Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hovedinnhold

Alle skal melda frå om ferietidspunkt til administrasjonskonsulent. Det blir kvart år sendt ut informasjon om når sommarferien skal meldast inn, og ferielista til instituttet skal vera klar seinast 1. mai.

I tillegg må den enkelte registrera all ferien sin i PagaWeb. Dersom ein skal søkje om overføring av ferie til neste ferieår, må ein òg gjera dette i Selvbetjeningsportalen. Det same gjeld dersom ein ynskjer å ta ut deler av neste års ferie på forskot.
Gå til: "Fraværssøknader" og registrer ferie.

Personal- og organisasjonsavdelinga ved universitetet har meir informasjon om retningslinene for ferie og ferieavvikling.

Dokumenter