Hjem
Strategiarbeid - Det juridiske fakultet
STRATEGIARBEID

Strategiarbeid igangsatt

Prosjektgruppen og det rådgivende organet har hatt to av tre møter for å arbeide frem ny strategi 2023-2030.

Bilde av inngangspartiet til Det juridiske fakultet.
Det juridiske fakultet utarbeider ny strategi for perioden 2023-2030.

Hovedinnhold

På det første møtet 20. september ble følgende punkter diskutert prosjektgruppen og det rådgivende organet:

 • Organisering av fakultetet: Bred enighet om at strategien bør legge til rette for endring i styringsstruktur for å møte både interne og eksterne forventninger til rettsvitenskapelig forskning og utdanning.
 • Nye studiesteder, nye utfordringer: Det bør settes som mål at UiB sammen med UiO skal stå som ett av to studiesteder i Norge som tilbyr fremragende studier.
 • Mangfold og rekruttering: Det bør arbeides for mer diversitet i studentmassen som på lang sikt vil føre til mangfold i rekruttering inn til faste stillinger og mangfold i innholdet i forskning og utdanning.
 • Juristbyen Bergen/Juristregionen Vestland: Det er ønsker om mer samhandling med juristarbeidsplasser i Bergen.
 • Dilemma regional-internasjonal: Det er stor etterspørsel etter juss i samfunnet, samtidig som forskerne skal holde et topp internasjonalt nivå. Hvilke grep må vi gjøre for å lage gode koblinger her?
 • Etter- og videreutdanning: Det er positivt at fakultetets EVU-tilbud er utvidet, men det utfordrer ressurssituasjonen. Hvor langt bør fakultetet gå i å dekke etterspørsel og behov i strategiperioden?
 • Språkpolitikk: Mens de juridiske fakultetene jobber for mer internasjonal publisering, er det politiske signaler om mer bruk av norsk språk i akademia ellers. Hvor legger fakultetet seg her?
 • UiBs satsingsområder: I forrige strategi inkluderte fakultetet UiBs satsingsområder. Dette har gitt resultater. Hvordan skal fakultetet posisjonere seg mot disse satsingsområdene videre?
 • Tverrfaglighet: Mer tverrfaglighet i utdanningen for å trene studentene i å se helhetsbildet av rettslige problemstillinger.


På det andre møtet 1. november tok gruppen utgangspunkt i et notat om måloppnåelse  for fakultetet i forrige strategiperiode 2016-2022.

Møtet ble lagt opp som en arbeidsøkt for å drøfte strategiske grep knyttet til de fire hovedtematikkene fra forrige møte:

 • En levende campus
 • Juristregionen Vestland
 • Større mangfold blant studenter og ansatte
 • Alternativ organisering  

Det tredje møtet i det rådgivende organet holdes 4. januar 2023.

Til dette møtet skal det være utarbeidet en grovskisse til et strategidokument og det rådgivende organet vil bli bedt om å komme med innspill. Studentrepresentantene vil legge fram resultater fra spørreundersøkelsen blant jussstudenter om ny strategi.