Hjem
Det juridiske fakultet

Pause eller permisjon fra studiene ved Det juridiske fakultet

Slik søker du om permisjon eller pause fra dine jusstudier.

Hovedinnhold

Du kan søke om pause fra studiene (tidligere permisjon uten grunn) etter at du har bestått 40 studiepoeng ved Det juridiske fakultet. Du kan ta inntil to semester pause fra jusstudiet. Kortere pause enn ett semester innvilges ikke. Reglene finner du i fakultetets utfyllende regler § 2-8 og i UiB-forskriften § 5-3. Hvis du har søkt om pause fra studiene i to semester, er det mulig å avbryte pausen etter et semester om du ombestemmer deg.

Ved sykdom, fødsel eller andre viktige velferdsgrunner kan du søke om permisjon med dokumentasjon. Dette følger av § 5-2 i det sentrale reglement for UIB. Fødselspermisjon er også regulert i Universitetsloven § 4-3-d. Send inn søknaden helst en måned før permisjonen skal tre i kraft.

Konsekvenser for utdanningsplanen

Fakultetet gjør oppmerksom på at emner og emnebeskrivelser kan bli endret i løpet av den tiden du har pause fra studiene eller er i permisjon, for eksempel hva angår antall studiepoeng. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at du vil mangle studiepoeng og ikke vil få godkjent mastergraden uten at den suppleres med andre juridiske emner. Mastergraden skal inneholde 300 studiepoeng.

Studenter som har pause fra masterstudiet i rettsvitenskap kan ikke avlegge eksamener ved Det juridiske fakultet i perioden pausen varer. Eventuelle vurderingsmeldinger vil bli annullert i det fakultetet innvilger pause fra studiet.

FAQ

Kan jeg studere andre steder mens jeg har permisjon eller pause fra studiene?

Ja, det kan du. Men vær oppmerksom på at du må ha en aktiv studierett for å ta eksamen, så sørg for at du har fått opptak til det fakultetet eller lærestedet du ønsker å studere ved, eller registrer deg på åpne emner før pausen fra studiene eller permisjonen ved Det juridiske fakultet starter.

Kan jeg ta eksamener ved fakultetet når jeg har pause fra studiene (tidligere ubegrunnet permisjon)?

Nei, når du har pause fra studiene kan du ikke ta eksamener ved fakultetet.

Må jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller pause fra studiene?

Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan når du har fått innvilgetpause fra studiene. Dersom du har permisjon kan du velge å betale og registrere deg dersom du ønsker det

Kan jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller pause fra studiene, slik at jeg kan benytte meg av studentrabatter og lignende?

Studenter som har pause fra studiene kan som hovedregel ikke betale semesteravgift, med mindre man er tatt opp som student ved et annet fakultet eller lærested.

Studenter i permisjon kan velge å betale semesteravgift og registrere seg innen fristen 1. september og 1. februar.

Får jeg tilgang til MittUiB når jeg er i permisjon?

Du får ikke automatisk tilgang til MittUiB, men kan kontakte fakultetet for å bli lagt til.

Må jeg gjøre noe spesielt når jeg skal starte på studiene igjen etter permisjon eller pause fra studiene?

Etter at pause- eller permisjonstiden er over, skal du ta kontakt med studieårsansvarlig for det studieåret du skal starte opp på. Dette vil det stå informasjon om i vedtaket du mottar.

Kan jeg søke om pause fra studiene et helt år til 1. februar-fristen (vår+høst)?

Det er fullt mulig å søke om pause fra studiene for vår- og høstsemesteret. Men vær i så fall oppmerksom på at utdanningsplanen din kan bli litt spesiell, i og med at studiet er basert på at man starter opp om høsten.

Kan jeg søke om begrunnet permisjon på grunn av traineeopphold eller jobb?

Nei, dette utgjør ikke særskilte forhold som kan begrunne permsjon fra masterstudiet i rettsvitenskap. Hvis traineeopphold eller jobb ikke lar seg kombinere med studiet, må du eventuelt søke om pause fra studiene.