Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Vil la juss-studentene bruke KI-verktøy på eksamen

Det juridiske fakultet ved UiB har nylig ferdigstilt en rapport om bruken av kunstig intelligens (KI) i undervisning og prøving. I rapporten foreslås det en rekke tiltak for å legge til rette for faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy gjennom studiene.

Studenter utenfor Det juridiske fakultet
Studenter utenfor Det juridiske fakultet. En arbeidsgruppe foreslår at studentene bør kunne bruke KI-verktøy i undervisning og på eksamen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

I rapporten foreslås det blant annet at man   skal la studentene på de senere studieårene, særlig masterdelen av studiet, bruke KI-verktøy i forbindelse med avsluttende vurderinger. 

– Når man ser på diskusjonen i sektoren om hvilken betydning KI har for prøving av elever og studenter, så er det mange som mener at svaret på KI-utfordringen bør være å sikre integriteten i prøvingen gjennom å gå tilbake til skoleeksamen. Vi mener imidlertid at vi bør gå motsatt vei, og i størst mulig grad åpne opp for at studentene kan ta i bruk KI-verktøy i forbindelse med avsluttende vurdering på de senere studieårene, sier professor på Det juridiske fakultet og leder av arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten, Jan-Ove Færstad. 

Han understreke r at man samtidig i så fall må uforme vurderingen slik at den kan avdekke om studentene har kompetanse som KI-verktøyene ikke kan erstatte. 

Må tilegne seg kompetanse

Færstad mener at dersom den juridiske utdannelsen skal være relevant i fremtiden, så må man uteksaminere studenter som har en kompetanse KI-verktøy ikke har.

– Men prøver vi egentlig om studentene har slik kompetanse dersom vi er bekymret for at studentene våre kan få KI-verktøy til å besvare eksamen for seg? Prøver vi ikke da bare om studentene våre har kompetanse som KI-verktøy kan erstatte?, spør han og fortsetter.

–  Vår jobb som utdanningsinstitusjon er å legge til rette for at de studentene vi utdanner blir i stand til å løse rettsspørsmål på en virkelighetsnær måte. Dette innebærer at de må bli i stand til å bruke de verktøyene som er tilgjengelige i arbeidslivet på en hensiktsmessig og faglig forsvarlig måte, men også at de må ha tilegnet seg kompetanse som disse verktøyene ikke kan erstatte, sier han.

I rapporten som arbeidsgruppen har utarbeidet foreslås det en rekke tiltak. Det er ifølge Færstad ikke snakk om noe frislipp når det gjelder bruk av KI-verktøy i en vurderingssammenheng. På de første studieårene, der studentene skal tilegne seg den juridiske grunnkompetansen, mener gruppen som har lagd rapporten tvert imot at det er riktig å begrense studentenes tilgang på KI-verktøy i vurderingssituasjonen. 

– Hovedformålet da er at studentene lærer å løse rettsspørsmål på egenhånd, slik at de på senere studieår blir i stand til å vurdere hva som er hensiktsmessig og faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy, og hva som ikke er det. 

KI kan ikke erstatte alle oppgaver

Hvor viktig er det at dere får på plass retningslinjer for bruk av KI-verktøy?

– Både studenter, undervisere og administrativt ansatte etterspør en tydeliggjøring av hva som er tillat bruk av KI-verktøy, og hvordan studentene kan dokumentere sin bruk av KI-verktøy på en måte som er etterprøvbar og i samsvar med faglige normer, sier Færstad. 
Det juridiske fakultet har ennå ikke tatt stilling til alle tiltakene som er foreslått i rapporten, men visedekan Halvard Haukeland Fredriksen sier at den er høyt oppe i bevisstheten på fakultetet.

– Studieutvalget på Det juridiske fakultet har allerede hatt en første diskusjon av rapporten og fakultetsstyret skal diskutere den på sitt neste møte. Videre skal vi også drøfte rapporten og dens forslag i lærermøte på fakultetet. Det er viktig å få en god forankring av rapporten hos alle. Kunstig intelligens byr på muligheter og utfordringer som vi alle må kjenne til, sier Fredriksen.

I forbindelse med utarbeidelse av rapporten har arbeidsgruppen gjennomført grundige undersøkelser av hva forskningen sier om betydningen utviklingen av kunstig intelligens vil ha for juss-faget. Blant annet har OpenAI påstått at ChatGPT-4 presterer på nivå med de 10 prosent beste jusstudentene – det er en sannhet med modifikasjoner, ifølge Færstad. 

– Undersøkelsene våre viser at det er noen typiske «jurist-oppgaver» som KI-verktøy kan erstatte på en god måte, samtidig som det er andre oppgaver som KI-verktøy ikke er spesielt godt egnet til å løse. For mange jurister handler arbeidshverdagen om å løse komplekse rettslige problemer, og det er noe dagens KI-verktøy er ganske dårlig på. Så jeg føler meg trygg på at de studentene vi utdanner har kompetanse som KI-verktøy ikke kan erstatte i overskuelig fremtid, avslutter Færstad.