Hjem
Det juridiske fakultet

Veiledning for søkere til førsteamanuensisstilling

Hovedinnhold

Fakultetet takker for Deres interesse for den utlyste stillingen som førsteamanuensis.

I tillegg til opplysningene i utlysning med stillingsomtale, vil fakultetet informere om følgende:

1) SØKNADENS FORM OG INNHOLD

Bruk elektronisk søknadsskjema i Jobb.Norge. Søknad må inneholde opplysninger om: personalia, utdanning, arbeidserfaring, vitenskapelig virksomhet, forskningsveiledning, undervisningserfaring, populærvitenskapelig virksomhet og administrativ erfaring og en kort framstilling av den vitenskapelige produksjon.

De skriftlige arbeidene skal oppføres kronologisk med overskrift over sidetall og evt. medforfattere. Inndelingen foretas i følgende kategorier:

a. Gradsavhandlinger, monografier

b. Publikasjoner i referee-betjente vitenskapelige tidsskrifter

c. Publiserte bokverk/bokkapitler

d. Publikasjoner i fagtidsskrifter uten referee-tjeneste

e. Publiserte oversiktsframstillinger (oversiktsartikler, resymé, utdrag osv.)

f. Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger o.l.)

g. Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier og utredninger

h. Forskningsrapporter i f.eks. intern rapportserie

i. Annen skriftlig produksjon

Innleverte vitenskapelige arbeid blir ikke returnert med mindre søkeren i søknaden ber om det.

2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES:

a) Vitenskapelige kvalifikasjoner

Søkeren må tydelig avmerke de vitenskapelige arbeidene (opp til 10) som anses som viktigst i produksjonen, og en separat liste vedlegges. Bedømmelseskomiteen har anledning til å konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene.

Doktoravhandling sees i denne sammenheng som ett vitenskapelig arbeid, enda om den består av flere sammenhengende arbeid.

Det vil lette bedømmelseskomiteens arbeid om søkeren gir en kort framstilling av sin vitenskapelige løpebane og aktivitet, med særlig vekt på de utvalgte arbeidene. Framstillingen begrenses til 2 sider.

For å kvalifisere til mellomstilling må søkeren legge fram egne vitenskapelige arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap. For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi – eller klart være av en slik kvalitet at de kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse.

Primærforfatterskap vil i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap.

Søkeren må derfor selv angi sin innsats i evt. fellesarbeid eller henvise til en kontaktperson som kjenner arbeidene og søkeren, og som den sakkyndige komiteen kan kontakte.

Den sakkyndige komiteen vil også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø.

I tillegg til å bedømme den samlede vitenskapelige produksjon skal det legges vekt på søkerens forskningsaktivitet de siste 5 – 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens faglige aktivitet den siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang.

Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet. Det er søkers ansvar å kunnedokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte foredrag, publiserte arbeid osv).

b) Pedagogiske kvalifikasjoner

Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring.

Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.

Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering.

Bedømmelseskomiteen vil vurdere ut fra følgende sjekkliste:

1) Pedagogisk utdanning
Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis

2) Evalueringsrapporter
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene bør omtales og vurderes.

3) Undervisning, veiledning, eksamensarbeid
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning o.a.
Veildning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv.

4) Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste.

5) Forsøks og utviklingsarbeid
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø.
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.

6) Mottatte priser for undervisning
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse

c) Administrativ erfaring

Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.

d) Populærvitenskapelig virksomhet

Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte arbeid.

e) Relevant praksis

Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige søkere

3) SAMLET VURDERING OG RANGERING. VEKTLEGGING AV KVALIFIKASJONER

Fakultetet har utarbeidet en egen veiledning for bedømmelseskomiteen. I den samlete vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et ubetinget krav. Søkernes pedagogiske kompetanse/ undervisningserfaring skal også omtales og vurderes. At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid, medfører likevel ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner utslagsgivende.