Hjem
Institutt for fremmedspråk

HMS

Det overordna målet for HMS-arbeidet ved instituttet er å skapa gode arbeidsplassar for alle tilsette og for studentane. I HMS-arbeidet skal instituttet ha fokus både på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Hovedinnhold

HMS er eit leiaransvar, der instituttleiar og administrasjonssjef har eit særskilt ansvar. I administrasjonen ved instituttet arbeider dessutan administrasjonskonsulenten med HMS-spørsmål, og instituttet har eit eige verneombod.