Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Strategiplan

Strategiplan for perioden 2023 - 2030

Presentasjon av Institutt for filosofi og førstesemesterstudier sin strategi for 2023 - 2030.

Hovedinnhold

Forskning og forskerutdanning

Forskning er kjernen i arbeidet på instituttet, og skal være grunnlaget også for vår undervisning og formidling. Selv om våre ansatte har ulik grad av forskning i stillingene, får vi mye ut av vår forskningskapasitet. De siste fem årene har instituttet hatt en stor økning i forskingsaktiviteten, målt i publisering og eksternfinansiering. Vi har også en velfungerende ph.d.-utdanning, hvor bortimot alle fullfører på nær normert tid, men hvor arbeidsmarkedet etterpå er utfordrende. 

Forskning

Hovedmål

FoF skal ha et aktivt forskningsmiljø på godt internasjonalt nivå, som tar vare på bredden samtidig som det videreutvikler de sterkeste miljøene, og hvor forskningen formidles både i vitenskapelige kanaler og til den bredere offentligheten.

Delmål

FoF skal ...

 • satse på aktive forskningsgrupper i tildeling av midler og ressurser
 • bygge miljø på internasjonalt høyt nivå som kan konkurrere om SFF-status og ERC-tildelinger
 • skjerme forskningstid og legge til rette for sammenhengende tid til forskning for de som ønsker det
 • øke publiseringen i internasjonalt anerkjente kanaler ved bruk av insentiver, slik som prioritering i valg av undervisning og tildeling av midler
 • stimulere til økt eksternfinansering ved frikjøp og fordeling av undervisning, samt forvente at alle forskningsgrupper er aktive i søknadsskriving
 • utarbeide mandat for forskningsgruppeledere
 • opprettholde vår posisjon som nasjonalt ledende i formidling av filosofi
 • synliggjøre og berømme fremstående bidrag til forskning og formidling
 • fremme rekruttering- og ansettelsesprosesser som sikrer at vi ansetter de best kvalifiserte kandidatene
 • bruke forsknings- og publikasjonsplaner som del av medarbeidersamtaler ved behov
 • arbeide for å bedre rammevilkårene til forskningsinfrastrukturen som ligger i WAB
   

Forskerutdanning

Hovedmål

FoF skal ha en ph.d.-utdanning hvor alle kandidater fullfører på normert tid og har gode karrieremuligheter etterpå.

Delmål

 • arbeide for å rekruttere kandidater av høy kvalitet, med prosjekter som passer inn i instituttets forskningsgrupper 
 • innlemme alle stipendiater og postdoktorer i aktive forskningsmiljø og gi dem tilgang til internasjonale nettverk 
 • bruke oppstartssamtaler, midtveisevaluering og sluttseminar for å legge til rette for fullføring på normert tid 
 • innrette ph.d.-utdanningen slik at den forbereder kandidatene til tiden etter doktorgrad, blant annet med kurs og veiledning i karriereplanlegging
 • legge opp pliktarbeid slik at det bedrer karrieremuligheter
 • sørge for at alle stipendiater veiledes av aktive og solide forskere som støtter opp om deres karriereutvikling

Fagstudiene

Filosofistudier overfører filosofisk forståelse og kunnskap til yngre generasjoner. De er forankret i forskning, og peker fremover mot deltagelse i samfunns- og arbeidsliv. På lavere grad har studiene våre god rekruttering, men høyt frafall, mens på høyere grad er fullføringen god, men rekrutteringen kunne vært bedre. Samtidig spiller emner i filosofi en viktig rolle i andre studieprogram, både som obligatoriske og som valgfrie emner, og peker slik mot en allmennmenneskelig og tverrfaglig appell som faget bare delvis utnytter.

Hovedmål

FoF skal tilby forskningsbasert undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet, som både er attraktiv og gir god gjennomføring, og som både gir grunnlag for videre fordypning og synliggjør arbeidslivsrelevans.

Delmål

FoF skal ... 

 • arbeide for at alle emner blir undervist av aktive forskere på feltet 
 • synliggjøre relevansen av filosofiutdanning for samfunnsliv og arbeidsliv
 • sørge for en effektiv og bærekraftig ressursbruk, med overenstemmelse mellom ressursbruk og undervisningskrefter, samt mellom ressursbruk og studenttall
 • identifisere og implementere effektive tiltak for å redusere frafall ved bachelorprogrammet 
 • arbeide for å styrke rekrutteringen ved masterprogrammet, og legge til rette for at spesielt motiverte bachelorstudenter går videre med filosofistudier 
 • forberede masterstudenter til en eventuell videre forskerkarriere i filosofi 
 • revidere årsstudiet slik at det gir en helhetlig introduksjon til filosofi som motiverer for videre studier
 • styrke kvaliteten ved de enkelte emnene gjennom å tilby mer studentaktiv læring 
 • utvikle spesielt attraktive emnetilbud som også har potensial til å øke tilstrømningen av studenter fra andre fagområder og fakulteter 
 • fortsette det pågående arbeidet med å opprette et bachelorprogram i FPØ / PPE
 • styrke progresjonen og sammenhengen mellom emnene på fagstudiet i filosofi, med mindre grad av overlapp og større grad av differensiering mellom de ulike nivåene 
 • legge til rette for mer samarbeid mellom emneansvarlige, særlig på de obligatoriske emnene, og drive systematisk kollektiv kvalitetsutvikling av studieprogrammene 
 • legge til rette for universell utforming og tilrettelegging, samt stimulere til diskusjon om hvordan man kan ta hensyn til mangfold og inkludering i undervisningen 
 • styrke studentenes tilhørighet til instituttet, for eksempel gjennom inkludering i instituttseminarer og andre faglige arrangementer 
 • legge til rette for et godt faglig-sosialt miljø blant studentene gjennom et godt samarbeid med fagutvalget

Examen philosophicum

Examen philosophicum gjør at vi har et stort filosofisk fagmiljø i internasjonal sammenheng. Ex.phil. i Bergen er både allment og fakultetsinnrettet, og gir studentene perspektiver på eget fag ved å sette det inn i en større faglig sammenheng. Ex.phil. er videre fundert på en problemorientert og tematisk strukturering av fagstoffet og på studentaktive læringsformer innenfor rammene av seminarmodellen. Slik bidrar ex.phil. til at studentene utvikler evnen til kritisk refleksjon gjennom å utvikle argumentative ferdigheter og den normative vurderingsevnen. Samlet sett skal ex.phil. være et identitetsskapende og fellesskapsdannende fag ved UiB som skal øve opp studentenes evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål i vitenskapene og samfunnet.

Hovedmål

FoF skal arbeide for å levere et faglig godt ex.phil. av fremragende pedagogisk kvalitet, som er relevant for studentene og deres disipliner, og som derigjennom befester ex.phil. sin posisjon ved Universitetet i Bergen.

Delmål

FoF skal ...

 • bidra til danningsoppdraget til ex.phil. gjennom å ivareta felles forankring i filosofiske teorier og generiske ferdigheter på tvers av fakultetsvariantene 
 • befeste seminarmodellen som primær undervisningsform med vekt på studentaktiv seminargruppeundervisning og veiledet semesteroppgave som vurderingsform 
 • ha kontroll over ressursbruken for å holde kostnadene ved ex.phil. på et akseptabelt nivå og slik trygge emnets posisjon ved UiB 
 • videreutvikle posisjonen som fremragende undervisningsmiljø gjennom utforsking av varierte undervisnings- og vurderingsformer innenfor rammene av seminarmodellens studentaktive læringsdesign 
 • ta vare på ex.phil. som et felles anliggende ved instituttet arbeide systematisk med å videreutvikle den utdanningsfaglige kompetansen til undervisere og legge til rette for kompetanseheving 
 • arbeide for at ex.phil. skal være forskningsdrevet ved at underviserne i hovedsak skal være forskningskompetente samt inneha filosofisk spesialkompetanse rettet mot fakultetsvariantenes fagområder der det er behov for det 
 • arbeide systematisk med å utvikle god samarbeids- og delingskultur i undervisningslagene 
 • bidra til aktivt faglig og administrativt samarbeid med fakultetene for å styrke posisjonen til ex.phil. i studentenes utdanningsløp 
 • arbeide for godt samarbeid og delingskultur med andre institusjoner i Norge som tilbyr ex.phil. med tanke på å styrke fagets posisjon nasjonalt og å dra veksler på hverandres styrker

HMS

Hovedmål

FoF skal ha et levende og inkluderende faglig-sosialt miljø, med høy grad av trivsel og lavt konfliktnivå.

Delmål

FoF skal .... 

 • bidra til at studenter og ansatte omgås og samarbeider på en respektfull måte 
 • ha regelmessige sosiale arenaer for ansatte og studenter, for eksempel felleslunsjer og uformelle treff etter gjesteforelesninger og instituttseminarer 
 • legge til rette for god brukermedvirkning i forbindelse med flytting til nytt bygg 
 • utnytte det nåværende bygget til å skape flere sosiale møteplasser ha velkomstrutiner for alle nyansatte som gjør at de innlemmes raskt i et inkluderende arbeidsmiljø 
 • sørge for beslutningsprosesser som er åpne og basert på medvirkning 
 • ta vare på frihet og fleksibilitet samtidig som betydningen av tilstedeværelse for det faglig-sosiale miljøet fremheves 
 • innføre bedre rutiner for det systematiske HMS-arbeidet og vektlegge arbeidstagers medvirkningsplikt 
 • ha forutsigbare administrative rutiner med god informasjonsflyt og planlegging i god tid 
 • arbeide for at instituttet skal kunne bruke moderat kjønnskvotering ved ansettelser 
 • ha gode rutiner for oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær 
 • arbeide for et inkluderende miljø for alle studenter og ansatte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og sosioøkonomisk status
   
Strategiplan (pdf)