Hjem

Institutt for fremmedspråk

Alle skal melda frå om ferietidspunkt til Victoria Jensen (tlf 82367). Det blir kvart år sendt ut informasjon om når sommarferien skal meldast inn, og ferielista til instituttet skal vera klar seinast 1. mai.

I tillegg må den enkelte registrera all ferien sin i PagaWeb. Dersom ein skal søkje om overføring av ferie til neste ferieår, må ein òg gjera dette i PagaWeb. Det same gjeld dersom ein ynskjer å ta ut deler av neste års ferie på forskot.
Gå til: skjema/oppgaver – nytt skjema – ferie.

Personal- og organisasjonsavdelinga ved universitetet har meir informasjon omretningslinene for ferie og ferieavvikling.

Dokumenter