Hjem
Det juridiske fakultet

Veiledning for bedømmelsekomite til førsteamanuensisstilling

Hovedinnhold

VEILEDNING FOR DEN SAKKYNDIGE KOMITÉ VED BEDØMMELSE AV SØKERE TIL STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS VED DET JURIDISKE FAKULTET, UIB.

 

1) BAKGRUNN / GRUNNLAGSDOKUMENTER

Det juridiske fakultet har utarbeidet en veiledning for den sakkyndige komité for bedømmelse av vitenskapelige mellomstillinger.

Veiledningen som følger nedenfor ble vedtatt av fakultetstyret 23.03.10

Følgende dokumenter er grunnlag for den sakkyndige komités arbeid:

• ”Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger” jf. Lov av 1. april 2005 om universitet og høyskoler § 6-3(6)

• ”Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige mellomstillinger” Regelsamlingen til UIB

• Utlysningstekst som også inkluderer stillingsomtale.

2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES:

a) Vitenskapelige kvalifikasjoner

Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige arbeid. Søkeren skal i sin søknad selv peke på de vitenskapelige arbeidene som anses viktigst i produksjonen (opp til 10). Alle utpekte arbeid må være blant de som sendes inn for bedømmelse. Den sakkyndige komité har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes for å avdekke om søkerens forskning har den nødvendige bredde, eller for å avklare rangeringen avsøkerne. Vitenskapelige arbeid som er vedlagt søknaden skal bare sendes i retur til fakultetet dersom søkeren i søknaden har bedt om å få dem i retur.

Søkeren må dokumentere generell rettsvitenskapelig kompetanse med skriftlige arbeid innen privatrett, offentlig rett, internasjonal rett eller allmenn rettsteori. Minst ett arbeid må gi en dyptgående analyse med grunnlag i norske rettskilder, eller som fra folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder kaster lys over spørsmål med betydning for Norge.

For å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis må søkeren legge fram vitenskapelige arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap.

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi – eller klart være av en slik kvalitet at de kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse. Primærforfatterskap vil i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap.

Den sakkyndige komiteen skal også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.

I tillegg til å bedømme den samledevitenskapelige produksjon skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5 – 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens faglige aktivitet den siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang.

Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet. Det er søkers ansvar å kunne dokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte foredrag, publiserte arbeid osv).

b) Pedagogiske kvalifikasjoner

Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring.

Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.

Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering.

Følgende sjekkliste vil gjøre kontroll, beskrivelse, og sammenligning av søkernes kompetanse mer oversiktlig:

1) Pedagogisk utdanning
Kurs i universitetspedagogikk, prakiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs.
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis

2) Evalueringsrapporter
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene bør omtales og vurderes.

3) Undervisning, veiledning, eksamensarbeid
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning o.a.
Veiledning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv.

4) Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.

5) Forsøks og utviklingsarbeid
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø.
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.

6) Mottatte priser for undervisning
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse

c) Administrativ erfaring

Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.

d) Populærvitenskapelig virksomhet

Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid.

e) Relevant praksis

Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige søkere

f) Særlige forhold

Retningslinjene som er gitt ovenfor er ment å dekke de aller fleste bedømmelser av førsteamanuensisstillinger. Dersom det er tvil om en ellers godt kvalifisert søker kan gjennomføre undervisning på det foreskrevne språk, kan komiteen foreslå at søkeren avlegger en praktisk prøve på sin undervisningsferdighet.

3) SAMLET VURDERING OG RANGERING

I den samlede vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et ubetinget krav. Søkernes pedagogiske kompetanse skal også omtales og vurderes. At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid medfører likevel ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende.

Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de (normalt 3) best kvalifiserte søkerne i rekkefølge når det er så mange kompetente søkere. Praktisk-pedagogisk kompetanse kan være utslagsgivende ved rangering av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig kompetanse. Dersom søkere av begge kjønn har tilnærmet likeverdig kompetanse må dette fremgå klart av vurderingen (jf. regler om kjønnskvotering i Personalreglementet for vitenskapelige stillinger).

Komiteens leder er ansvarlig for at komiteens innstilling er i samsvar med retningslinjene.

4) BEDØMMELSENS FORM

Komiteen skal redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt rangere de mest kompetente søkerne. Komiteens innstilling skal utformes etter følgende punkter:

1) Redegjøre for komiteens formelle grunnlag for vurderingene; forskrifter, gjeldende regler fra Regelsamlingen til UiB, utlysningstekst, stillingsomtale, veiledninger osv som er grunnlaget for komiteens arbeid.

2) Hver søker gis en kort omtale med hensyn til utdanning, vitenskapelige kvalifikasjoner, og yrkeserfaring. I omtalen skal det oppgis antall innleverte publikasjoner, (med titler og eventuelle medforfattere), samt publiseringskanal. Omtalen av hver av søkerne avsluttes med konklusjon om hvorvidt søkeren er kvalifisert for stillingen og om vedkommende hører til blant de best kvalifiserte.

3) Den sakkyndige komité gir så en mer grundig omtale av hver av de 3-5 best

kvalifiserte søkernes vitenskapelige arbeider.

4) Komiteen gir avslutningsvis en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte søkerne som grunnlag for å konkludere med rangering av minst 3 av de best kvalifiserte.

5. INNLEVERTE ARBEID

Innleverte vitenskapelige arbeid skal ikke returneres til fakultetet med mindre søkeren i søknaden ber om å få arbeidene i retur.