Hjem
Institutt for fremmedspråk

Fakturaar som skal betalast av instituttet, skal alltid sendast til UiB sentralt. UiB er en statlig virksomhet, som er omfattet av kravene i  digitaliseringsrundskrivet.Se Digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no) punkt 1.10 for kravene som gjelder elektronisk faktura.

Alle fakturaar skal dessutan merkast med bestillarkode, som for Institutt for framandspråk er 112000.

 

(1) Faktura frå norske leverandørar

Alle UiBs norske leverandører må sende elektronisk fakturaer og kreditnotaer, fortrinnsvis i formatet EHF.

Faktura fra norske leverandører skal sendast som e-faktura. Faktura skal stiles til Universitetet i Bergen og sendes til:Peppol ID: 0192:874789542

Sjekk alltid oppdatert informasjon på:  https://www.uib.no/oka/77554/faktura-til-universitetet-i-bergen 

 

(2) Faktura frå utanlandske leverandørar

Utenlandske leverandører skal primært sende elektronisk fakturaer og kreditnotaer, fortrinnsvis i formatet EHF.

Utenlandske leverandører som ikke er i stand til dette, kan sendes faktura i PDF-format til e-postadresse: ap-invoice@uib.no

 

(3) Når du sjølv har lagt ut (personfaktura)

Dersom du sjølv har måtta leggja ut pengar på vegner av instituttet, er framgangsmåten litt annleis (sjå refusjon av utlegg).