Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetsstyremøte 14. desember 2017

Hovedinnhold

S 52/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste

S 53/17 - Godkjenning av protokoll fra møte 2. november 2017

S 54/17 Orienterings- og referatsaker
Program – strategiseminar 15. desember
Strategiprosess: /nb/kmd/112800/strategiprosess

Orienteringssaker
Regnskapsrapport pr. november 2017 (ettersendes)

S 55/17 Fullmaktssaker
Ingen saker

S 56/17 Budsjett 2018

S 57/17 Ansettelsesprosedyre ved ansettelse i stipendiatstillinger innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 58/17 Oppnevning av ansettelsesutvalg ved Fakultet for kunst, musikk og design

S 59/17 Utvidelse av to stillinger som førsteamanuensis ved Griegakademiet – Institutt for musikk -
unntatt offentlighet

S 60/17 Ansettelse i stilling som instituttleder ved Griegakademiet – Institutt for musikk – unntatt offentlighet

S 61/17 Møteplan - korreksjon

S 62/17 Eventuelt