK.

Bakgrunn

Bangladesh er et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Mange lokalsamfunn i Bangladesh er avhengige av jordbruk som levebrød og er dårlig rustet til å takle ekstremvær. Alle endringer i været vil derfor ha stor innvirkning på disse samfunnene, fra dårlige avlinger til flom eller spredning av smittsomme sykdommer. Det er viktig å forstå virkningen nåværende klimavariasjoner har på disse lokalsamfunnene for å kunne tilpasse seg framtidige klimaendringer.

Mål

TRACKS hadde som mål å implementere en innovativ tilnærming som samler både klimaeksperter, myndigheter og lokale aktører i en gruppe som vil bli spurt om å definere hva de regner som den beste kunnskap om deres lokale klima. Hver av disse «klimaforskerne» bidro med egne historier om det lokale klimaet basert på egen kunnskap og erfaring. Sammen hadde de som mål om å bli enige om hva de anså som viktigst.

Gruppens hovedmål var å komme fram til et sett nøkkelindikatorer for å måle innvirkningen klimavariasjoner har. Nøkkelindikatorene kan være alt fra regnmåling til tidspunktet visse ville dyrearter returnerer til beitemarkene. Klimaforskerne ønsket så å overvåke disse indikatorene i ett år for å teste om de er godt egnet til å hjelpe lokalsamfunnene til å tilpasse seg klimaendringene.

Et viktig mål var at disse lokalsamfunnene ville få god kunnskap om sine lokale klima og et gjennomtestet sett av indikatorer til å måle klimaets innvirkning på samfunnet etter prosjektets slutt. Studien var også ment å gi viktig kunnskap om metoder å tilnærme seg denne problematikken på i andre sårbarbare land.