Hjem
Museumsprosjektet
museumsprosjektet

Utstillingsprosjektet

I Naturhistorisk museum skal vi lage helt nye utstillinger samtidig som vi skal ta vare på den vakre og fredete Hvalsalen og de historiske utstillingsarealene i bygget.

utstillingsprosjektet
Et av forslagene til utstillingen "Dyphavet".

Hovedinnhold

Vi skal skape begeistring, formidle forskning og gi kunnskap om realfag og vitenskap generelt. Vår målgruppe er "Det nysgjerrige mennesket" som jo omfatter mange ulike grupper mennesker. En viktig gruppe er selvfølgelig barn i skolealder. 

Kort om tema i de kommende utstillingene på MP3

I 2013 ble det laget en utstillingskatalog som vi kalte «Undring og vitenskap» der vi skisserte hvilket faglig innhold vi ønsket i våre nye utstillinger. Her har vi først og fremst fokusert på basisutstillingene vi vil ha. Det ble da satt opp åtte ulike utstillingstema. Vi har siden da arbeidet videre med det faglige innholdet, ikke minst sammen med Atelier Brückner som hjalp oss med å lage en konseptskisse for de nye utstillingene i 2015. For å planlegge innholdet i utstillingene ut fra denne skissen har vi nå delt arealene inn i ulike soner, der utstillingene inngår som følger:

I utstillingen «Verdensbilder» vil vi vise hvordan forskning, både i tidligere tider og nå, påvirker vår oppfatning av verden rundt oss, og omvendt.

I utstillingen «Ukjent land» vil vi vise hvordan nye forskningsprosjekter og moderne teknologi gir oss banebrytende kunnskap om marine landskap, miljø og organismer.

I utstillingen «En fjellkjedes vekst og fall» vil vi vise utviklingen av en fjellkjede og hvordan den etter hver også forsvinner.

Vi vil også vise geologi i form av en egen mineralsamling, der vi fokuserer på hvordan de ulike mineralene dannes.

I utstillingen «Naturens gang» vil vi ta utgangspunkt i begrepet «tid» og visualisere hva det egentlig vil si at jorden er 4,6 milliarder år gammel. Dette vil vi gjøre med en, forhåpentligvis spennende installasjon.

I utstillingen «Livsformer» vil vi vise at det biologiske mangfoldet på kloden er enormt variert og hvordan en rekke ulike prosesser har skapt dette mangfoldet. Utstillnigen deles inn i et biodiversitetsrom hvor evolusjon er et hovedtema, flere ulike organismerom (fugler, insekter, planter osv.) der vi får mer detaljert innsikt i de ulike livsformenes levevis og tilpasninger, samt en evolusjonslab der publikum selv kan forske på biodiversitet. Hvalsalen er en egen sone i denne utstillingen, der temaet er marin biodiversitet.

I utstillingen «Fra istid til fremtid» viser vi at naturen alltid har vært i endring, og at den vil fortsette å være det. Vi ser på naturlige endringer og menneskeskapte endringer, og forhold mellom disse. Her vil vi ha et Fuglegalleri, Insekt, Pattedyrgalleri, Amfibier og reptiler, Plantegalleri, Sopp og lav og Evolusjonslab. Hvalsalen vil være en del av denne utstillingen samt en installasjon i trapperommet som vi har kalt «Livet i luften».

Det arbeides dessuten med to separate «formidlingsarenaer», som er fleksible rom som kan brukes til formidling i vid forstand, og der vi kan ha f.eks. mindre midlertidige utstillinger, relevante foredrag og forelesninger, filmvisning, bruk av digitale medier, databaser osv.

Ressurspersoner

Prosjektgruppen er produsent for de nye utstillingene. Den består av:

 

Paul H. Amble, prosjektleder for Utstillingsprosjektet

Anders Kjetland, prosjektkoordinator

Marie Louise Lorentzen, byggansvarlig

Christina Holmefjord, konservator

Terje Lislevand, faglig ansvarlig

Eli Kristine Økland Hausken, undervisningsleder

Lars Holm, designleder for utstillingene

Kari K. Årrestad, leder for Formidlingsavdelingen ved Universitetsmuseet

Liv Jorunn Oma, økonomiansvarlig