Hjem
Kunst og hage

Retningslinjer for mottak av kunstgaver

Universitetet i Bergen har i årenes løp mottatt mange gaver, både fra enkeltpersoner og fra organisasjoner. Vi håper at denne tradisjonen vil fortsette. Følgende prosedyre vil bli fulgt i slike saker.

Hovedinnhold

1. Vurdering ved mottak av gaver:
Kunstverk/monumenter som ønskes plassert i fellesarealer ved Universitetet i Bergen skal fremlegges for Estetisk utvalg til vurdering. Dette gjelder også gaver, enten det er ferdig utførte kunstverk eller kunstverk som ønskes produsert og oppført.

2. Estetisk utvalg skal:
Gi en vurdering av hvorvidt gaven bør mottas eller ikke. Kunstnerisk kvalitet tillegges stor vekt. Det skal tas hensyn til om kunstgaven er egnet for plassering på Universitetet i Bergen med tanke på en helhetlig utvikling av det estetiske miljøet. Forslaget skal også forelegges brukermiljøet, der kunstverket er tenkt plassert. Det bør vurderes om gaven vil medføre omfattende drifts- og vedlikeholdskostnader.

3. En giver kan foreslå en eller flere alternative plasseringer for kunstgaven, men kan ikke sette som betingelse en spesifikk plassering. Giver kan heller ikke sette som krav at kunstverket skal ha samme plassering for all framtid.

4. Når Universitetet i Bergen mottar kunstgaver skal det utarbeides en kontrakt mellom giver og mottaker om hvem skal betale kostnadene med produksjon, fundamentering, montering, frakt, o.l. I kontrakten skal det spesifiseres under hvilke vilkår giveren kan få låne verket med tanke på nye visninger.

5. Når Universitetet i Bergen mottar kunstgaver, skal Estetisk utvalg i samarbeid med Eiendomsavdelingen utarbeide en plan for drift og vedlikehold av gaven.

6. Universitetet i Bergen  forbeholder seg retten til omplassering eventuelt fjerning av kunstverket etter reglene i Åndsverksloven.

7.  Universitetet i Bergen eier gaven. Kunstverket skal registreres i databasen over kunstverk i Universitetets eie.

Retningslinjer for gatekunst ved UiB