Hjem
Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Bildøy Vest
Dette området ligger ved Bildøysundet i direkte kontakt med den tidevannsstrømmen som går mellom Bildøy og Sotra. Denne delen av strømmen er kjent som en spesielt god fiskeplass og går under navnet «Djupakjedlo». Dette er et dypere område i straumen som ligger like utenfor den største lokaliteten som skal undersøkes på Sotrasambandet. Det er liten tvil om at fisket i «Djupakjedlo» sannsynligvis har tradisjoner som går mange tusen år tilbake i tid. Den langvarige bosetningen har ført til at det er avsatt mektige kulturlag på denne boplassen. Kulturlag er rester etter dagliglivet på boplassen og består ofte av trekull, nøtteskall, avfall etter produksjon av redskaper og skjørbrente stein. Denne boplassen har vært benyttet i siste del av eldre steinalder og første del av yngre steinalder.

Bildøy Øst
På østsiden av Bildøy ligger Straumsundet. Dette er tidevannsstrømmen som går mellom Bildøy og Litlesotra. I dag er Straumsundet i ferd med å endre karakter pga bygging av nye boligblokker, men i steinalderen, når havet stod 10-12 meter høyere enn i dag har dette vært en stri strøm med et rikt marint miljø med fisk, sjøfugl, sel og hval. Boplassen som skal undersøkes her ligger på flere ulike platå på Bildøysiden.  Også her er det avsatt kulturlag, men ikke i samme omfang som på vestsiden. Dette kan tyde på at boplassen har hatt en kortere bruksfase.

Arefjordspollen
Arefjordspollen og boplassene her har veldig forskjellig beliggenhet fra strømlokalitetene på Bildøy. I dag ligger en av lokalitetene ved en kraftig myr, men i steinalderen var det sjø her. Lokaliteten har da ligget i et skjermet område like ved en liten lagune. Her har det sannsynligvis vært gode muligheter for å sanke skjell, eller fiske ulike typer bunnfisk som flyndre eller breiflabb. I perioder med dårlig vær har det sannsynligvis vært både tryggere og mer behagelig å oppholde seg her enn på de mer åpne boplassene på Bildøy.

 

Tilbake til startsiden