Hjem
Klima og energiomstilling
Ph.d-prosjekt 2019

2019 - Utnytting av skogsbiomasse og residuar til energiprodukter og naturstoff med høy verdi – en undersøking med utgangspunkt i biomasse fra kystskog

Målet er å auka verdiskaping for restbiomasse frå skogbruk som råstoff i eit bioraffineri.

Hovedinnhold

Prosjektet kombinera ekstraksjon av sambindinger som har høg verdi til dømes til medisinsk bruk, og termokjemisk  konvertering  av  hovudmengda  av  materialet  til  biodrivstoff  og  biobaserte  kjemikalier.  Prosjektet  tek  for  seg  grunnleggjande  utfordringar  for  kvart  steg  i  opparbeiding  og  konvertering,  slik at ein får eit erfaringsbasert grunnlag for utvikling av eit skogsbasert bioraffineri på Vestlandet.