Hjem
Det juridiske fakultet

Instruks for studentrepresentanter i eksamenslokalene

Instruks for studentrepresentanter ved eksamener i masterprogrammet i rettsvitenskap.

Vedtatt av studieutvalget 29.03.2006, med endringer senest 18. september 2012.

 

Generelle bestemmelser:

 1. Som hovedregel skal det være minst en studentrepresentant til stede i ordinære eksamenslokaler ved skriftlig skoleeksamen. I lokaler for tilrettelagt eksamen eller andre tilfeller der få kandidater og/eller bare ett lokale omfattes, kan studentrepresentant utelates. Fakultetsadministrasjonen må da avtale med SA at hovedvakten må motta og formidle beskjeder også av faglig karakter til og fra studentene. Hovedvakt må informere studentene om dette ved oppstart av eksamen.

 2. Studentrepresentanten skal ikke være i nær familie med, eller på annen måte ha nær relasjon til noen av eksamenskandidatene.

 3. Så lenge det er mer enn en kandidat igjen i lokalet, fortsetter studentrepresentantens oppdrag, med mindre han/hun og hovedvakten er enige om at oppdraget kan avsluttes.

 4. Studentrepresentantene utpekes av studieadministrasjonen ved fakultetet etter forslag fra studentutvalget.

 5. Studentrepresentantene lønnes som eksamensvakter over Det juridiske fakultets budsjett for faktisk medgått tid i eksamenslokalet.

 6. Studentrepresentanten plikter å iaktta taushet med hensyn til innholdet av eksamensoppgaven helt til slutten av den aktuelle eksamensdagen.

 7. Studentrepresentanten bør ha bestått den eksamen han/hun er studentrepresentant for.

 8. Studentrepresentanten skal ha satt seg inn i UiB og fakultetet sitt studiereglement, herunder regler om lovlig innarbeidelse av hjelpemidler, regler om trekk fra eksamen, tellende eksamensforsøk, gjentak av eksamen m.v.

 9.  JSU leverer hvert semester en oppsummering/evaluering av erfaringene studentrepresentantene har gjort. I oppsummeringen inngår evt. forslag til endringer/forbedringer av ordningen.


  Studentrepresentantens rolle i eksamenslokalet:

   

 10. Studentrepresentanten møter i eksamenslokalet samtidig med kandidatene. Han/hun kontakter hovedvakten og får anvist plass.

 11. Studentrepresentanten skal være til stede i eksamenslokalet under eksamensavviklingen. Overinspektøren skal gjøre kjent for eksamenskandidatene at studentrepresentanten er til stede.

 12. Studentrepresentanten skal få eksamensoppgaven utdelt samtidig med at eksamenskandidatene får den.

 13. Studentrepresentanten er selv ansvarlig for å ha tilgjengelig fungerende mobiltelefon under hele eksamensdagen.

 14. Studentrepresentantene skal kontrollere bøkene til studenter som ankommer eksamenslokalet etter at bokkontrolløren har forlatt lokalet, i samsvar med reglementet for hjelpemidler.

 15. En eksamensvakt skal alltid være til stede ved samtale mellom en kandidat og studentrepresentanten.

 16. Faglige spørsmål skal rettes til studentrepresentanten. Studentrepresentanten videreformidler spørsmålet til administrativt ansvarlig ved fakultetet, som evt. kontakter kursansvarlig lærer. Studentrepresentanten skal ikke under noen omstendighet selv svare på faglige spørsmål, utover å opplyse at «dette spørsmålet må anses å være en del av det som prøves til eksamen» eller tilsvarende.

 17. Formelle spørsmål skal kandidatene rette til eksamensvakten, som evt. tilkaller studentrepresentanten. Studentrepresentanten svarer så langt han kan på kandidaters spørsmål om formelle (ikke-faglige) forhold knyttet til eksamen, jfr pkt 7 over.

 18. Studentrepresentanten kan ikke gå ærender for studentene, heller ikke til bokhandel el.l., uten etter avtale med hovedvakten.

 19. Studentrepresentanten har ingen oppgaver i forbindelse med den praktiske avviklingen av eksamen utover det som er nevnt i punktene 9 - 17 ovenfor.

 20. Der studentrepresentanten oppdager forhold som synes urimelig, ulovlig, uheldig osv., skal forholdet tas opp med hovedvakten, under iakttakelse av at det er hovedvakten som er den øverste ansvarlige i lokalet, og som fatter beslutninger lokalt. Studentrepresentanten må rette seg etter de beslutninger hovedvakten fatter. Bare der det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse eller annen betydelig skade, kan bokkontrollør eller studentrepresentant på egen hånd forholde seg direkte til studenten, etter at eksamen er begynt. Der det ikke lykkes å få kontakt med hovedvakten, eller forholdet av andre grunner ikke avklares, tas det opp direkte med administrativt ansvarlig for den aktuelle eksamen i fakultetsadministrasjonen, som i sin tur kontakter eksamensansvarlig ved Studieadministrativ avdeling.

 21. Øvrige forhold som ikke omfattes av instruksen her, meldes direkte til fakultetsadministrasjonen – fortrinnsvis studieårsansvarlig.