Hjem
Unge lovbrytere (CHILDCRIM)
CHILDCRIM

Databehandling i Unge lovbrytere (CHILDCRIM)

Informasjon om behandling av personopplysninger i forskingsprosjektet «Unge lovbrytere» ved Det juridiske fakultet, UiB.

Illustrasjonsbilde - personvern
UNGE LOVBRYTERE: Personopplysninger behandles på en sikker måte, i tråd med lovgivningen for forskningsprosjekter og forskningsetiske retningslinjer.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Bakgrunn og formål med forskningsprosjektet

Unge lovbrytere er et forskningsprosjekt om vurderinger av strafferettslig utilregnelighet og voldsrisiko for barn som er over den kriminelle lavalder.

Prosjektet har som overordnet fokus å klarlegge hvordan rettslige vurderinger av barns utilregnelighet og voldsrisiko gjøres av sakkyndige og av retten. Vi er særlig interessert i hvordan barneperspektivet forstås og vektlegges i disse vurderingene.

Prosjektets vil gi ny kunnskap om rettspsykiatrisk sakkyndighet når det gjelder ungdom. Dette vil kunne danne grunnlag for å vurdere om det bør foretas endringer i lovverket eller praksis, eller det bør innføres kompetanseheving hos politi, påtalemyndighet, sakkyndige og/eller domstolen.

Innsamling av datamateriale

Prosjektet vil samle inn og undersøke rettspsykiatriske erklæringer som er gjort av barn mellom 15-18 år fra 2013 - 2024, og de dommer som knytter seg til disse erklæringene. Dommene og erklæringene angår vurderinger i henhold til Straffeloven § 20 og §§ 62 og 63.

Rettspsykiatriske erkæringer vil bli oversendt UiB fra Sivilrettsforvaltningen, med bakgrunn i at Riksadvokaten har gitt et utvalg forskere fra prosjektet dispensasjon fra taushetsplikt. Dommene vil primært bli samlet inn gjennom direkte henvendelse til domstolene for utlevering av dommer. I tillegg vil prosjektet samle inn alle dommer som er offentlig tilgjengelig på lovdata.no

Behandling av datamateriale

Vi behandler og oppbevarer erklæringene og dommene vi har innhentet som konfidensielt materiale og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer. Det innsamlede datamaterialet vil kun være tilgjengelig for et begrenset antall personer ved Universitetet i Bergen som er tilknyttet prosjektet, i tråd med innvilget fritak fra taushetsplikt fra Riksadvokaten.

Materialet oppbevares og behandles i UiBs løsning for sikker tilgang til sensitive og konfidensielle personopplysninger, SAFE. Dette er en svært sikker framgangsmåte, og oppbevaringen og behandlingen etterkommer de krav som Datatilsynet stiller på tilfredsstillende vis. Dommene og erklæringene er planlagt slettes senest ved prosjektslutt, som er forventet å være er 31.07.2027*.

Erklæringene og dommene vil brukes for å undersøke de sakkyndige og rettens argumentasjon om utilregnelighet og risiko hos unge. Denne undersøkelsen vil bestå i en kategorisering og analyse av ulike typer generelle argumenter og premisser for rettens og de sakkyndiges konklusjoner. Vi vil også registrere symptomer, diagnoser, metoder mv. slik de er beskrevet av de sakkyndige.

Opplysningene som hentes ut fra datamaterialet vil registreres i datamatriser. Matrisen vil ikke inneholde navn eller andre direkte identifiserende opplysninger. Matrisen vil ved behov oppbevares på et sikkert område også utover prosjektperioden for å sikre etterprøvbarhet av forskningsresultatene.

Funn fra forskingsprosjektene vil bli presentert i vitenskapelige artikler, rapporter, seminarer og lignende. Navn og annen personlig informasjon fra enkeltsaker vil ikke bli direkte omtalt i dette materialet. I tråd med det forskningsetiske prinsippet om "Åpenhet, etterprøving og kritikk" og etablert refereringspraksis innenfor rettsvitenskap vil det derimot kunne bli vist til saksnummer for enkeltsaker i materialet.

Lovgrunnlag for behandling

Rettspsykiatriske erklæringer som prosjektet behandler er taushetsbelagte. Riksadvokaten har, etter samtykke fra Rådet for taushetsplikt og forskning, innvilget prosjektet tilgang til taushetsbelagt materiale med bakgrunn i Politiregisterloven§ 33 tredje ledd og Politiregisterforskriften § 27-2 fjerde ledd.

Dommene som prosjektet behandler er ikke taushetsbelagte. Dette følger av Straffeprosessloven §28, som sier at utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en avsluttet straffesak kan kreves av den siktede, den fornærmede, etterlatte og enhver annen som det har rettslig interesse for.

Datameterialet prosjektet samler inn vil inneholde personopplysninger. Vi behandler personoplysninger med grunnlag i Personvernloven § 8 og § 9, som gir hjemmel til å behandle personopplysninger og særlige kategorier av personopplysninger for formål knyttet til vitenskapelig forskning eller statistiske formål.

Prosjektet har gjennomført rådføring med Personvernombudet ved UiB og det er utført en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), og det er vurdert at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen og øvrige relevante bestemmelser.

 

*Prosjektgruppen til "Unge lovbrytere" har mottatt finansiering fra Norges forskningsråd. Prosjektets omfang og perioden er derfor utvidet (prosjektet var tidligere planlagt avsluttet 31.12.2023).