Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Førstesemesterstudier

Examen facultatum - Språkkunnskap

Språk er kanskje det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre levende vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling, og kunnskaper om språk er essensielle for at vi skal forstå oss selv.

Hovedinnhold

Særlig viktig er det å ha slike innsikter når en skal studere språk og andre fag som handler om mennesket. Emnet Språkkunnskap formidler grunnleggende kunnskap om hva språk er, og om hvordan språk er bygget opp.

Hvordan lager vi språklyder? Hvordan bruker vi lydene i ulike språk? Hvordan bygger vi opp komplekse ord og setninger slik at vi kan formidle betydning ved hjelp av språket? Og hva er betydning? Slike spørsmål er det de språkvitenskapelige fagområdene fonetikk, fonologi, morfologi, syntaks og semantikk handler om. Emnet gir en innføring i disse disiplinene og praktiske øvinger i å bruke begrep fra dem, som for eksempel å bruke lydskrift og å analysere setninger.

Det gis to former for undervisning: forelesninger og oppgaveseminarer. Hver uke jobber seminargruppene med oppgaver som er knyttet til temaer tatt opp i forelesningene. Alle studenter må i tillegg levere tre obligatoriske øvingsoppgaver i løpet av semesteret. Gruppelederne gir veiledning i forbindelse med oppgavene og skriftlig tilbakemelding på oppgavebesvarelsen. Godkjente obligatoriske oppgaver er en forutsetning for å få gå opp til eksamen.

Om du lurer på noe angående Examen facultatum - Språkkunnskap, kan du kontakte oss på e-postadressen: exfac@hf.uib.no

Du finner mer informasjon på UiB sine samlesider for Examen facultatum - Språkkunnskap