Hjem
Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergruppene

Hovedinnhold

Vedtatt av Forskningsutvalget 28.05.2013. Godkjent av Fakultetsstyret 11.06.2013.

1. Formål

Organisering av forskningsaktiviteten ved fakultetet i forskergrupper skal styrke kvaliteten, omfanget og synligheten av forskningen i samsvar med de overordnede målsetninger i fakultetets forskningsstrategi, ved blant annet

  • å styrke forskningssamarbeidet ved fakultetet
  • å bygge et inkluderende og attraktivt fagmiljø for forskere på ulike nivå
  • å bidra til å legge til rette for mer systematisk forskningsledelse
  • å skape en plattform for vekst og utvikling av forskning og forskningsprosjekter
  • å tilrettelegge for nettverksbygging med nasjonale og internasjonale fagmiljø
  • å styrke profileringen av ansattes bidrag i den nasjonale og internasjonale forskningsfronten

2. Etablering og lederskap

Nye forskergrupper oppnevnes av dekanen etter søknad fra et fagmiljø og anbefaling fra Forskningsutvalget.
Forskningsdekanen utpeker forskergruppenes ledere.

3. Forskergruppeleders kvalifikasjoner og rolle

En forskergruppeleder må ha førstestillingskompetanse.
En forskergruppe kan ledes av inntil to personer hvorav minst én må ha fast stilling ved fakultetet.
Forskergruppelederen har det overordnede ansvaret for aktiviteten i forskergruppen, herunder

  • planlegging av arrangement og satsinger
  • rekruttering og miljøbygging
  • profilering
  • nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt

Som kompensasjon for lederoppgavene fastsetter fakultetsstyret en årlig personlig driftsbevilgning som forskergruppelederen kan disponere til eget forskningsformål, for eksempel til litteratur, utstyr, reiser eller forskningsassistanse. Forskergruppeleder fører et særlig administrasjonsfradrag på 10 timer i årsregnskapet.

Eventuelle undervisningsrelaterte oppgaver som for eksempel fordeling av veiledningsressurser til masterstudenter honoreres etter nærmere avtale særskilt i undervisningsregnskapet.

4. Medlemmenes kvalifikasjoner og rolle

Tilsettingsforhold ved fakultetet er et vilkår for medlemskap i fakultetets forskergrupper.
Medlemmer som går av med pensjon kan søke forskningsdekanen om fortsatt medlemskap. Beslutning om emeritus/emerita-medlemskap treffes, i samråd med forskergruppeleder, for en tidsavgrenset periode på inntil 5 år.
Studenter som skriver masteravhandling innenfor forskergruppens fagfelt kan gis studentmedlemskap i forskergruppen mens avhandlingsarbeidet pågår.

Alle medlemmer plikter å bidra til gjennomføring av forskergruppens program. Medlemmer med fast ansettelsesforhold har et særlig medansvar for rekruttering, miljøbygging og aktivitetsgjennomføring.

Ansatte kan være medlem av flere forskergrupper.

5. Driftsmidler

Fakultetet stiller til rådighet et visst timetall tjenester fra en vitenskapelig assistent for praktiske og administrative gjøremål for forskergruppen. Rammene for ressursen fastsettes av fakultetsstyret samtidig med fastsettelsen av størrelsen på de personlige driftsmidlene til forskergruppeleder, jfr. pkt 3.

Fakultetet avsetter forskningsstrategiske små driftsmidlene til aktivitet i forskergruppene. I forbindelse med den årlige utlysingen av driftsmidler kan forskergruppene søke Forskningsutvalget om et generelt driftstilskudd og om et spesielt driftstilskudd til konkrete planlagte aktiviteter for budsjettåret. Rammen for det generelle driftstilskuddet fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Forskergruppeleder kan søke Forskningsutvalget om driftstilskudd utenfor rammen av tildelingen fra små driftsmidler dersom det foreligger et særskilt og uforutsett behov.

6. Informasjon

Fakultetet utarbeider en nettside for den enkelte forskergruppe etter en fast mal. Forskergruppelederen har publiseringsrettigheter på siden og har det redaksjonelle ansvaret for innholdet på nettsiden. Forskergruppelederen kan gi andre medlemmer av gruppen, herunder også vitenskapelige assistenter, publiseringsrettigheter.

7. Rapportering

Forskergruppelederen rapporterer om aktiviteten i forskergruppen i
forbindelse med den årlige søknaden til Forskningsutvalget om tildeling av små driftsmidler.

8. Evaluering

Forskningsdekanen skal evaluere hver forskergruppe i løpet av en 4. års periode - regnet fra 1. august 2013. Evalueringen skal være skriftlig og presenteres som en orienteringssak for forskningsutvalget. Evalueringen skal blant annet basere seg på rapporter om virksomheten fra forskergruppen, og samtaler med gruppen og dens leder(e). Evalueringen skal gjøres kjent for forskergruppen før den fremmes som sak for forskningsutvalget.

9. Avvikling

Forskergrupper som ikke opprettholder et visst aktivitetsnivå kan besluttes nedlagt. Beslutning om avvikling av en forskergruppe treffes av forskningsdekanen etter samråd med forskergruppeleder.