Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny publikasjon

Resultatbaserte verktøy i helsetjenesten

WHO påpekte allerede i 2006 at helsearbeideres motivasjon kan ha innvirkning på kvaliteten av helsetjenester. I Tanzania har de nå tatt i bruk verktøy som skal virke prestasjonsfremmende.

Hovedinnhold

Songstad, NG, Lindkvist, I, Moland, KM, Chimhutu, V, Blystad, A.
Assessing performance enhancing tools: experiences with the open performance review and appraisal system (OPRAS) and expectations towards payment for performance (P4P) in the public health sector in Tanzania. Globalization and Health (2012)

Lav motivasjon kan hindre et godt helsetilbud
Helsearbeideres motivasjon er en viktig faktor for kvaliteten på helsetjenestene, og liten motivasjon har vist seg å være et hinder for tjenestetilbudet i mange lavinntektsland. For å øke kvaliteten på tjenestelevering i offentlig sektor i Tanzania, har man tatt i bruk verktøyet Open Performance Review and Appraisal System (OPRAS). I tillegg er et resultatbasert betalingssystem, betaling for ytelse (Payment for performance - P4P) under innføring i helsesektoren. OPRAS måler prestasjoner på individnivå. P4P retter seg også mot individuelle prestasjoner, men resultatet som måles er oppnåelse av målene på institusjonsnivå.

Motivasjon i offentlig helsesektor
Det overordnede målet for denne studien i Globalization and Health er å generere kunnskap om helsearbeideres motivasjon i lavinntektssammenhenger. For å oppnå dette har Songstad og kollegaene brukt et kvalitativt studiedesign for å finne data om helsearbeideres motivasjon generelt og i sammenheng med OPRAS og P4P spesielt. Sykepleiere, klinikere og administratorer fra offentlig helsesektor i et landlig område i Tanzania deltok i fokusgruppediskusjoner og dybdeintervjuer. Studien har også et etnografisk bakteppe basert på tidligere feltarbeid i Tanzania.

Økt ytelse - forventning om økonomisk gevinst
Helsearbeidere evaluerte OPRAS og P4P på bakgrunn av de fordelene de opplevde eller som de hadde forventet ved å bruke verktøyene. Studien fant en generell motvilje mot OPRAS ettersom helsearbeiderne ikke fant noen økonomisk gevinst ved å bruke dette, og verktøyet ga heller ikke noen tilbakemelding på prestasjon. For P4P ble det uttrykt store forventninger på grunn av utsiktene til å spe på lønnen ved gode prestasjoner, men koblingene mellom de to prestasjonsfremmende verktøy var uklare.

Hensiktsmessige verktøy?
Helsearbeiderne stiller spørsmål ved om slike prestasjonsfremmende verktøy er hensiktsmessige eller om de gir noen konkrete fordeler. Viktigheten av lønn og godtgjørelser påvirker hvordan OPRAS oppfattes. Forventningen om tillegg i lønn gjennom P4P systemet har skapt en intens diskusjon blant helsearbeidere om viktigheten av lønn for motivasjon. Erfaringene fra OPRAS kan brukes i innføringen av P4P og kan øke vår kunnskap om motivasjon i helsesektoren i lavinntektssammenhenger som Tanzania.

Les hele artikkelen i Globalization and Health