Hjem
MN-strategi 2016-2022

Strategiprosessen - ny strategi for 2016-2022

Fakultetsstyret vedtok i møtet 11.september 2014 prosess for arbeidet med ny strategi for MN-fakultetet 2016-2022.

Strategiprosessen

Hovedinnhold

Fakultetets ledergruppe er styringsgruppe for strategiprosessen, og har ansvaret for å koordinere de mange prosessene/arbeidsgruppene som er i gang ved fakultetet. Styringsgruppen har også ansvaret for å koordinere fakultetets prosess mot den sentrale strategiprosessen.

 

Styringsgruppen hadde strategisamling 22.-23. september 2014, og ble da enige om å i prosessen ha særlig fokus på:

 • Strategi for eksternfinansiering og teknologi
 • Skape strategisk handlingsrom
 • Utvikle tematiske satsingsområder
 • Strategi for senter/klynge
 • Infrastruktur
 • Arealutvikling
 • Formålstjenlig organisasjon
 • Kulturbygging
 • Tverrfaglighet
 • Grunnleggende forskning i nye tider
 • Innovasjon

Det var bred enighet om at strategiplanen skal være konkret med operasjonelle mål og tiltak.

 

Utkast til ny strategiplan for MN-fakultetet skal være ferdigstilt til påske 2015, og skal behandles av Fakultetsstyret i juni 2015.