Hjem
Institutt for pedagogikk
Prosjekt

Reforming Education in Norway (RENO)

Prosjektet «Reforming Education in Norway” (RENO) følger utviklingen og innføringen av den siste utdanningsreformen i Norge, «Kunnskapsløftet 2020». Gjennom tre delprosjekter undersøker RENO hvordan ideer introduseres og utvikles gjennom utdanningspolitiske dokumenter, hvordan disse ideene reflekteres i skolen blant lærere og elever, og til slutt i hvilken grad de nye ideene kan sies å representere en økende grad av standardisering av utdanningssystemet.

Hovedinnhold

«Kunnskapsløftet 2020» (LK20) er blitt kalt en «stegvis» reform (Baek et al., 2019) da den ikke tar sikte på å endre de grunnleggende ideene og prinsippene som ble innført med reformen «Kunnskapsløftet 2006» (LK06), men å revidere læreplaner, videreutvikle arbeidet med å sikre kvalitet og god ressursutnyttelse, samt å ta utgangspunkt i det som kalles «21st Century Skills». Med utgangspunkt i vektleggingen av både kontinuitet og endring i LK20, vil RENO undersøke reformen i lys av teorier og forskning på møtet mellom global og nasjonal utdanningspolitikk.

Delprosjekt 1: DIRC -Discursive retention and change in LK20

Delprosjektet undersøker de mest sentrale utdanningspolitiske dokumentene i LK20: NOU 2015:8 “Framtidens skole”, Mld.St. 28 (2015–2016) og 21 (2016 – 2017), samt den nye læreplanens overordnede del. Gjennom diskursive og semantiske analyser undersøker DIRC introduksjonen og resepsjonen av 21st century skills, hvilke elevidentiteter reformdokumentene produserer, og hvordan forståelsen av skolens formål, og da særlig danning, framstår i de politiske dokumentene.

Publikasjoner fra delprosjektet:

Hilt, L., Riese, H. and Søreide, G. (2018) Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies  https://doi.org/10.1080/00220272.2018.1502356

Riese, H., Hilt, L. og Søreide, G. (In Press). Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i Fremtidens skole. Nordic Journal of Pedagogy and Critique (utgave om Livsmestring og Folkehelse)

Riese, H. og Hilt, L. (forthcoming). The purpose of education and the future of Bildung. In Paulsen et al. (eds.) Global challenges – rethinking welfare-state education. New York: Routledge

Hilt, Line and Riese, H. (Accepted with revisions) Hybrid forms of education in Norwegian curriculum: A systems theoretical approach to understanding the morphologies of “new curriculum. European Educational Research Journal

Søreide, G., Hilt, L. and Riese, H. (forthcoming) 21st century skills and current Nordic educational reforms. Oxford Research Encyclopedia of Education.

Delprosjekt 2: EDSTAND -Educational standardisation of teachers and pupils

Denne delen av prosjektet undersøker om og hvordan reformideene beveger seg inn i skolen. Vi gjør gruppeintervjuer med a) elever i ungdomsskolen der tema er deres ideer om elevenes rolle, forventninger til elevene og skolens rolle i elevens liv, og b) lærere i ungdomsskolen der tema er elevers rolle, forventninger til elever og skolens formål. Elevintervju ble foretatt våren 2020, lærerintervjuer skal gjennomføres høsten 2020.

Delprosjekt 3: STANDED -Standardisation in Education

Del tre av RENO omfatter vårt internasjonale samarbeid. Gjennom deltakelse på ECER 2018 og 2019 har vi bygget et internasjonalt nettverk med forskere som er opptatt av hvordan man kan forstå og analysere utdanningspolitiske ideer slik de manifesteres hos både transnasjonale og nasjonale aktører.

Nettverkets hovedaktivitet er arbeidet med antologien “Educational standardization in a complex world” som skal utgis på EMERALD Publishing i 2021. 12 forskere fra seks ulike land bidrar med kapitler.

Introduksjon av den kommende antologien:

Modern societies including and their education systems are increasingly occupied with debating, preventing and managing risks that they themselves have produced (Beck, 1992; Douglas & Wildavsky, 1983; Giddens, 1991; Luhmann, 2000). Education policy makers deal with future risks by increasing the standardization of national educational systems, a process supported by global educational policy ideas, quality assurance mechanisms and governing instruments and practices (L. T. Hilt, Riese, & Søreide, 2018; Landri, 2018; Rizvi & Lingard, 2009; Steiner-Khamsi, 2014).

At the same time, an increasingly culturally, linguistically, ethnically, and/or socially diverse student population face both the intended, and unintended consequences of the policy makers’ decisions to standardize. Furthermore, when global educational initiatives encounter, and are translated into, local educational semantics and contexts, diverse and heterogeneous patterns emerge (Ball, 2016; Dale, 1999; L. T. Hilt et al., 2018; Steiner-Khamsi, 2014).

Thus, standardizing work (Higgins and Larner 2010) seemingly co-exists with processes of heterogenization. Standards can thus be regarded as subject to interpretation and thus unpredictable as to their application and effects. The contributions included in this edited volume explore the phenomenon of standards in education through theoretical lenses as well as empirical research, posing questions such as: Why do we think about education through the lenses of standards? What are the assumed conditions underpinning the idea of standards? How have the conceptions of standards changed through history? How do different standards influence educational professionals’ and educational stakeholders’ ways of working ways of working? To what extent do standards matter to educational quality? How standardized are standards when moving across different levels of the educational system and at the level of practice?

Aktiviteter i delprosjektet:

• 2018 ECER, Bolzano (2018-09-03 - 2018-09-07). Paper-presentasjon: Søreide, Gunn Elisabeth; Hilt, Line; Riese, Hanne (2018) Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.

• 2019 ECER, Hamburg (02.09.-06.09). Arrangert og ledet (Riese) internasjonalt symposium: "The encounter between homogenization and heterogeneity: Increased standardization in a diverse world?" med 7 paper-presentasjoner fra forskere fra fem land. Vi bidro med følgende presentasjoner i symposiet:
        • Hilt, L. "Paradoxes of Curriculum Change: Global educational forms in the Norwegian 2020 Reform"
        • Søreide, G. “Public narratives and narrative control in The Norwegian 2020 educational reform”

• STANDED (digital) Workshop, 22. Mai 2020. Peer reviewing deltakernes bidrag til antologien “Educational standardization in a complex world”

Internasjonale partnere

Name and title

Position

Department/University

Expertise

Professor Parlo Singh

Professor in Sociology of Education

Griffiths University, Australia

Educational sociology, curriculum theory

Dr Paolo Landri

Senior Researcher

CNR-IRPPS National Research Council Institute of Research on Population and Social Policies, Roma, Italia

Socio-Material approaches to studies in education, organizational studies, Digitization of education

Dr Stephen Heimans

Senior Lecturer

University of Queensland, Australia

 

Professor Anna Tsatsaroni,

Professor in Sociology of Education

University of Peloponnese, Greece

Sociology of educational knowledge, critical policy studies, teacher education, teacher professionalism

Professor Palle Rasmussen

Professor in Education

Department of Learning and Philosophy, University of Aalborg

Educational policy, sociological theory, educational history, education and labour market

Sofia Koutsiouri

PhD Candidate

University of Peloponnese, Greece

Curriculum policies, pedagogical practices, disadvantaged schools and educational inequalities, social inclusion

Aline Nardo

Postdoc

ETH Zürich, Switzerland

Educational theory, philosophy of education

Dr. Annette Rasmussen

Associate professor in Education

Department of Learning and Philosophy, University of Aalborg

Discourse analysis, talent education

Dr. Alice Spada

Researcher

University of Milan, Italia

Sociological theory, phenomenographic methodology

Dr. Gunn E. Søreide

Associate professor in Education

University of Bergen, Norway

Educational theory, narrative and discourse analysis, teacher and student identity, policy studies in education.

Dr. Line Hilt

Associate professor in Education

University of Bergen, Norway

Educational theory, systems theory, inclusive education

Dr. Astrid Tolo

Associate professor in Education

University of Bergen, Norway

Educational theory, assessment, sociology of knowledge

Dr. Hanne Riese

Associate professor in Education

University of Bergen, Norway

Educational theory, qualitative methodology, policy studies in education

Populærvitenskapelig formidling fra RENO

Riese, H. (vil publiseres høsten 2020): Kva skjer med skolen -om danning og kvalifisering i den siste norske utdanningsreformen. Podcast intervju: Lektor Lomsdalens innfall https://lektorlomsdalen.no/

Søreide, Gunn Elisabeth (2018) «Ta tak, generasjon prestasjon!» Panelsamtale om mestringskrav til barn og unge i dagens skole og samfunn. Litteraturhuset i Bergen, 26. september

Riese, H., Hilt, L. og Søreide, G. (2018) Idealeleven er et overmenneske. Kronikk, Bergens Tidene

Søreide, Gunn Elisabeth; Riese, Hanne og Hilt, Line (2018) God, glad og lojal. Generasjon prestasjon, et politisk ideal? Populærvitenskapelig forelesning på «Faglig pedagogisk dag” v/ Universitetet i Bergen, samt ved ulike videregående skoler og lærernettverk.