Hjem
Det juridiske fakultet
Valg

Studentkandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av studenter som stiller til valg fra gruppe D til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet.

Hovedinnhold

Våren 2023 skal det gjennomføres valg på fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet. Fra studentene (gruppe D) skal det velges tre representanter og fem vararepresentanter. 

Følgende kandidater stiller til valg:

Henrik Helgeland, Kristin Rindahl Jensen, Marte Rimmereid, Marcus Selsås, Sara Shillington, Ihne Frisch Selås Sjaavaag, Maja Tronstad, Ane Jørdre Øybekk.

Henrik Helgeland

Eg heiter Henrik Helgeland, kjem frå Bryne i Rogaland, og går første året på jussen. Etter verv i JSU og Studentparlamentet vil eg inn i fakultetsstyret, der beslutningane faktisk tas. Eg brenn framfor alt for god undervisning, og håpar å kunne bidra til ein frisk diskusjon kring denne og studieordninga rundt ho.

 

Helge Helgeland
Photo:
Privat

 

Kristin Rindahl Jensen

Mitt navn er Kristin Rindahl Jensen og jeg går tredje studieår. Jeg trives på fakultetet, men her som ellers er det rom for forandring og innspill. Som studentrepresentant i fakultetsstyret ønsker jeg gjerne å bidra til at studentene på Dragefjellet får en god studiehverdag. Mitt hovedfokus er forbedring av informasjon og kommunikasjon mellom ledelsen og studentene.

Kristin Jensen2
Photo:
Privat

 

 

Marte Rimmereid

Mitt navn er Marte Rimmereid, jeg er 23 år og går 3. kull. Jeg stiller til fakultetsstyret fordi jeg mener det er viktig at studentene engasjerer seg og bruker mulighetene vi har til å påvirke vår egen studenttilværelse. Etter to år i Juridisk studentutvalg ønsker jeg nå å bidra til å påvirke studenthverdagen på Dragefjellet også gjennom fakultetsstyret. Jeg ønsker derfor å sitte i fakultetsstyret for å tale studentenes sak i de endelige avgjerslene om utformingen av fakultetet og studieløpet, slik at vi kan opprettholde og videreutvikle juss-studiet i Bergen på en måte som gjør det enda mer attraktivt. Mitt mål er at studiet skal være fremtidsrettet og at alle skal ha en best mulig studenttilværelse på Dragefjellet.

Marte Rimmereid
Photo:
Privat

 

Marcus Selsås

Marcus Selsås, 25 år, tredje kull
Gjennom mine første år som student ved fakultetet har jeg vært engasjert i Juristforeningen, og sett betydningen av et positivt og støttende fakultet. Dette er erfaringer jeg vil ta med meg inn i fakultetsstyret for å bedre samarbeidet med studentforeningene ytterligere.
I tillegg ønsker jeg at studentene skal bli prioritert enda mer. Som studentgruppe er vi universitetets billigste (budsjettramme fakultet/antall studenter), samtidig som vi venter lengst på eksamenssensur. Flere utdanningsinstitusjoner vi sammenligner oss med tilbyr også studentene tilgang til nettaviser og andre nyhetstjenester. Kortere sensurfrist, flere studentgoder og ikke minst vitnemål på  papir er viktig. Godt valg!

Marcus Selås
Photo:
Privat

Sara Shillington

Hei! Mitt navn er Sara Shillington, og jeg går tredje studieår. Jeg stiller til fakultetsstyret for å ivareta studentenes interesser i et av fakultetets viktigste beslutningsorgan. Jeg vil jobbe for at det legges til rette for praksistilbud, slik at enhver kan få erfaringer tilknyttet det kommende arbeidslivet. Videre bør vurderingsformene være mer varierte enn de er i dag, slik at vurderingsgrunnlaget i større grad representerer studentenes ulike styrker. Ellers er jeg opptatt av de konsekvensene overgangen fra gammel til ny studieordning har, og har hatt, for henholdsvis gamle og nye studenter.

Sara Shillington
Photo:
Privat

 

Ihne Frisch Selås Sjaavaag

Mitt navn er Ihne, jeg går 3. studieår og har vært en av studentrepresentantene i fakultetsstyret det siste året. Jeg synes vervet har vært givende og håper at jeg får tilliten til å sitte et år til. Jeg brenner for et godt faglig og psykososialt læringsmiljø og ønsker at alle skal trives på Dragefjellet. Dette vil være mitt hovedfokus i alle beslutninger som i større eller mindre grad påvirker vår studenthverdag.

Ihne Sjaavaag
Photo:
Privat

 

Maja Tronstad

Jeg heter Maja, er 22 år og går andrekull. Jeg stiller til valg av studentrepresentanter fordi jeg ønsker å ta del i de beslutningene som kan påvirke oss studenter på fakultetet. Som studentrepresentant i fakultetsstyret vil jeg jobbe for at studentenes interesser blir ivaretatt i beslutningene fakultetet tar. For meg betyr det blant annet å styrke det faglige tilbudet vårt, i lys av den nye studieordningen og andre studieløp for rettsvitenskap. Valgemner på 3. studieår, utviklingsmuligheter og arbeidslivsrelevans er eksempler på områder der jeg mener det er viktig studentene blir hørt.

Maja Tronstad
Photo:
Privat

Ane Jørdre Øybekk

Mitt navn er Ane Jørdre Øybekk og jeg går tredje studieår. Med en plass i fakultetsstyret ønsker jeg å forbedre studiehverdagen på dragefjellet. I tillegg jobbe for en større fleksibilitet fra fakultetets side ovenfor elevene med tanke på fraværsgrensen. Jeg er også opptatt av å samle innspill fra elevene underveis. Fra tidligere har jeg juridisk arbeidserfaring fra JURK, noe som har gitt meg masse administrativ erfaring. Jeg er motivert og komfortabel med å ta opp saker på vegne av andre.

Ane Øybekk
Photo:
Privat