Hjem
Det juridiske fakultet
FORSKNINGS- OG STABSSEKSJON

Forsknings- og stabsseksjonen ved Det juridiske fakultet

Forsknings- og stabsseksjonen har ansvar for forskningsadministrasjon og det administrative ansvaret for fakultetets drift. Seksjonen bistår ansatte med spisskompetanse på et bredt spekter av tjenester.

Hovedinnhold

Forsknings- og stabsseksjonen ved Det juridiske fakultet gir råd og bistand til fakultetets forskere i spørsmål om forskningsfinansiering og utvikling. Seksjonen administrerer fakultetets eksternfinansierte forskningsprosjekter, og har det administrative ansvaret for ph.d.-programmet. Seksjonen har også koordineringsansvar for fakultetets forskningsformidling. 

Forsknings- og stabsseksjonen har det administrative ansvaret for fakultetets økonomiforvaltning og innkjøpsfunksjoner. Seksjonen administrer all infrastruktur på fakultetet som IT, post, utstyr og kontorutnyttelse.

Fakultetets HMS-arbeid er en del av den helhetlige personalpolitikken, og seksjonen utvikler og følger opp tiltak i årlige handlingsplaner.

Forsknings- og stabsseksjonen koordinerer og leder flere interne utviklingsprosjekter, og er også representert i flere fora på UiB. Seksjonen har sekretærfunksjonen for fakultetsstyret, forskningsutvalget (FU), IDU (organ for medbestemmelse med tillitsvalgte), tilsettingsutvalget og vernetjenesten.    
 

Seksjonsleder: fakultetsdirektør Øystein L. Iversen

Fakultetsdirektøren er også sekretær for valgstyret. 

Forskningsadministrasjon

Randi Sæbøe, gruppeleder

 • Eksternfinansiert virksomhet (BOA)
 • Forskningsstrategi
 • Bygge opp kompetanse på området eksternfinansiering
 • Kartlegge og følge opp eksterne finansieringskilder
 • Koordinere eksternfinansierte forskerprosjekter i søknadsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen
 • Administrativ koordinator for større eksternfinansierte forskerprosjekt
 • Løpende kontakt med prosjektleder, forsknings- og innovasjonsavdelingen og eksterne oppdragsgivere
 • Fakultetets representant i UiBs rådgiverforum for forskning og innovasjon
 • Utrednings- og utviklingsarbeid
 • Internasjonalisering
 • Medlem av fakultetets forskningsutvalg

Ingrid Birce Müftüoglu 

 • Eksternfinansiert virksomhet (BOA)
 • Forskningsstrategi
 • Bygge opp kompetanse på området eksternfinansiering
 • Kartlegge og følge opp eksterne finansieringskilder
 • Koordinere eksternfinansierte forskerprosjekter i søknadsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen
 • Administrativ koordinator for større eksternfinansierte forskerprosjekt
 • Løpende kontakt med prosjektleder, forsknings- og innovasjonsavdelingen og eksterne oppdragsgivere
 • Utrednings- og utviklingsarbeid

Daniel Nygård

 • Eksternfinansiert virksomhet (BOA)
 • Bygge opp kompetanse på området eksternfinansiering
 • Kartlegge og følge opp eksterne finansieringskilder
 • Koordinere eksternfinansierte forskerprosjekter i søknadsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen
 • Administrativ koordinator for større eksternfinansierte forskerprosjekt
 • Løpende kontakt med prosjektleder, forsknings- og innovasjonsavdelingen og eksterne oppdragsgivere
 • Utrednings- og utviklingsarbeid

Henning Simonsen

 • Eksternfinansiert virksomhet (BOA)
 • Kartlegge og følge opp eksterne finansieringskilder
 • Koordinere eksternfinansierte forskerprosjekter i søknadsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen
 • Sekretær i forskningsutvalget (FU)
 • Rekruttering og oppfølging av vitenskapelige assistenter
 • Undervisningsregnskapet
 • Ta hånd om gjester

Karoline Aksnes

 • Koordinering og oppfølging av ph.d.-programmet: opptak, saksbehandling, registrering, praktisk gjennomføring av seminarer m.m.
 • Oversikt annuum-midler stipendiater 
 • Saksbehandling knyttet til bedømmelse og disputas
 • Utveksling/internasjonalisering (stipendiater)
 • Koordinere fremdriftsrapportering fra stipendiater og veiledere
 • Utrednings- og utviklingsarbeid
 • Rapportering til departementet
 • Medlem i arbeidsgruppe for veilederopplæring

Ingrid Straume

 • Konferansestøtte
 • Bistand til disputaser, forskningskonferanser, seminarer, møter og andre arrangement
 • Booking av møtelokaler, eksternt og internt
 • Bestilling av mat, hotell og flyreiser
 • Ta hånd om gjester - korrdinere mottaket 
 • Ta hånd om pensjonistene 

Vivian Gjeldsvik 

 • Ta hånd om gjester 

Maria Holme Lidal, forskergruppekoordinator

 • skal være et bindeledd/koordinerende instans mellom forskergruppene og administrasjonen.
 • har ansvaret for å planlegge og koordinere gjennomføringen av arrangement i regi av forskergruppene.
 • har ansvaret for å koordinere vitass-ressurser til disposisjon for forskergruppene.
 • har et "overordnet blikk" for nettsidene til forskergruppene med tanke på behov for oppdateringer og engasjerer de som kan oppdatere disse.

Økonomi og regnskap

Ingrid Straume

 • Inngående faktura i regnskapssystemet

Øystein L. Iversen 

 • Undervisningsregnskap

Infrastruktur

Vivian Gjelsvik

 • Registrering av datautstyr
 • Mottak/ekspedering av post
 • Godkjenner, oppretter tilgang til datasystemene
 • Klargjøring og utstyring av kontorer
 • Ansvarlig for nøkkel og besøkskort

Ingrid Straume 

 • Godkjenne tilganger i SEBRA
 • Vedlikeholde epostlister

Henning Simonsen

Studentmedarbeider: 

 • Div IT/brukerstøtte

HMS

Ingrid Straume

 • HMS-koordinator og sekretær
 • HMS-avvik operatør

Vivian Gjelsvik

 • Beredskap: systemansvar for brannvern 
 • Oppfølging av lovpålagte bestemmelser
 • Årlige vernerunder: praktisk oppfølging av innkjøp / utplassering av utstyr

Karoline Aksnes

 • Miljøfyrtårnkontakt 

Henning Simonsen

 • Verneombud for administrasjonen og ev. Hovedverneombud 

Forskningsformidling

 • Websider, med hovedansvar for forskningsrelatert innhold.
 • Fakultetsnytt, Facebook og Twitter - stoffrelatert til forskning og forskningsaktivitet/faglig aktivitet.
 • Akademisk publisering, open access, open science, publiseringsstrategi og annen forskningsformidling.
 • Assistere enkeltforskere, forskningsgrupper og prosjekt i formidlingsspørsmål.
 • Bygge opp og utvikle kompetanse innen forskningsformidling.
 • Bygge opp rutiner for formidling i sammenheng med eksternfinansierte prosjekt.
 • Samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.
 • Koordinator for formidlingsteamet ved fakultetet.
 • Cristin/publiseringsdatabase: kvalitetssikre registreringer avpublisering/formidling.

Innkjøp

Vivian Gjelsvik

 • Bestilling av mobiltelefoner, møbler, rekvisita, visittkort, bøker og IT-utstyr
 • Oversikt bokkvote 

Ingrid Straume

 • Bestilling av mat, reiser, hotell, restaurantbesøk, blomster, gaver