Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Masteroppgaver

Oversikt over innleverte masteroppgaver i trygdeøkonomi siden 1993.

Hovedinnhold

  MASTEROPPGAVER 2018:

  1. Borgersrud, Anders: Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? (veileder Johnsen).

  2. Frorud, Mari Lima: En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av en app for pasienter med irritabel tarmsyndrom  (veiledere: Aakvik og Riise).

  3. Gading, Rakel: Fordelingseffekter av innstramminger i sykelønnsordningen (veileder Grasdal).

  4. Husby, Øyvind: Dekning av legemidler, på tide å tenke nytt? (veileder Risa).

  5. Mandujano, Jon Amador Vårvik: Humankapital og grunnskolen (veileder Vårdal).

  6. Myrtveit, Lillian Ovedal: Quality of life and resource use in nursing homes. The effect of the COSMOS-intervention (veileder Riise).

  7. Rusin, Inga: An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway (veileder Johnsen).

  8. Ulvedal, Åshild Østerbø:  Avkastning av utdanning målt ved livsløpsinntekt (veileder Vaage).

  9. Veisene, Stian Tufte:  En nytte-kostnadsanalyse av Utredningsmottakets diagnostisering og behandling av medisinske pasienter innlagt for øyeblikkelig hjelp (veiledere Riise/Aakvik).

  10. Vikesund, Kristina: Lønnsadelen i Norge 1865 til 2014 (veileder Torsvik).

   

  MASTEROPPGAVER 2017:

  1. Dalsbø, Ragnhild: Individa si tilpassing til pensjonssystemet (veileder Sandvik)
  2. Eikrem, Amund S.: Overgangen frå utdanning til arbeid – jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden (veileder Bratberg)
  3. Fastbø, Tuva Marie: Do tax changes affect unemployment? Empirical evidence from 20 OECD countries from 1980 to 2015 (veileder Grasdal).
  4. Fidjeland, Andreas L.: Competing with grades – The effect of school choice on high school dropout rates (veileder Løken).
  5. Halvorsen, Ole Ø.: Sosioøkonomisk status og skilsmisse (veileder Grasdal).
  6. Larsson, Gunnar: Arbeidsavklaringspenger – en sammenligning med tidligere ordninger (veileder Bratberg).
  7. Munthe-Dahl, Jostein: Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? (veileder Risa).
  8. Ottesen, Ingvild H.: Sykemeldingspraksisen og konkurransemarkedet til fastleger (veileder Riise).
  9. Haga, Maria: Besteforeldres påvirkning som barnepassere – En studie av effekten barnepass gitt av besteforeldre har på mødres yrkesdeltakelse (veileder Johnsen).

   

  MASTEROPPGAVER HØST 2016:

  1. Morten HordnesEn empirisk analyse av Reform ’97. (2016)
  2. Marita SvorstølSosial og geografisk mobilitet. (2016)
  3. Georgeta A. ØvrebottenArbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring – et ansattgode eller en helseforsikring. (2016)

   

  MASTEROPPGAVER VÅR 2016:

  1. Ragnar H. Alne: Uførereformen 2015 - En effektevaluering. (2016)
  2. Maren E. Børslien: Regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Norge. (2016)
  3. Tiril R. Halvorsen: Velferdstjenester på markedet. (2016)
  4. Dag Ove Larssen: Intergenerasjonell inntektsmobilitet og intragenerasjonell inntektsulikhet. (2016)
  5. Netland, Daniel: Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet. (2016)
  6. Linda Östergren: Sosial interaksjon og sykefravær. En empirisk analyse av sosiale normer og sykefravær i et norsk forsikringsselskap i perioden 2003-2007. (2016)

   

  MASTEROPPGAVER 2015:

  1. Hjartåker, Camilla Sætre: Tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP til folketrygden. Hvem vil tape eller vinne? (2015)
  2. Sortland, Magne: Sannsynligheten for overgang til uføretrygd etter endt sykemelding – En forløpsanalyse. (2015)
  3. Vestfossen, Aksel: En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge. (2015)
  4. Wessel, Martin: Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg. (2015)
  5. Schnelle, Kenneth: Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility. (2015)
  6. Jordbakke, Guri Natalie: Arbeidsinnvandring og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004. (2015)
  7. Theting, Hans Rasmussen: Jo større jo bedre? - en drøfting av fordelene og ulempene ved kommunereform og en analyse av betydningen av størrelse for offentlig forvaltning. (2015)
  8. Solberg, Jørgen Kjelstrup: Kjønnsforskjeller over tid- Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse. (2015)
  9. Flaatten, Kristine Klekken: Effektevaluering av kontantstøttereformen - ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner. (2015)
  10. Tobro, Anne Marte Lunde: Labour market mobility among senior workers in Norway. (2015)
  11. Sognefest-Haaland, Johanne: En empirisk analyse av jobbmobilitet mellom offentlig og privat sektor. (2015)
  12. Asbjørn Sæther: Tiltak for å redusere sykefraværet på norske arbeidsplasser. (2015)

   

  MASTEROPPGAVER 2014:

  1. Gaarud, Jørgen Emil: Barnløse menn – en empirisk analyse. (2014)
  2. Røksund, Birgitte: Er det kjønnsforskjell i sykefraværet gitt et jobbskifte hos ektefellen. (2014)
  3. Othilde Skjøstad: Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse. (2014)
  4. Sondre Seilen: Flere i arbeid? Nav-reformen - tegn til læringseffekt? (2014)
  5. Otto Sevaldson Lillebø: Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring. (2014)

   

  MASTEROPPGAVER 2013:

  1. Katrine Berntsen: Ektefellers sykefravær. (2013)
  2. Olga Gangsøy: Fører omsorg for barn til mer sykefravær blant kvinner? (2013)
  3. Ingrid Grimso: Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon (2013)
  4. Frank Hansen: Finansielle insentiver og sosial dynamikk. En empirisk analyse. (2013)
  5. Rune Haugen: Gradert uførepensjon. En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter. (2013)
  6. Julia Myroldhaug: Arbeidstilbudseffekter av endring i beregningsregler for medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring. (2013)
  7. Ragnhild Remøyholm: Sjukefråvær og konjunkturar i offentleg sektor. (2013)
  8. Nadezda Svetlakova: Yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner i 1993-2008. (2013)
  9. Andreas Moen: Sysselsetting og tidligpensjon: En empirisk analyse av AFP-ordningens effekt på yrkesdeltakelsen blant eldre og yngre arbeidstakere i privat sektor. (2013)
  10. Elisabeth Nørvåg: Sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykefravær - et case-studie i Helse Bergen. (2013)
  11. Kristin Hagen: Hvorfor blir det flere unge uføre? En sammenlikning av uførerisikoen for unge voksne i 1992 og 2001. (2013)
  12. Signe Aase Abrahamsen En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad. (2013)

   

  MASTEROPPGAVER 2012:

  1. Kenneth Nodeland: Kjønnsforskjeller i sosial ulikhet i helse? (2012)
  2. Elena Vladislavovna Stormark: Sosial ulikhet i helse blant barn og ungdom. (2012)
  3. Nicolai Løvvik: Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av NAV-reformen. (2012)
  4. Magnus Knutsen: Kake nok til alle? En analyse av den langsiktige utviklingen i offentlige finanser. (2012)
  5. Håvard Netteland: Eksportbedrifter og lønn. (2012)
  6. Kristin Hagen: Hvorfor blir det flere unge uføre? En sammenlikning av uførerisikoen for unge voksne i 1992 og 2003 (2012)
  7. Erlend Fjell Lie: Flere i arbeid og færre på trygd? - En effektevaluering av NAV-reformen, med hensyn på langtidssykemeldte (2012)

   

  MASTEROPPGAVER 2011:

  1. Einum, Marie Nordnes: Generasjonsregnskap for omsorgssektoren i Bergen kommune. (2011)
  2. Forthun, Ingeborg: Dobbeltarbeidshypotesen - gir omsorg for barn økt sykefravær blant yrkesaktive kvinner? (2011)
  3. Sekse, Kristin Njå: Statens pensjonsfond utland: Gevinsten av å ta hensyn til eksogen formue. (2011)
  4. Thormodssæter, Stian Benonisen: Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken. (2011)
  5. Andersen, Kurt Aksel: En overlappende generasjonsmodell for norsk økonomi (2011)
  6. Grimstad, Lars Sjølli: Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten (2011)
  7. Gunnerud, Christine Engh: Hva betyr skoleslutt for mottak av sosialhjelp? (2011)
  8. Kvalsvik, Silje Therese: Gjennomstrøyming i vidaregåande skule og arbeidsmarknadskonsekvensar. Ein empirisk studie. (2011)
  9. Leknessund, Øyvind K.: I fars fotspor? En sammenligning av den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten mellom barn av innvandrere og etniske norske barn (2011)
  10. Lorentsen, Stian: Senket aldersgrense i AFP: effekt på arbeidstilbudet til eldre helsearbeidere (2011)
  11. Lothe, Cecilie: Effekten av næringsspesifikke kjenneteikn på sjukefråværet - ein empirisk studie (2011)

   

  MASTEROPPGAVER 2010:

  1. Henning Holgersen: Fra arbeid til uførepensjon. (2010)
  2. Ingvill Strand: Variasjon i fastlegars sjukmeldingspraksis. (2010)
  3. Ingeborg Urkegjerde: Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester. (2010)
  4. Espen Gautesen: Statens pensjonsfond - Utland - En tilstrekkelig stor hvilepute? (2010)
  5. Silvia Tatjana Harung: Årsaker til sykefravær. (2010)

  Masteroppgaver 2009:

  1. Halvor Andreas Strand Friisk: En økonometrisk analyse av lønnsrigiditeter i Norge. (2009)
  2. Ole Henrik Haukvik: Arbeidsledighet i det sentrale Øst-Europa og Baltikum: statlige reformer og skift i den strukturelle arbeidsledigheten.(2009)
  3. Gry Karlsen: Generasjonsregnskap for omsorgssektoren i Norge. (2009)
  4. Anna Korlyuk: Empirisk analyse av variasjon i inntekt til nordmenn og innvandrere over konjunkturer i perioden 1994-2003. (2009)
  5. Ingvild Pedersen: Seleksjonsproblematikk i nytt pensjonssystem - ein empirisk analyse av arbeidstilbod og tidleg uttak av alderspensjon. (2009)
  6. Jens Thomas Veberg: Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester. (2009)
  7. Rebekka Aarlien Byrkjedal: Generasjonsregnskapsanalyse for den norske helsesektoren. (2009)
  8. Eilert Husabø: Ein jamvekstmodell for pensjonsreformen. (2009)

  Masteroppgaver 2008:

  1. Sigurd E. Birkeland: "Globalisering og arbeidsmarkedet" (2008)
  2. Karsten M. E. Rieck: "Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution." (2008)
  3. Eirik Syversen: En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene (2008)
  4. Espen R. Tjøstolvsen: Ny pensjonsordning - analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse (2008)
  5. Ragnhild Brevig Aarseth: Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge (2008)
  6. Sigbjørn Sandberg: Sosialhjelp, fungerer den som en midlertidig hjelp til selvforsørgelse? 2008)
  7. Christine Løvaas Stavnes: Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner. (2008)
  8. Shila Amigh: Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedsintegrering blant innvandrere. (2008)
  9. Stein Svalestad: Arbeidsledighet og skilsmisse - en empirisk analyse. (2008)

  Masteroppgaver 2007:

  1. Silje Rørtveit Mundal: En empirisk analyse av effekten geografisk bosted har på deltakelse i høyere utdanning (2007)
  2. Magne Solheim: Avslag på søknad om uføretrygd. (2007)
  3. Kristine Aarsand Engelsen: Overgangen frå langtidssjukefråver til uføretrygd. (2007)
  4. Barata Correia da Silva, Claudia Vanessa: Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn - skyldes den diskriminering? (2007)
  5. Gjerde, Øystein Kjos: Tidligpensjonering som familiebeslutning. (2007)
  6. Elisabeth Fasting: Inntektsulikhet og ulikhet i helse. (2007)
  7. Joackim Kurtzhals: Pensjonsreformen. En gjennomgang og noen konsekvenser. (2007)
  8. Hilde Gyland: Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og bruk av legetjenester - en analyse etter innføringen av fastlegeordningen i 2001. (2007)
  9. Jørn Losnegård: "Likestilling i arbeidsmarkedet - kjønn og sykefravær." (2007)

  Masteroppgaver 2006:

  1. Katrine Vellesen Løken: The impact of family income on children's level of education: Causation or selection? (2006)
  2. Karl Åge Jacobsen: Inntektsmobilitet i Norge: Om permanentinntektsmålet i intergenerasjonelle analyser. (2006)
  3. Marthe Skjelbred-Knudsen Valde: Inntektsforskjeller blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. (2006)
  4. Andreas Alm: Intergenerasjonell inntektsmobilitet. (2006)

  Masteroppgaver 2005:

  1. Odd Bjarne Berdal: En økonometrisk analyse av tidligpensjonering. (2005)
  2. Rune Gjerdevik: Familiebakgrunn og utdanningskarrierer - en empirisk analyse av sammenhengen mellom familieinntekt og utdanningsnivå. (2005)
  3. Margit Auestad: Sykefravær i offentlig og privat sektor. (2005)
  4. Jan Gunnar Hordnes: Job stability in Norway 1986-1995. (2005)
  5. Farah, Mohammed H.: Early Labour Market Experience after Graduation by Fields of Study: An Empirical Analysis. (2005)

  Masteroppgaver 1993 - 2004:

  1. Torill Steinmo: Deling av pensjonsrettigheter i folketrygden. (1993)
  2. Arild Aakvik: Differansesannsynlighet ved attføring: Suksess eller seleksjon? (1993)
  3. Hanne M. Hagseth: Hvordan folketrygdens pensjonsordninger kan påvirke gifte kvinners arbeidstilbud. (1993)
  4. Liv Sigurdsson: Tilleggspensjonering i folketrygda, eit offentleg eller privat ansvar? (1993)
  5. Svein Glomnes: Moral Hazard og sikkerhetinsetiver i det nye systemet for kompensasjon ved yrkesskade. (1994)
  6. Vidar Grønsberg: Alderspensjonen i folketrygda: Overføringssluk eller gunstig forsikring? (1994)
  7. Geir Vangen: En økonometrisk analyse av sykefravær. (1994)
  8. Astrid L. Hansen: Overgangen fra arbeid til uførepensjon - Sannsynligheten for å bli uførepensjonert ved klare vs diffuse diagnoser. (1994)
  9. Geir Bjørsvik: Overgang fra arbeid til pensjon; Hvilke faktorer bestemmer? (1994)
  10. Ole Kåre S. Larsen: Sammenhengen mellom arbeidsledighet og sykefravær. (1994)
  11. Hans K. Tøsdal: Det nordiske arbeidsmarkedet 1960-1990. En analyse av migrasjon mellom landene. (1995)
  12. Alf Torstensen : Ungdom ut av arbeidsmarkedet. (1995)
  13. Jan Otto Hansen: Innkreving av skatter og avgifter via forsikringsmarkedet: En empirisk studie av mulighetene for trafikksikkerhetsgevinster fra bilforsikringsmarkedet. (1995)
  14. Bjørn Inge Midtgård: Tenestepensjon og tidlegpensjonering. (1995)
  15. Knut Thunes: Deterrents to Malingering in Disability Insurance. (1995)
  16. Kirstine Kolsrud: Innvandrere i det norske arbeidsmarkedet deltagelse eller utestengning? (1995)
  17. Ingeborg C. F. Solli: Eneforsørgere som selvforsørgere? (1996)
  18. Vilhelm Torkellsen: Uførepensjonering og yrkesdeltakelse. (1996)
  19. Kjetil Lund: Frå utdanning til arbeid. (1996)
  20. Roar Slyngstadli: Tjenestemotivert inntektsutvikling? (1996)
  21. Tone Ingrid Tysse: Ledighet blant eldre arbeidstakere en forløpsanalyse. (1996)
  22. Anita M. Sivertsen: Fødselspengemotivert inntektsutvikling en økonometrisk analyse. (1996)
  23. Nina Rasmussen: Individuell forebygging og sosialforsikring.(1996)
  24. Johan Endresen: Finansiering og organisering av folketrygden. (1996)
  25. Tor Helge Holmås: Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak en forløpsanalyse. (1997)
  26. Stein-Arve Eide: Befolkningsutvikling, migrasjon og langsiktig finansiering av folketrygden. (1997)
  27. Anne Marie Hoff: Fra tiltak til arbeid? En effektevaluering av arbeidsmarkedstiltak. (1997)
  28. Torunn S. Nilsen: Varighet i arbeidsforhold etter endt utdanning (1997)
  29. Tommy G. Elsayed: Er det lønsamt å investere i utdanning? (1998)
  30. Heidi Tveit Eilertsen: Ekteskapelig status og arbeidstilbud - endres arbeidstilbudet ved skilsmisse? (1999)
  31. Kristin A. Folgerø: Offentlige pensjoner og privat sparing. (1999)
  32. Jorunn Furuberg: Tidleg arbeidsmarknadserfaring: Ein analyse med paneldata. (2000)
  33. Julia Nemeth: Enslige mødres arbeidstilbud - en økonometrisk analyse. (2000)
  34. Lisbeth Arnesen: Varighet i arbeid etter endt attføring en forløpsanalyse. (2000)
  35. Mix Marie Anker: Yrkesskadeforsikringslovens effekt på sikkerhet og lønn. (2000)
  36. Linda Hauge: Sjukefråvær 1989-1995. Ein forløpsanalyse. (2000)
  37. Lene Rathe: Sykefravær og bedriftsheterogenitet - en analyse av perioden 1990 til 1995. (2003)
  38. Roger J. Fosse: Sykefravær og sammensetningseffekter. (2003)
  39. Roar Gjelsvik: Bergensprosjektet "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet. (2003)
  40. Yngve Milje: Legemiddeløkonomi - En Cost-Effectiveness analyse av Aldara 5 % imiquimod. (2004)