Hjem
Det juridiske fakultet
Veiledning

Retningslinjer for veiledningsordningen ved Det juridiske fakultet i Bergen

Hovedinnhold

Vedtatt av styret ved Det juridiske fakultet 26. oktober 2010

Alle stipendiater skal ha en intern veileder som har doktorgradskompetanse og som har en faglig bakgrunn som gjør vedkommende kvalifisert til å følge opp den faglige utviklingen i avhandlingsprosjektet innenfor alminnelige rettsvitenskapelige rammer og på et høyt faglig nivå.

Oppdragsveiledere kan oppnevnes underveis i prosjektperioden, når prosjektet er kommet i en fase der det oppstår et behov for en avklaring av faglige, metodiske og/eller strukturelle utfordringer som krever en særskilt fagkompetanse.

Oppdragsveilederen får et bestemt oppdrag knyttet til enkelte spesifikke faglige utfordringer i prosjektet, og skal bruke 1-4 måneder på å sette seg inn i en tekst for så å gi råd på bakgrunn av dette innenfor en bestemt frist. Oppdragsveilederen oppnevnes av visedekanen etter samtale med hovedveileder og stipendiat.

Kort tid etter at fristen for oppdraget er utløpt, skal oppdragsveilederen ha en samtale med stipendiat og veileder der rådene og konsekvensene av disse for den videre fremdriften i prosjektet diskuteres. Samtalen kan foregå som en telefonkonferanse. Korrespondanse på e-post er ikke tilstrekkelig.

Det kan være aktuelt å oppnevne en oppdragsveileder to ganger i løpet av en 4-årig stipendiatperiode.

Dersom det bare er én veileder tilknyttet prosjektet i løpet av et år er satsen for godskriving inntil 80 timer.

Dersom det er oppnevnt en oppdragsveileder i løpet av et år, reduseres hovedveilederens sats tilsvarende oppdragsveilederens timer. Normalt vil oppdragsveilederen godskrives 30-40 timer, men det nærmere timetall skal fastsettes etter oppdragets karakter.

Dersom det foreligger særskilte behov for veiledning i løpet av prosjektperioden, kan den totale satsen det aktuelle år unntaksvis økes til 100 timer. Dersom det i løpet av det siste året i stipendiatperioden avdekkes at det er helt nødvendig med ekstra bistand for at avhandlingen skal ferdigstilles innen utløpet av avhandlingsperioden, kan visedekanen etter en konkret vurdering oppnevne nye veiledere eller et mentor-team for en kortere periode i tillegg til de veiledningsressursene som allerede er tildelt. Det skal ikke tildeles større ressurser enn det som er strengt nødvendig. Avgjørelsen skal tas i samråd med stipendiatens veileder, dersom fremdriftsproblemet eller utfordringen i arbeidsprosessen ikke også skyldes veiledersituasjonen.