Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Søknadsinformasjon

Masterprogram i design

Søknadsfrist for studiestart i august 2022 er 1. februar.

Hovedinnhold

Du kan registrere søknaden din til programmet fra 1. desember.

Vi ser etter deg som har et åpent sinn og er opptatt av design som et verktøy for forandring, undring, fordypning og undersøkelse. Det er i det ukonvensjonelle, nysgjerrige og uforutsigbare vi finner veien til designfagets utvidede betydning i kulturen, samfunnet og næringslivet. En ny designerolle vil bidra til å sette agenda for samfunnsutviklingen.

I vårt toårige, tverrfaglig studieprogram innen designfeltene, visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur, utvikler du og fordyper deg i et selvvalgt prosjekt. I søknaden beskriver du prosjektet du ønsker å arbeide med.

Masterprosjektets utvikles gjennom en åpen og dynamisk prosess, med vekt på undersøkelser, eksperimentering og kritisk refleksjon – i diskusjoner og samarbeid med medstudenter og fagstab. Du blir en del av et stimulerende fagmiljø som arbeider på tvers av etablerte profesjonsgrenser.

Hverdagen din vil bestå av selvstendig arbeid og arbeid i mindre grupper, i tillegg til forelesninger, kurs og workshops. Institutt for design har små masterkull som gir tett kontakt mellom faglig ansatte og studenter. Vi inviterer også internasjonale kapasiteter til å holde foredrag og workshops.

På våre mange verksteder vil du kunne utvikle prototyper og modeller. Et bredt spekter av eksterne samarbeidspartnere gir muligheter for utvikling og utprøving av nye ideer – og samtidig gi en forståelse av samfunnets rivende utvikling.

Masterprogrammet i design er et internasjonalt studium. Undervisningsspråket er engelsk og studentene representerer ulike nasjonaliteter. Som masterstudent har du gode muligheter til å reise på utveksling, også til utenlandske institusjoner. Utvekslingsoppholdet regnes som en del av studiet og anbefales på det sterkeste.

Studiet avsluttes med en større offentlig utstilling.

Opptaksprosess

 1. Søknadsfrist: 1.februar
 2. Søknads- og portfoliovurdering: uke 7, 14.-18.februar
 3. Innkalling til intervju: sendes senest 25.februar
 4. Intervju: uke 11, 14.-18.mars
 5. Tilbud om studieplass: 23.mars

Se nederst på siden under "Søknadsstatus" for detaljert informasjon om opptaksprosessen.

Opptakskrav

Opptak til masterprogrammet i design tar utgangspunkt i en fullført bachelorgrad i design eller annen tilsvarende skapende designutdannelse på minimum 180 studiepoeng.

Søkerne vurderes ut fra innsendt søknad med motivasjonsbrev, prosjektbeskrivelse, dokumentasjon av relevant kunstnerisk arbeid (portfolio) og intervju.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på fullført bachelorgrad
  Om du fullfører din bachelorgrad våren 2022 må du legge ved karakterutskrift som viser gjennomførte emner til dags dato på programmet.
 2. CV som viser tidligere gjennomført utdannelse og designfaglig erfaring
 3. Motivasjonsbrev
 4. Prosjektbeskrivelse
 5. Portfolio

Kun komplette søknader blir behandlet.

Motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet skal være på maksimalt 2 A4-sider. Her skal du gjøre greie for:

 • hvorfor du ønsker å studere på Masterprogrammet i design og hvilken studieretning du søker til:
  visuell kommunikasjon eller møbel- og romdesign/interiørarkitektur
 • hvilke forventninger du har til Masterprogrammet i design
 • hvordan du arbeider; hvilke metoder, medier m.m. du har intensjoner om å benytte deg av
 • dine kritiske refleksjoner og tanker rundt egen designfaglige produksjon så langt
 • hvilken kontekst du relaterer din egen designfaglige praksis til

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen skal være på maksimalt 2 A4-sider. Her skal du gjøre greie for:

 • tema i prosjektet og område for designfaglig utforskning
 • søkerens motivasjon for å gjennomføre prosjektet, og prosjektet sin samfunnsrelevans
 • mål for prosjektet og hovedspørsmål
 • hvordan prosjektet er tenkt utført og presentert

Portfolio

Portfolien skal følge søknaden din og skal inneholde dokumentasjon på relevant designfaglig arbeid og prosjekt som viser at du er kvalifisert for å gjennomføre et selvstendig masterprosjekt. 

I portfolioen skal du vise 6-10 egne arbeider som du anser være relevante og aktuelle for din søknad. Hvert verk skal dokumenteres med 4-5 bilder og en forklarende tekst.

I portfolioen kan du vise arbeider i valgfritt medium; dette kan inkludere video, webside, og app. Dersom du ønsker å presentere video, webside eller app som del av din portfolio skal disse representeres med skjermbilde og tekst i portfolioen samt med link der disse kan ses på internett.

Portfolioen skal sendes inn som ett dokument med flere sider.
Videoer må ikke overskride 10 minutter i lengde.

Tekniske spesifikasjoner portfolio:

 • Filformat: PDF
 • Fysisk format på PDF-fil: Liggende A3
 • Maksimal størrelse: 250 MB
 • Gi filen et navn etter følgende prinsipp: etternavn_fornavn_portfolio.pdf

Søknadsweb har en øvre grense på 20 MB pr dokument.
Om din portfolio overstiger dette kan du sende den inn via WeTransfer eller lignende. Lenke for deling av filer sendes opptak.kmd@uib.no.

Intervju

Intervjuene finner sted i uke 11, 14.-18.mars.

Alle intervjuene vil bli avholdt digitalt.

Invitasjon til intervjuet sendes til søkernes registrerte e-postadresse.
Du må svare på invitasjonen.

Søknadsstatus

Status på søknaden din vil vises som Under behandling så lenge søknadsbehandlingen pågår.

Søkere som fullfører sin bachelorgrad våren 2022 vil ved et evt tilbud om studieplass få et betinget opptak.

Søkere som får avslag på sin søknad vil kun få beskjed via Søknadsweb.

Opptaksprosessen

1.des - 1.feb

Søknadsperiode: Du kan endre søknaden din samt laste opp nye dokumenter helt frem til søknadsfristen 1. februar.

1. -
11.feb

Registreringsperiode: Administrativ gjennomgang av søknadene.

14. -
18.feb

Søknads- og portfoliovurdering: Komplette søknader vurderes av en faglig jury.

21. -
25.feb

Innkalling til intervju: Søkere med godkjent søknad/portfolio kalles inn til et intervju som del av opptaksprøvene.

14. -
18.mars

Intervju: Intervjuene gjennomføres iløpet av én uke. Godkjente søknader oversendes instituttledelsen for innstilling om opptak.

23.mars

Tilbud om studieplass: Søkere som blir tilbudt studieplass på Masterprogrammet i design får tilbudet publisert i Søknadsweb. Tilbud om studieplass sendes også på mail.

1.april

Svarfrist: Tilbud om studieplas eller ventelisteplass må besvares i søknadsweb. Ubesvarte tilbud blir ansett som negativt svar.