Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Reise på utveksling eller studietur til utlandet?

Fakultet for kunst, musikk og design oppfordrer alle studenter å reise på utveksling i ett eller to semester.

Hovedinnhold

Årlig tar ca. 40 kunst-, musikk- og designstudenter en del av utdanningen sin i utlandet, de fleste som utvekslingsstudenter ved et annet lærested. I hovedsak foregår utveksling innenfor rammen av Nordplus- og Erasmus-programmene, men det finnes også andre muligheter. Her er guide for utveksling

Hvem kan reise ut?

Du må følge et bachelor- eller masterstudium ved KMD når du søker, og du må ha bestått eksamener/vurderinger tilsvarende minimum 60 studiepoeng (1. studieår) før utreise. Studenter på årsstudium, etter- og videreutdanning eller med poststudierett kan ikke søke om eller reise på utveksling. Merk at du må være semesterregistrert ved UiB og betale semesteravgift også i utvekslingsperioden.

Utveksling varer normalt fra minimum tre måneder til maksimum ett studieår. Et opphold ved et utenlandsk lærested er den vanligste formen for utveksling, men praksisopphold er også et alternativ. Erasmus+ åpner bl.a. for praksisopphold etter avsluttet grad. 

Hvordan søke?

Det er viktig at du starter planleggingen i god tid, og at du skaffer deg tilstrekkelig informasjon før du søker! Ta kontakt med internasjonal koordinator dersom du er i tvil om hvordan du går frem eller hvor du vil søke.

UiB har to årlige søknadsrunder med følgende frister:

  • 1. februar (for utreise påfølgende høstsemester)
  • 25. august (for utreise påfølgende vårsemester)

Innen disse fristene registrerer du interesse for å reise på utveksling gjennom Søknadsweb. Det kan være lurt å søke til flere læresteder (maks fem!) i tilfelle du ikke får førsteønsket ditt innfridd. Merk at dette kun er første steg i prosessen. Noen uker etter fristens utløp får du melding fra fakultetet om utfallet av søknaden din, samt mer informasjon om hvordan du søker til de ulike lærestedene. Du vil nå bli nominert som søker og kan gå videre i prosessen. At du er nominert betyr at du blir anbefalt av UiB, og at du nå selv må søke opptak til vertsuniversitetet. Søknadsfristene vil variere fra sted til sted, og det vil også kravene til hva søknaden skal inneholde. 

Viktig å huske på: Studiet i utlandet må være faglig forhåndsgodkjent før du reiser ut. Når du har fått et tilbud og takket ja til plassen må du derfor fylle ut skjema for forhåndsgodkjenning av utvekslingsopphold. Etter utvekslingsoppholdet må du søke om innpassing av ekstern utdanning.

Hvor kan du reise?

Du kan reise ut på en av avtalene ved fakultetet eller instituttet ditt, eller på en av UiB sine sentrale avtaler. En samlet oversikt over utvekslingsavtaler finner du her. Merk at det er knyttet begrensninger til enkelte avtaler. Internasjonal koordinator kan gi deg mer informasjon om dette. KMD er aktiv i flere internasjonale nettverk, og deltar i to store utvekslingprogram, Nordplus (KUNO, nordplusmusic og Cirrus) og Erasmus+. Det er flere fordeler med reise innenfor utvekslingsprogrammene, blant annet at du får Nordplus- eller Erasmus+-stipend, og at du slipper å betale skolepenger.

Nedenfor finner du informasjon om spesielle forhold knyttet til utveksling ved de ulike studieprogrammene ved KMD.

Institutt for kunst

Kravene til en søknad vil variere fra sted til sted, så sjekk nettsidene til det aktuelle lærestedet for nærmere informasjon og søknadsfrister. De fleste har digitale/online løsninger, men det er også noen som vil ha søknaden tilsendt fysisk.

En søknad vil normalt bestå av:

1. Søknadsskjema
2. Portfolio
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV
5. Transcript (karakterutskrift). Denne skaffer du lettest gjennom Studentweb; for instrukser se her.
6. Evt. referanser/anbefalingsbrev
7. Dokumentasjon på språkkunnskaper (der dette er påkrevd)

Griegakademiet - Institutt for musikk

Er du student på bachelor- eller masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon, går du frem på følgende måte:

1. Søk UiB om utveksling via SøknadsWeb innen 1. februar. Her kan du føre opp inntil 5 læresteder.
2. Når du har mottatt svar fra UiB skal du søke utveksling direkte til vertsinstitusjonen innen søknadsfristen*

Søknaden vil normalt bestå av:

1. Søknadsskjema
2. Opptaksprøve (vanligvis et video-opptak på ca 15-20 minutter)
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV
5. Transcript (karakterutskrift). Denne skaffer du lettest gjennom Studentweb; for instrukser se her.
6. Evt. referanser/anbefalingsbrev
7. Dokumentasjon på språkkunnskaper (der dette er påkrevd)

*Mange av Griegakademiets samarbeidspartnere benytter plattformen EASY Mobility Online. Når du sender en søknad via Mobility Online går den først til internasjonal koordinator ved KMD for godkjenning/nominasjon, før den sendes videre til vertsinstitusjonen. Søker du utveksling gjennom Mobility Online vil både søknaden og Learning Agreement bli generert via systemet.

Søker utveksling til et lærested som ikke benytter online søknad, kan du bruke dette søknadsskjemaet.

Når kan du reise ut?
Bachelor: Utveksling vil normalt foregå 3. studieår
Master: det er ikke noen tilrettelagt periode for utveksling, men mulig i 3. semester

Informasjon om utveksling for studenter på Integrert masterprogram i musikkterapi.

Informasjon om utveksling for studenter på Bachelorprogram i musikkvitenskap.

Institutt for design

Kravene til en søknad vil variere fra sted til sted, så sjekk nettsidene til det aktuelle lærestedet for nærmere informasjon og søknadsfrister. De fleste har digitale/online løsninger, men det er også noen som vil ha søknaden tilsendt fysisk.

En søknad vil normalt bestå av:

1. Søknadsskjema
2. Portfolio
3. Motivasjonsbrev
4. Kortfattet CV
5. Transcript (karakterutskrift). Denne skaffer du lettest gjennom Studentweb; for instrukser se her.
6. Evt. referanser/anbefalingsbrev
7. Dokumentasjon på språkkunnskaper (der dette er påkrevd)

Godkjenning av utveksling 

Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner du planlegger å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studiet du har gjennomført etter at du kommer hjem fra utenlandsoppholdet.

Alle studenter som skal reise på utveksling må først søke om forhåndsgodkjenning av emnene du skal ta i utlandet, og når du kommer hjem etter oppholdet, må du søke om endelig godkjenning av emnene du har tatt eksamen i.

Forhåndsgodkjenningen gir deg rett til støtte frå Lånekassen til utveksling, og vi registrerer i utdanningsplanen din at du planlegger å ta emner ved et annet universitetet. Når du er ferdig med oppholdet og søker om endelig godkjenning av studiet ditt, er det for at oppholdet skal bli registrert i utdanningsplanen din. Når siste godkjenning er på plass, blir utvekslingsoppholdet rapportert til Lånekassen som en del av utdanningen din ved UiB.

Når må du søke?

Søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling skal sendes inn i god tid før utreise. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning av utvekslingen. Behandlingen av søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling kan ta opp til fire uker. Du får vedtaket om forhåndsgodkjenning tilsendt elektronisk. 

Hvilken dokumentasjon må du legge ved? 

Sammen med søknaden om forhåndsgodkjenning må du sende:

  • Emnebeskrivelser: Beskrivelsene skal skildre det faglige innholdet i kurset og hvor mange credits (studiepoeng) det gir. Emnebeskrivelse kan være en utskrift fra nettsidene til vertsuniversitet eller fra en studiekatalog.
  • Beskrivelse av utdanningssystemet: Beskrivelsen skal vise at studiet tilsvarer et fulltidsstudium på universitetsnivå. I Norge er et fulltidsstudium normert til 30 studiepoeng hvert semester, som tilsvarer 30 ECTS. De fleste universiteter i EU benytter ECTS-systemet.

Sammen med søknaden om endelig godkjenning må du sende:

  • Karakterutskrift (transcript of records) som enten 1) inneholder en verifiserbar signatur, eller 2) også er sendt direkte fra vertsuniversitetet til exchange-kmd@uib.no.

Reiser du som "freemover"? 

Dersom du reiser utenom UiB sine utvekslingsavtaler ("freemover") og vertsuniversitetet ikke benytter ECTS, må du også opplyse om hvor mange credits ved vertsuniversitetet som utgjør et fulltidsstudium. I tillegg må du legge ved dokumentasjon som viser at du er blitt tatt opp på det utenlandske universitetet, for eksempel en e-post eller et opptaksbrev. 

Søknadsskjema

Før oppholdet:

Etter oppholdet:

 

Studietur, gruppereiser eller praksis i utlandet

Dersom det skal gjennomføres studietur, gruppereiser eller praksis i utlandet knyttet til studier, er det viktig å sette seg inn i UiBs retningslinjer for feltarbeid og tokt. Det er viktig å orientere seg om krav til f.eks. visum, vaksiner og forsikring. Man skal opptre ansvarlig for å minimere risikoen for å havne i farlige situasjoner. Les beredskapsplanen for studenter i utlandet.

Noen studieprogram krever medisinsk testing etter opphold i utlandet. Se nærmere informasjon på Mitt UiB på ditt studieprogram.