Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Tiltakspakke 1

Arbeid for kulturendring

GenderAct har som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved MN-UiB. For å få til dette må vi bidra til å øke forskningsbasert kunnskapsnivå om aspekter og perspektiver ved kjønnet organisasjonskultur og effekten av disse. Arbeidet må drives sammen med motiverte ledere, som i prosjektperioden skal gå fra innsikt til handling. Parallelt må det arbeides aktivt for å bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og i toppforskningsledelse.

Hovedinnhold

Lederprogram

GenderAct er tungt forankret i toppledergruppen ved fakultetet, som sammen utarbeidet den gjeldende Handlingsplan for bedret kjønnsbalanse. Planens to første punkter lyder: 

 1. Fakultetet skal bedre kjønnsbalansen, og ledere på alle nivå har et samlet ansvar for at målene nås.  

 1. Øke kunnskapen hos ledere og i fagmiljøene om strukturelle og kulturelle årsaker til at kvinner i mindre grad enn menn blir værende i akademia.  

I dette ligger en klar erkjennelse av ledernes ansvar, og et uttrykt ønske om sammen å arbeide for kulturendring gjennom kunnskapsbasert bevisstgjøring i ledergruppen. Dette arbeidet vil få fornyet styrke gjennom GenderAct. Det planlegges: 

 • Gjennomføring av egen ledersamlingsserie underveis i prosjektperioden (til sammen 5 samlinger, inkludert oppstarts- og videreføringssamling). Prosjektets II-stilling og andre fagressurser vil være viktige bidragsytere i programforberedelsene og for gjennomføring. 

 • Systematisk arbeid i ordinære strukturer på fakultets- og instituttnivå 

 • Halvårlig rapportering om status og resultater til styringsgruppe, ledergruppe og fakultetsstyre 

Toppforskerprogram

Toppforskerprogrammet retter seg mot kvinner i fast vitenskapelig stilling ved fakultetet som ønsker om å utvikle seg videre som forskningsledere. Gjennom programmet vil deltakerne bygge nettverk og få støtte til egen karriereutvikling og utvikling som forskningsledere. Et viktig element vil være erfaringsdeling, både blant deltakerne og fra inviterte innledere. Programmet lyses nå ut for kvinner i fast vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis, professorer tidlig i karrieren og forskere tildelt TMS starting grant. Deltakerne tas opp i programmet etter nominering fra eget institutt.

Programmet inkluderer fellessamlinger, kollegaveiledningsgrupper og individuelle tiltak. Prosjektets II-stillinger og andre fagressurser/seniorforskere vil være viktige bidragsytere på fellessamlingene. Individuelle tiltak for deltakerne i programmet vil bli prioritert når det gjelder tildeling av lokale likestillingsmidler.

Målgruppe og krav til deltakere
Programmet rettes mot fast ansatte førsteamanuenser, professorer tidlig i løpet og forskere som har mottatt TMS Starting Grant. For å bli tatt opp på programmet ønskes det at søkeren


•    Er motivert for forskningslederoppgaver
•    Kan delta på alle de fem samlingene som inngår i programmet 

Programmet har inntil 12 plasser. Toppforskerprogrammet er et utviklingsprogram som krever aktiv deltakelse under og mellom samlingene.


Programmets innhold
Deltakerne vil gjennom programmet oppnå god forståelse for sin rolle som forskningsleder og et solid grunnlag for egen lederutvikling. Temaene som tas opp i programmet har følgende hovedområder:
•    Karriereutvikling 
•    Forskningsgruppeledelse
•    Kjønn i akademia og i lederskap
•    Praktiske verktøy som støtter opp under god forskningsledelse
    
Deltakerne blir delt inn i basisgrupper som også skal samarbeide mellom samlingene. Denne settes sammen så heterogent som mulig. Gruppen er viktigste læringsenhet under samlingene og brukes til å utveksle og bearbeide erfaringer, arbeide med case/øvelser, utprøve ledelsesverktøy og understøtte den enkeltes faglige utvikling. Gruppene fasiliteres av programteamet. 


Programmet organiseres som en serie på 5 dagssamlinger. Samlingene vil bestå av teoretisk input, erfaringsdeling og aktivt arbeid med konkrete problemstillinger fra deltakernes hverdag. Det blir lagt vekt på å tilpasse innholdet til deltakernes konkrete ønsker og behov for kompetanseheving. Dette kartlegges i løpet av første og andre samling. I tillegg vil de på de resterende samlingene være kompetansehevende input på forskningsledelse. Det vil legges til rette for å lage individuelle karriereutviklingsplaner, men også tilbys verktøy til lagbygging. Programmet benytter en kombinasjon av erfaringsdeling, casediskusjoner og øvelser til å holde fokus på den enkelte deltakerens utvikling som forskningsleder. 

Programteamet
•    Toppforskerprogrammet fasiliteres gjennom balanseprosjektet GenderAct 
•    Programteamet består av professor Siri Øyslebø Sørensen, førsteamanuensis Eva Amundsdotter og prosjektkoordinator Kristin Sofie  Farkas
•    Siri Øyslebø Sørensen er faglig ansvarlig for toppforskerprogrammet
•    Andre foredragsholdere


Tid og sted
Programmet har 5 heldagssamlinger på følgende tidspunkt:

Første samling: 15. september 2021
Andre samling: 27. oktober 2021
Tredje samling: 23. november 2021
Fjerde samling: 15. februar 2022  
Femte samling: 27. april 2022

Samlingene vil finne sted på et nærliggende sentrumshotell.


Søknads- og opptaksprosess
•    Potensielle deltakere søker gjennom egen instituttledelse innen lokalt oppgitt frist. 
•    Fakultetet foretar endelig opptak til programmet. 
•    Opptak til programmet vil kobles mot årets tildeling av likestillingsmidler. 
•    Deltakere som får plass på programmet, vil motta en bekreftelse innen 9. juli 2021.

 

Lokalt balansearbeid

I handlingsplanen for bedret kjønnsbalanse står følgende tiltakspunkt: 

 1. Det enkelte institutt skal utarbeide egne måltall vedrørende kjønnsbalanse og ta i bruk de verktøy som er tilgjengelige og tilpasset det enkelte fagmiljø. Internt kulturbyggingsansvar er et særskilt viktig lederansvar.  

Det er ønskelig og nødvendig at det iverksettes lokalt balansearbeid ved alle institutter, og målet er at dette skal være i gang fra høsten 2021. Dette er viktig for å sikre bred deltakelse i det kunnskapsbaserte endrings- og utviklingsarbeidet. Forskningsgruppeledere vil være en særskilt viktig målgruppe i dette arbeidet.  

Arbeid med verktøy og støtte til det lokale balansearbeidet iverksettes fra oppstart av GenderAct, og vil ha høy prioritet i hele prosjektperioden.  Etter mal fra BALANSE-prosjektet ved NTNU «Likestilling nedenfra» skal det blant annet utarbeides en «Håndbok med tiltak for institutter som vil bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte», som vil bli et viktig hjelpemiddel for å legge til rette for systematisk arbeid lokalt ved alle institutter. 

Håndboken vår for lokalt balansearbeid er nå klar.

Målrettet og kjønnsnøytralt rekrutteringsarbeid

Den samlede kvinneandelen i vitenskapelige stillinger ved MN-fakultetet har en svært tydelig kjønnsubalanse, med kun 22 % kvinner. Forholdstallet har holdt seg stabilt på 16 % kvinner i professorstillinger, mens det har falt fra 39 % til 30 % kvinner i førsteamanuensistillinger i løpet av de to siste årene. 

Fra fakultetets handlingsplan for bedret kjønnsbalanse: 

 1. Bedret kjønnsbalanse er en overordnet målsetting i alt rekrutteringsarbeid fremover 

 • Spørsmål vedrørende kjønnsbalanse skal adresseres i alle steg i rekrutteringsprosesser. Ved oversendelse av innstilling må dette dokumenteres.  

 • Fagmiljøet må ta aktive initiativ for om mulig å identifisere potensielle kvinnelige søkere.  

 • Dersom en utlyst førstestilling ikke har kvinnelige kandidater, skal stillingen normalt lyses ut på nytt.  

 • Dersom ingen kvinner er rangert i innstillingen, må instituttleder i samarbeid med dekan vurdere om stillingen bør lyses ut på nytt  

Fakultetets handlingsplan for bedret kjønnsbalanse er klar på at balansespørsmål skal være en naturlig og viktig del av alle stadier i våre tilsettingsprosesser. I dette arbeidet kreves kunnskapsbasert bevisstgjøring av alle aktører på alle nivå, og det må arbeides målrettet og langsiktig for å oppnå de ønskede resultater. Dette vil også være en viktig del av lederprogrammet og lokalt utviklingsarbeid, men prosjektet vil også iverksette særlige tiltak inn mot våre bedømmelseskomiteer. 

E-læringskurs om kjønnsbalanse og ubevisste antagelser (bias) i forbindelse med rekrutteringsprosesser: Forbedret kjønnsbalanse gjennom rekrutteringsprosessen.