Hjem
Det juridiske fakultet
Handlingsplan

Handlingsplan for utdanning 2020-2022

Det juridiske fakultets handlingsplan for utdanning for perioden 2020 - 2022. Dette er handlingsplanen for forrige periode. Handlingsplan for å implementere fakultetets nye strategi 2023 - 2030 ferdigstilles i løpet av høsten 2023.

Hovedinnhold

Overordnet mål: Utdanning av jurister for morgendagen

Fakultetet skal utdanne morgendagens juridiske problemløsere. Fakultetet skal tilby et studieprogram og en studiehverdag som gjør at våre kandidater kjennetegnes av faglig trygghet, sterk metodisk bevissthet og høy etisk standard.
Handlingsplanen for utdanning er et virkemiddel for å nå fakultetets strategiske mål. Planen er forankret i fakultetets strategi «Juridisk fyrtårn – regionalt, nasjonalt og internasjonalt», i UiBs handlingsplaner for kvalitet i utdanning, for styrking av læringsmiljøet, for samarbeid med arbeidslivet og for internasjonalisering, samt i Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet som er beskrevet for masterprogrammene i rettsvitenskap.
Handlingsplanen skal være retningsgivende for fakultetets arbeid for kvalitet i utdanningen i perioden 2020-2022. 

Innsatsområder

I årene 2020-2022 skal arbeidet med utdanningskvaliteten ved Det juridiske fakultet særlig konsentrere seg om å sikre følgende:

  • Et studietilbud bygget på forskning.

I dette ligger det både at aktuell forskning fra fakultetets ansatte skal trekkes frem og synliggjøres i undervisningen, og at de valg som tas om undervisnings- og vurderingsformer skal bygge på forskning om hva som gir best læring.

  • Et studietilbud basert på forskningsbaserte pedagogiske virkemidler.

Det juridiske fakultet har utmerket seg ved å være i front når det gjelder digitalisering og bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen. Blant annet ved hjelp av Dragefjellet lærings- og formidlingssenter skal fakultetet også fremover være i front på dette området for slik å kunne tilby studentene best mulig undervisning og læring.

  • Et studium med klar indre sammenheng og progresjon.

En utfordring med dagens studieprogram er at moduliseringen begrenser studentenes anledning til å se metodiske og faglige sammenhenger mellom de ulike fagene. Lærersamarbeidet på tvers av emner er heller ikke optimalt, noe som fører til at sammenhengen i studieprogrammet ikke er så god som den burde være. Dette er en utfordring som ny studieordning søker å løse.

  • Et studium med en klar internasjonal dimensjon.

Det juridiske fakultet skal utdanne jurister og forskere med kompetanse i internasjonal rett og internasjonaliseringen av norsk rett. For å få til dette må internasjonaliseringen av norsk rett integreres i alle deler av studieprogrammet hvor den er av relevans. I tillegg må studentene våre gis mulighet til å studere ved gode og anerkjente institusjoner i utlandet. Studenter som ikke reiser ut skal få internasjonale perspektiver og gis mulighet til å bygge internasjonale nettverk hjemme.

  • Aktivt samarbeid med arbeidsgivere for jurister i regionen

For å sikre at kandidatene våre har arbeidslivsrelevans er det viktig med dialog mellom fakultetet og det praktiske rettsliv. Slik kan studiet tilpasses de problemstillinger kandidatene våre møter i arbeidslivet. Det er økt politisk fokus på at praksis skal være del av alle studieprogram. Samarbeid og dialog med arbeidsgivere er en forutsetning for å kunne øke innslaget av praksis i masterprogrammet i rettsvitenskap.

  • Et godt og trygt læringsmiljø for studentene

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring. I årene som kommer ønsker vi å legge til rette for studentaktiv læring gjennom å utvikle det fysiske læringsmiljøet, og vi vil vurdere tiltak for å bedre det psykososiale læringsmiljøet.

A: Studietilbudet til fakultetet skal til enhver tid være bygget på forskning

DelmålAktivitetAnsvarlige

Det skal være tydelig for studentene hva
forskningsperspektivet innebærer for hvert enkelt emne.

Prioritere plass i undervisningen for nyere forskning på feltet
Inkludere og synliggjøre UiBs satsingsområder i undervisningen.

Emneansvarlige
Studieutvalget

Forskingsfronten innen satsingsområdene til UiB skal vise igjen i undervisningenIdentifisere deler av studiet som kan ta opp klima/energiomstilling, marin forsking og store globale samfunnsutfordringer, og oppfordre utvalgte emneansvarlige til følge opp dette.

Inkludere og synliggjøre UiBs satsingsområder i undervisningen.

Studiedekanen


Emneansvarlige
Studieutvalget

Studentene skal få kjennskap til relevante problemstillinger fra andre universitetsfag og innslaget av tverrfaglig undervisning i studietilbudet skal økes og.Utrede muligheter for å integrere mer undervisning basert på forskning fra andre fagdisipliner.

Utrede muligheter for at masteroppgaver kan skrives i samarbeid med studenter fra andre fagdisipliner.

Studiedekanen
Studieseksjonen

Studiedekanen
Studieseksjonen Emneansvarlige for
masteroppgaven

Fakultetet skal tilby en attraktiv forskerlinje for
kvalifiserte studenter.
Evaluere og videreutvikle forskerlinjen som ble etablert høsten 2017.

Identifisere og implementere tiltak for bedre rekruttering til forskerlinjen.
Emneansvarlig for JUS397
Studiedekanen
Forskningsdekanen
Studiet skal inspirere studentene til å vurdere en forskerkarriere og bidra til god rekruttering til ph.d-programmetInformere om forskerlinjen tidlig i studiet.

Inkludere studenter i sammenhenger hvor fakultetets forskning presenteres

Identifisere forskertalenter og oppfordre dem til å søke forskerlinjen.
Studiedekanen
Forskningsdekanen
Alle ansatte
   

B: Studiet skal være basert på gode og innovative pedagogiske virkemiddel

DelmålAktivitetAnsvarlige
Studiet skal være basert på forskningsbaserte pedagogiske virkemidler og studentene skal oppleve å få god undervisning og tett faglig oppfølging.

Samarbeide med program for universitetspedagogikk om utvikling av undervisningsopplegg.

Håndheve kravet om pedagogisk basiskompetanse innen to år etter ansettelse i fast vitenskapelig stilling.


Gi nye ph.d.-kandidater tilbud om pedagogisk opplæring ved å videreutvikle den frivillige modulen om pedagogikk i ph.d.-programmet.

Promotere program for universitetspedagogikks kursportefølje overfor de fast vitenskapelig ansatte.

Legge til rette for etterutdanning i pedagogikk ved å se på muligheter for godskriving av dette.

Synliggjøre og styrke arbeidsgruppeledernes mentoregenskaper og mentorfunksjon overfor ferske studenter.

Emneansvarlige


Ledelsen


Leder for ph.d.-programmet

Ledelsen


Ledelsen


Emneansvarlig for JUS329


Studieseksjonen

Fakultetet skal ligge i tet i bruk av digitale verktøy i undervisningen.Videre implementering av digitale pedagogiske verktøy for prøving og læring.

Bruke kombinasjoner av video, digital vurdering, diskusjonsforum, responssystemer og lignende digitale løsninger der det fremmer aktiv læring.
Studieseksjonen Emneansvarlige

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
Utvalgte emneansvarlige

C: Fakultetet skal sikre et studium med klar indre sammenheng og progresjon

DelmålAktivitetAnsvarlig
Det skal foreligge overordnede perspektiv på utviklingen av undervisningen i de enkelte emnene.

Holde jevnlige møter mellom de emneansvarlige innad på hvert studieår, og også mellom de ulike studieårene.

Klargjøre arbeidsgruppeledernes rolle i undervisningsoppleggetGjennomgå hva som ligger til rollen som emneansvarlig. Herunder vurdere om man hvert tredje år skal få ekstra uttelling for emneansvaret for å få tid til å drive utvikling ifbm. treårsevaluering av emnet.

 

Studiedekanen,
studieseksjonen
Emneansvarlige

Studiedekanen
Studieseksjonen
 

Studiedekanen
Studieseksjonen Emneansvarlige

Studiedekanen
Studieutvalget
Studieseksjonen

Studiet skal inneholde en helhetlig metodeundervisning tilpasset de ulike stadiene i studiet.Holde jevnlige møter mellom de emneansvarlige innad på hvert studieår, og også mellom de ulike studieårene.Studieutvalget
Emneansvarlige

Studiedekanen
Emneansvarlige
Studentene skal sikres kvalifisert prøving på alle nivå i studiet.Arbeide for mer varierte vurderingsformer i løpet av studieprogrammet som helhet.

Innføre digitale hjelpemidler på eksamen.

Vurdere hvordan de eksterne sensorene våre kan følges tettere opp.
Bedre kvalitetssikring av eksterne sensorer.

Automatisere den administrative registreringen og saksbehandlingen av sensurklager.

Studieutvalget
Emneansvarlige


Studieutvalget
Emneansvarlige

Studiedekanen
Studieseksjonen

Studiedekanen
Studieseksjonen

Studieseksjonen

Studiet skal ha en moderne fagsammensetning.

Iverksette ny studieordning fra og med høstsemesteret 2021

Vurdere om praksis skal inn som eget valgemne eller spesialemne på ny studieordning

Vurdere hvilke emner som bør være valgemne eller spesialemne på ny studieordning 

Emneansvarlige

Studiedekan

Studieseksjonen

D: Studiet skal ha en klar internasjonal dimensjon

DelmålAktivitetAnsvarlige
Fakultetet skal sikre at studentene får anledning til å studere ved gode institusjoner i utlandet.

Fortsette arbeidet med å få på plass gode utvekslingsavtaler i land og verdensdeler der vi ikke allerede har en tilfredsstillende avtaleportefølje, herunder Hong Kong, Singapore, Nord- Amerika og etter hvert Latin-Amerika.

Fortsette arbeidet med å få på plass avtaler om opptak til LLM-program, særlig i Canada, Hong Kong og Australia.

Vurdere tiltak for at en større del av avtaleporteføljen vår blir brukt på jevnlig basis for slik å sikre bærekraft i avtalene som er inngått.

Dekan
Studieseksjonen
Fakultetet skal legge til rette for internasjonal arbeidslivspraksis som del av studieprogrammet.Utrede om semesterpakken i kinesisk rett med kombinasjon av studier og praksis kan tilbys i høstsemesteret i tillegg til i vårsemesteret.

Etablere utvekslingstilbud med kombinasjon av studier og praksis også på Hong Kong fra og med vår 2020
 
Leder for norsk senter for kinesisk rett
Studieseksjonen.
Fakultetet skal arbeide for at studenter som velger delstudier i utlandet får størst mulig utbytte både faglig og personlig. Studiedekanen
Studieseksjonen
Fakultetet skal være en attraktiv samarbeidspartner for anerkjente juridiske fakultet i utlandet.

Opprettholde en bred portefølje av emner undervist på engelsk.


  

Studiedekanen
Studieutvalget
Studieseksjonen


 

 

Også studenter som ikke reiser på utveksling skal få internasjonale perspektiver og internasjonal erfaring som del av studieprogrammet.Bruke internasjonale studenter som en ressurs for «internasjonalisering hjemme» på engelskspråklige valgemner.

Legge til rette for samarbeid og dialog mellom studentene i undervisningsituasjonen.

Oppfordre emneansvarlige på alle studieår til å inkludere engelskspråklig litteratur i kjernelitteraturen i alle emner.

Sikre at EU-retten, EMK-retten og andre internasjonale rettskilder har en adekvat plass i studietilbudet.
Emneansvarlige

Emneansvarlige for engelske spesialemner

Studiedekanen
Studieutvalget

Studiedekanen
Emneansvarlige

E: Fakultetet skal ha et aktivt samarbeid med arbeidsgivere for jurister i regionen

DelmålAktivitetAnsvarlig
Fakultetet skal legge til rette for arbeidslivserfaring som del av studieprogrammet.Etablere praksisplasser gjennom fortsatt utvikling og implementering av spesialemnet Maritim Praksis.

Opprettholde og videreutvikle tilbudet om kombinasjon av praksis og studier under utvekslingsopphold.

Utrede ordninger for å tilby praksis som del av studiet til flere av studentene.
Studieutvalget
Emneansvarlig

Emneansvarlig
Studieseksjonen

Studiedekanen
Studieseksjonen
Fakultetet skal hvert år utlyse stipend til masterskrivende studenter.Identifisere aktuelle tilbydere av masterstipend fra privat og offentlig sektor og samarbeide med dem om utlysning av stipend og rekruttering av masterskrivende studenter.Dekanatet
Fakultetet skal bidra til at UiB møter arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning  
Utvalgte emner i studieprogrammet skal gjøres mer praksisorienterte gjennom digitalisering.Søke Diku om midler til et prosjekt for 2020-2022.

Inngå avtaler om opptak og samarbeid med aktører i yrkeslivet.

Spille inn videosnutter som bringer inn relevante perspektiv og erfaringer fra yrkeslivet.
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
Utvalgte emneansvarlige

F: Studentene ved fakultetet skal oppleve å ha et godt og trygt læringsmiljø

DelmålAktivitetAnsvarlige
Studentene ved fakultetet skal til enhver tid ha et best mulig psykososialt læringsmiljø.Holde kontinuerlig dialog med JSU om status og aktuelle nye tiltak.

Bruke arbeidsgruppelederne aktivt som ressurs for godt psykososialt læringsmiljø.

Ta i bruk mer varierte vurderingsformer.

Utarbeide retningslinjer for bruk av fakultetets lokaler som motvirker at disse brukes til aktiviteter som fører til økt karakterpress blant studentene.


Følge opp Si fra-systemet
Ledelsen

Emneansvarlig for JUS329
Studiedekanen
Studieseksjonen

Emneansvarlige
Studieutvalget

Studiedekanen
Studieseksjonen

Dekanatet
Studieseksjonen
Studenter ved fakultetet skal oppleve å ha mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet.Synliggjøre de mulige kanalene studentene kan benytte for å påvirke sin studiehverdag.

Opprettholde, og fortsette å utvikle, kanaler for dialog og innspill.

Synliggjøre de endringer som gjøres og begrunnelsen for de endringer som ikke gjøres.
Studiedekanen
Emneansvarlige
Studieseksjonen
Det skal være tilstrekkelig studentarbeidsplasser på fakultetet og studenter skal kunne studere utenfor de tradisjonelle lesesalene.Prosjektere ombygging av PC-stuer til grupperom for å legge til rette for samarbeid mellom studenter.

Kartlegge mulig areal for plassering av kollokvieøyer og andre mer uformelle arbeidsplasser.
Administrasjonen
Undervisningsrom ved fakultetet skal fremme studentaktiv læring.Prosjektere ombygging av auditorium 4 for å legge til rette for studentaktivt og mer fleksibelt læringsarbeid.

Samarbeide med program for universitetspedagogikk i prosjektfasen for ombygging for å sikre arkitektonisk utforming som fremmer læring.
Administrasjonen