Hjem
Det juridiske fakultet
Reglement og retningslinjer

Reglement for Innstillingsutvalg ved Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

 

Reglement for Innstillingsutvalget ved Det juridiske fakultet.

 

Vedtatt med hjemmel i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, ved Universitetet i Bergen pkt 4.1.2, jfr pkt 4.1.1.

 

§1. Innstillingsutvalgets kompetanse.

Innstillingsutvalget skal avgi innstilling til fakultetsstyret i saker om fast tilsetting i førsteamanuensis- og professorstillinger ved Det juridiske fakultet.

 

§2. Innstillingsutvalgets saksbehandling.

Innstillingsutvalgets saksbehandling reguleres av Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, ved Universitetet i Bergen pkt 6.3.

 

§ 3 Innstillingsutvalgets størrelse og sammensetning.

Fakultetsstyret oppnevner Innstillingsutvalgets leder og to øvrige medlemmer blant fakultetets vitenskapelig tilsatte i fast stilling.

 

Det skal oppnevnes like mange varamedlemmer.  Innstillingsutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem / vara medlem i fakultetsstyret.

 

§4 Funksjonstid for Innstillingsutvalget.

Funksjonstiden for Innstillingsutvalgets medlemmer følger dekanatets valgperiode.

 

§5 Habilitet

Når et medlem av Innstillingsutvalget ved Det juridiske fakultet er eller har vært veileder for en part med sikte på doktorgrad må vedkommende foreta en konkret vurdering om inhabilitet utfra reglene i forvaltningslovens § 6, andre ledd.

 

Innstillingsutvalget kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier dette.