Hjem
Avdeling for naturhistorie
Pågående prosjekter

Artsprosjekter ved evertebratsamlingen

Artsprosjektet er et tiltak som koordineres av Artsdatabanken, og som gjennom årlige utlysninger gir tilskudd til kartlegging av artsmangfoldet i Norge. Her er en oversikt over pågående (og nylig avsluttede) prosjekter som er ledet av eller sterkt tilknyttet ansatte ved evertebratsamlingen

Et forskningsskip på vei ut for å samle materiale
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn

Hovedinnhold

Artsprosjektet sin hjemmeside hos Artsdatabanken

Her er prosjektene som ledes av ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen. Materiale i fra evertebratsamlingen inngår også i mange av de andre marine prosjektene, og vi er samarbeidspartnere i flere av dem. 

Småsnegler i sjøen; bløtdyrsgruppene lavere Heterobranchia og Pyramidelloidea (2023-2025)

Prosjektleder: Manuel Malaquias

Dette prosjektet er en oppfølging av et tidligere prosjekt på artsmangfoldet av nakensnegler i Sør-Norge. Denne gangen er hovedfokus på diversiteten av bløtdyrene vi finner i Pyramidelloidea og i de såkalt «lavere» Heterobranchia fra Norge. Heterobranchia er en av de evolusjonære linjene til Gastropoda (snegler) og inkluderer det som tidligere ble ansett for å være gruppen Opisthobranchia (f.eks. nakensnegler, boble-snegler), samt Pulmonata (f.eks. snegler og landsnegler), og de såkalt «lavere» Heterobranchia: en parafyletisk gruppe av hovedsakelig små skall-bærende former med en lengde på 2–3 mm.
 

Gruppene «lavere» Heterobranchia og Pyramidelloidea har hatt en uklar taksonomisk plassering og mangfoldet er generelt dårlig forstått. Det gjelder også for Norge, derav dette prosjektet. Mange av artene i «lavere» Heterobranchia lever på grunt vann blant alger og sjøgress. Derfor skal vi legge særlig vekt på undersøkelse av understuderte naturtyper som sjøgress, ruglbunn og poller. Pyramidelloidea lever derimot i stor grad som ektoparasitter på flerbørstemarker, pigghuder og andre bløtdyr.
Innsamlede individer vil bli fotografert, identifisert gjennom en kombinasjon anatomiske studier og DNA strekkoding (samt andre genetiske analyser), og inkludert i museumssamlingen.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Norske Arktiske Hydrozoer - NOAH (2023-2026)

Prosjektleder: Joan J. Soto-Angel

NOAH-prosjektet har som hovedmål å produsere en fullstendig og oppdatert oversikt over norske artiske hydrozoa. Dette vil gjøres ved å studere både morfologi og DNA-strekkoder. Siden artsgruppen er viktig både økologisk og økonomisk vil det være viktig å få en god oversikt over artsmangfoldet, slik at akvakultur, marinøkologer og offentlig forvaltning vil kunne dra nytte av resultatene fra arbeidet. Prosjektet vil bestå av forskere fra flere nasjonale og internasjonale institusjoner.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Parasitter på maneter, kammaneter og pilormer – ParaZoo (2022-2024)

Prosjektleder: Luis Martell

Parasitter på zooplankton er en viktig, men ofte oversett, komponent i pelagiske økosystem. Spesielt gjelder dette parasitter på de «myke» planktongruppene maneter (Medusozoa), kammaneter (Ctenophora) og pilormer (Chaetognatha), hvor kunnskapen om både parasittenes påvirkning på sine virvelløse verter og videre på kommersielle fiskeslag er svært mangelfull. ParaZoo tar sikte på å fylle dette kunnskapshullet ved å kartlegge mangfoldet av ikter og flatormer (Platyhelminthes), rundormer (Nematoda) og pelagiske amfipoder (Hyperiidea) som parasitterer det «myke» zooplanktonet.

Ved hjelp av integrativ taksonomi –å kombinere detaljerte morfologiske observasjoner med DNA strekkoding– vil ParaZoo produsere en oppdatert oversikt over hvilke arter vi har i Norge. Overvåkningsprogrammer fra både akvakulturindustrien, marinøkologer, miljøkonsulenter og statlige foretak vil kunne dra nytte av detaljerte genetiske data fra prosjektet. Formidling, kompetansebygning og kunnskapsoverføring er viktige deler av ParaZoo, der masteroppgaver, referansesamlinger, vitenskapelige internasjonale publikasjoner og illustrerte veiledere vil bli balansert av populærvitenskapelige artikler og en fotoutstilling.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Norske Lysianassoidea (NorAmph2) (2019-2023)

Prosjektleder: Anne Helene Solberg Tandberg

Overfamilien Lysianassoidea er for det meste rov- og åtselamfipoder, og de er svært tallrike i norske farvann – både når det gjelder biomasse og biomangfold. De er kjent for å være ”vanskelige” å identifisere med sikkerhet – både fordi de er glatte og kompakte med få lett synlige morfologiske trekk, og fordi det er lite moderne lokal identifikasjonslitteratur. Mange sorterer derfor ikke denne gruppen til noe mer detaljert enn ”Lysianassoidae” og det store biomangfoldet synes derfor ofte ikke igjen i rapporter og studier.

Prosjektet vil forsøke å hjelpe dette mangfoldet fram i lyset. Vi vil gjøre identifisering lettere og sikrere ved hjelp av ny kartlegging av hvilke arter vi har, DNA strekkoding av så mange av artene som mulig, samt produksjon av identifiseringsnøkler for de artene som kan finnes i våre farvann. Vi vil også avholde en workshop der de som arbeider med faunistisk opparbeiding av amfipodemateriale kan treffe og lære fra verdensledende taksonomer for gruppen.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding (2019-2022)

(Avsluttet)

Prosjektleder: Endre Willassen

Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper. Prosjektet samlet krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Prosjektet skulle kartlegge arters forekomst og utbredelse, og presentere artsinformasjon i nettbaserte databaser. 
Hovedresultater inkluderer  fem masteroppgaver i tilknytning  til prosjektet, et omfattende feltarbeid (gjerne i samarbeid med andre prosjekter) langs hele norskekysten som har gitt mye nytt materiale i de vitenskapelige samlingene hos begge museene. Eldre museumsmateriale har blitt gjennomgått og (re)identifisert. Registreringer deles i Artskart. Alle registreringene er knyttet til dyr i museumssamlingene ("belegg"), og er tilgjengelige for fremtidig forskning. Hardbunnsfauna har gitt et stort bidrag til det genetiske strekkodebiblioteket NorBOL: 3000 prøver sendt inn / 2300 prøver med DNA sekvens, 550 arter sendt inn / 450 arter med sekvens. Totalt er 692 arter registrert i prosjektet. Vi fant 16 arter som er nye for Norge, og avdekket 18 artskompleks.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Instagram og på Twitter

Storymap i fra prosjektet

 

Norske marine bentiske hydrozoer (NorHydro) (2019-2022)

(Avsluttet)

Prosjektleder: Luis Martell

Bunnlevende polyppdyr, også kjent som hydroider, er økonomisk og økologisk viktige komponenter i marine miljøer, men de blir ofte neglisjert i biodiversitetsstudier. Prosjektet NorHydro skal hjelpe oss å forstå utbredelsen av disse dyrene i Norge. Det skal kartlegge den dårlig kjente diversiteten av bunnlevende polyppdyr, samt bidra til enklere artsidentifisering for både fagfolk og ikke-spesialister. NorHydro skal bruke en integrert tilnærming som kombinerer DNA strekkoding og detaljerte morfologiske observasjoner av levende og fikserte dyr for å produsere en oppdatert artsliste av norske hydroider.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg gjerne prosjektets oppdateringer på Facebook  og på Twitter med hashtag #NorHydro

 

Norske leddsnegler: diversitet, utbredelse og barcoding (2019-2022)

Prosjektleder: Nina Therese Mikkelsen

Leddsnegl (Polyplacophora) en gruppe marine bløtdyr som lever på alle typer hard bunn. Leddsnegl er vanlige langs norskekysten, men mange av artene er vanskelig å identifisere og skille fra hverandre. Gjennom prosjektet vil forekomsten av leddsnegl i Norge bli kartlagt.

Det bli utarbeidet en oversikt over alle arter av leddsnegl i Norge, med informasjon om utbredelse, beskrivelse og bilder av alle arter. Vi vil også lage bestemmelsesnøkler for norske arter av leddsnegl. Sekvensering av DNA strekkoder for alle norske arter og utarbeidelse av brukervennlige bestemmelsesnøkler vil utgjøre nyttige verktøy for artsbestemmelse av leddsnegl i Norge.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Instagram og Twitter

 

Hoppekreps i hyperbenthos - HYPCOP (2019-2022)

(Avsluttet)

Prosjektleder: Tone Falkenhaug (HI)

Dette prosjektet tilhører Havforskningsinstituttet, men er svært tett knyttet opp mot evertebratsamlingen. Prosjektet fokuserer på artene i gruppen Harpacticoida som lever i vannmassene like over eller nær bunn.

Prosjektet skal samle inn hoppekreps fra ulike habitater i norske farvann for å kartlegge diversiteten, beskrive eventuelle arter som er nye for vitenskapen, bruke molekylære og morfologiske metoder for å identifisere arter som er vanskelig å skille fra hverandre (såkalte kryptiske arter),  fremskaffe informasjon om forskjellige hoppekrepsarters habitat og utbredelse, og produsere DNA-strekkoder av over 200 arter og legge dette inn i strekkode-biblioteket gjennom NorBOL.

Den taksonomiske kompetansen på gruppen i Norge er mangelfull, og gjennom samarbeid med utenlandske eksperter skal øke denne blant norske forskere og studenter.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Twitter og Instagram

 

Leddormer fra dyphavet (2018-2021)

(Avsluttet)

Prosjektleder: Nataliya Budaeva.

Prosjektet har som hovedmål å beskrive og dokumentere norske dyphavsannelider gjennom å studere innsamlet materiale, samt samle nytt materiale på to planlagte tokt. Prosjektet vil lage en sjekkliste over norske leddormer i dyphavet og flere bestemmelsesnøkler for utvalgte familier. Sammen med nye DNA-strekkoder vil dette utgjøre en solid kunnskapsbase for fremtidig forskning og forvaltning.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Nakensnegler i Sør-Norge (2018-2020)

(Avsluttet)


Prosjektleder: Manuel Malaquias.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Kartfestede funn fra prosjektet "Nakensnengler i Sør-Norge" (29-17)

Prosjektets Instagramkonto