Hjem

Institutt for fremmedspråk

Fakturaar som skal betalast av instituttet, skal alltid sendast til UiB sentralt. Universitetet ønskjer å få flest mogleg fakturaar som e-faktura (elektronisk faktura).

Alle fakturaar til UiB skal adresserast til den felles fakturaadressa, som er:

Universitetet i Bergen
Felles fakturamottak
Postboks 7800
5020 BERGEN

Alle fakturaar skal dessutan merkast med bestillarkode, som for Institutt for framandspråk er 112000.

 

(1) Faktura frå norske leverandørar

Faktura fra norske leverandører skal sendast som e-faktura. Elektronisk fakturaadresse: 9908: 874789542.

Faktura kan òg sendast med vanleg post til den felles fakturaadressa over, men norske leverandørar kan ikkje senda faktura som vedlegg til e-post.

 

(2) Faktura frå utanlandske leverandørar

Faktura frå utenlandske leverandørar skal sendast anten som e-faktura, eller med vanleg post til den felles fakturaadressa over, eller som e-post til regnskap-saksbehandler@uib.no.

 

(3) Når du sjølv har lagt ut (personfaktura)

Dersom du sjølv har måtta leggja ut pengar på vegner av instituttet, er framgangsmåten litt annleis (sjå refusjon av utlegg).