Hjem
Forskningssenter for søvn, arbeid og helse

Norsk arbeidstidsregister for ansatte i sykehus

Norsk arbeidstidsregister for ansatte i sykehus (NAS) er opprettet og driftet av Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) ved UiB.

Norsk Arbeidstidsregister for helsearbeidere ansatt i sykehus (NAS)

Produsent:
Visual Lab

Hovedinnhold

Formålet med arbeidstidsregisteret er å få mer kunnskap om hvordan arbeidstid bør struktureres, med den hensikt å redusere eventuelle negative konsekvenser av skift- og turnusarbeid.

En kunnskapsbasert tilnærming til turnus 

Skiftarbeid er nødvendig for å ivareta pasientene på norske sykehus døgnet rundt. Mange trives med denne arbeidsformen, men skift- og turnusarbeid kan også være belastende og gi økt risiko for sykdom og skader. For å beskytte både helsearbeidere og pasienter er det er behov for mer kunnskap og studier med lang oppfølgingstid på feltet.

Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah) ved Universitetet i Bergen (UiB) etablerer derfor et arbeidstidsregister i samarbeid med helseforetak i Norge. Samarbeidende helseforetak bidrar med avidentifisert informasjon om sine ansattes arbeidstid og sykefravær, og får anvendbar og forskningsbasert kunnskap tilbake om hvordan arbeidstid bør struktureres/organiseres for å beskytte både helsearbeiderne og pasientene sine. Ett av senterets mål er å være tett på arbeidslivet. Vi åpner derfor opp for at våre samarbeidspartnere kan påvirke forskningsfokus.

UiB har fått laget en kort (60 sek.) animasjonsfilm som forklarer hvordan registeret fungerer. Se animasjonsfilm.

Forskningssenter for søvn, arbeid og helse samarbeider per i dag med Helse-Bergen, men på sikt er målet at registeret skal bli et nasjonalt arbeidstidsregister med data fra alle helseforetak i Norge.    

Sikker behandling av personopplysninger 

Opplysninger om arbeidstid og sykefravær hentes fra helseforetakenes HR-systemer (lønns- og sykefraværsregister). I tillegg vil følgende opplysninger (bakgrunnsinformasjon) bli levert til registeret: alder, kjønn, stillingsprosent, ansiennitet, yrkeskategori og enhetsnivå. Ansvarlig team ved samarbeidende helseforetak vil kvalitetssikre at data fra HR-systemet er korrekt, og at personer ikke kan identifiseres, før dataene overføres til en sikker server ved UiB som kun noen få forskere har tilgang til. Alle opplysninger som overføres til registeret er avidentifisert, og det er dermed ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i registeret.

Personopplysningene lagres i registeret så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Data fra registeret kan bli koblet til andre helseregistre via en oppnevnt pseudonymforvalter. 

Innhenting av data til registeret er i tråd med EUs personvernforordning, artikkel 14. Rettslig grunnlag for etablering av register er utarbeidet i samarbeid med jurister og personvernombud ved UiB og det respektive helseforetak. Etablering av registeret har også vært drøftet lokalt med alle aktuelle fagforbund.

Reservasjonsrett 

Alle ansatte i helseforetak som sender data til Norsk arbeidstidsregister for ansatte i sykehus har rett til å reservere seg mot at opplysninger blir overført til registeret. Kontakt ditt helseforetak dersom du IKKE ønsker at dine opplysninger skal inngå i registeret. For oversikt over kontakt informasjon se under:

For ansatte i Helse-Bergen: NAS_Register@helse-Bergen.no