Hjem
Klima og energiomstilling
Nyhet

Årsmelding Klima og energiomstilling 2021

Spørsmål relatert til klima og energi har stått høyt på dagsordenen i 2021. IPCC-rapporten som ble lansert i august og rekordhøye strømpriser i siste halvdel av 2021 har vært viktige tema i samfunnsdebatten.

Hovedinnhold

Derfor er det et mål å utvikle satsingsområdet til å involvere alle fakulteter ved UiB. Energiproduksjon og klima, og samfunnsorganisering knyttet til overgang til et klimarobust lavutslippssamfunn, er sterkt innvevd i hverandre gjennom næringsvirksomhet, livsstil og markeder. Perspektiver fra forskning innen humaniora, helse, juss, samfunnsvitenskap og psykologi er derfor viktige innganger til å forstå prosessene omkring klima og energiomstilling.

Årsmeldingen presenterer noe av det arbeidet satsingen har gjort i 2021, men den gir og et innblikk i noe av den relevante aktiviteten som har funnet sted på de ulike fakultetene i løpet av året.

Se hele årsrapporten her