Hjem
Det juridiske fakultet

Veiledning for Innstillingsutvalget ved innstillinger av søkere til fast vitenskapelige stilling ved Det juridiske fakultet, UiB.

Hovedinnhold

 

Veiledning for Innstillingsutvalget ved innstillinger av søkere til fast vitenskapelige stilling ved Det juridiske fakultet, UiB.

 

Vedtatt av styret ved Det juridiske fakultet 17.03.2015.

 

1) GRUNNLAGSDOKUMENTER

 

Følgende dokumenter er grunnlag for Innstillingsutvalgets arbeid: 

 

  •  "Universitets- og Høgskoleloven § 6-3 "Utlysning av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger".
  • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006
  • Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger, Vedtatt av styret for Universitetet i Bergen 28. mai 2014.
  • Utlysningstekst som også inkluderer stillingsomtale.
  • Den sakkyndige bedømmelsen av søkerens vitenskapelige arbeider.

 

2) NÆRMERE OM DE KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES:

 

a) Vitenskapelige kvalifikasjoner

Innstillingsutvalget skal ta utgangspunkt i den vurdering og rangering den sakkyndige komiteen har kommet til.

 

b) Pedagogiske kvalifikasjoner

Ansettelse i fast vitenskapelige stilling, medfører at om lag halvparten av arbeidstiden skal brukes på undervisning. Med mindre noe annet fremgår av utlysningsteksten, skal innstillingsutvalget påse at den som innstilles til fast stilling kan utføre undervisningen hovedsakelig innenfor de obligatoriske fag i masterstudiet.

Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til fast vitenskapelig stilling. Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den som innstilles få tilbud om opplæring.

Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde.

Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelig og pedagogisk kompetanse.

For å gjøre søkernes kompetanse mer oversiktlig og sammenlignbar, bør utvalget benytte følgende sjekkliste for kontroll og beskrivelse:

 

i. Pedagogisk utdanning

Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning i pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs.

Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis

 

ii. Evalueringsrapporter

Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene bør omtales og vurderes.

 

iii. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid

Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, fjernundervisning o.a.

Veiledning: masteroppgaver, forskerutdanning o.a

Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur.

Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv.

 

iv. Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell

Dokumentasjon: Oversiktsliste.

 

v. Forsøks og utviklingsarbeid

 

Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med siktemål ut over egne kurs). Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø.

Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester m.v.

 

vi. Mottatte priser for undervisning

 

Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse

Det skal normalt gjennomføres prøveforelesninger med søkerne. Innstillingsutvalget oppgir med to ukers varsel et emne innenfor de obligatoriske fag som søkerne forutsetter å skulle undervise i ut fra angivelsen i utlysningsteksten. Prøveforelesningen gjennomføres innenfor 45 minutter hvor målgruppen forutsettes å være studenter på masterstudiet. Prøveforelesningene er offentlige. Prøveforelesning kan utelates hvor det bare er en søker til stillingen og utvalget finner at vedkommende åpenbart er kvalifisert som foreleser innenfor det området stillingen omhandler.

 

c) Administrativ erfaring

Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-/fakultetsnivå, eventuelt universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, arrangør av seminar/workshops, involvering i drift av forskningsgruppe, administrativ arbeid på internasjonalt nivå (for eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter m.v.

 

d) Populærvitenskapelig virksomhet og formidling

 

Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på den populærvitenskapelige virksomhet/formidling dokumentert ved avholdte foredrag, publiserte arbeid, deltakelse i offentlig debatt gjennom media mv.

 

e) Relevant praksis

 

Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige søkere

 

f) Personlig egnethet

 

Innstillingsutvalget skal gjennomføre intervju og referanseinnhenting for å avgjøre søkerens egnethet mht. til å undervise og samarbeide med kollegaer både i vitenskapelige og administrative stillinger. Også prøveforelesningen inngår i vurderingen av personlig egnethet.

 

I innstillingen skal det foretas en vurdering av søkernes personlige egnethet for stillingen.

 

3) SAMLET VURDERING OG RANGERING

 

I den samlede vurdering skal det legges vekt både på vitenskapelige- og pedagogiske kvalifikasjoner herunder evnen til å undervise i masterstudiet i rettsvitenskap. I tillegg skal det legges vekt på relevant praksis, formidlingsevner og populærvitenskapelig virksomhet.

 

Når personlig egnethet tillegges avgjørende vekt ved rangeringen av ellers kvalifiserte søkere, må innstillingsmyndigheten sørge for at den har et forsvarlig faktisk grunnlag for vurderingen. Det må gå frem av innstillingen hvilke egenskaper ved en ellers godt kvalifisert søker som medfører at vedkommende blir rangert etter en bedre egnet søker. Egenskapene som vektlegges må ha relevans for arbeidet som skal utføres.

 

4) INNSTILLINGENS FORM

 

Innstillingen skal utformes etter følgende punkter:

 

a) Redegjøre for utvalgets formelle grunnlag for vurderingene; forskrifter, gjeldende regler fra Regelsamlingen til UiB, utlysningstekst, stillingsomtale, veiledninger osv. som er grunnlaget for innstillingsutvalgets arbeid.

 

b) Hver søker gis en kort omtale med hensyn til utdanning, vitenskapelige kvalifikasjoner, og yrkeserfaring, og den rangering den sakkyndige komiteen har kommet til. Den sakkyndige komiteens vurdering skal følge vedlagt.

 

c) Hver søker skal så gis en omtale med hensyn til pedagogiske kvalifikasjoner, administrativ erfaring, populærvitenskapelig virksomhet, relevant praksis og personlig egnethet.

 

d) Omtalen av hver av søkerne avsluttes med konklusjon om hvorvidt søkeren er kvalifisert for stillingen og om vedkommende hører til blant de best kvalifiserte.

 

Innstillingsutvalget gir avslutningsvis en samlet, sammenlignende vurdering av de best kvalifiserte søkerne som grunnlag for å konkludere med rangering av minst 3 av de best kvalifiserte.

 

Eventuelle dissenser i innstillingsorganet skal begrunnes