Hjem
Avdeling for naturhistorie
Pågående prosjekter

Artsprosjekter ved evertebratsamlingen

I 2022 har vi fire pågående Artsprosjekter som er ledet av ansatte tilknyttet evertebratsamlingen, samt et samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet. Artsprosjektet er et tiltak som koordineres av Artsdatabanken, og som gjennom årlige utlysninger gir tilskudd til kartlegging av artsmangfoldet i Norge.

Et forskningsskip på vei ut for å samle materiale
Foto/ill.:
Katrine Kongshavn

Hovedinnhold

Artsprosjektet sin hjemmeside hos Artsdatabanken

Her er prosjektene som ledes av ansatte ved Universitetsmuseet i Bergen. Materiale i fra evertebratsamlingen inngår også i mange av de andre marine prosjektene, og vi er samarbeidspartnere i flere av dem. 

 

Leddormer fra dyphavet (2018-2021)

(Avsluttet)

Prosjektleder: Nataliya Budaeva.

Prosjektet har som hovedmål å beskrive og dokumentere norske dyphavsannelider gjennom å studere innsamlet materiale, samt samle nytt materiale på to planlagte tokt. Prosjektet vil lage en sjekkliste over norske leddormer i dyphavet og flere bestemmelsesnøkler for utvalgte familier. Sammen med nye DNA-strekkoder vil dette utgjøre en solid kunnskapsbase for fremtidig forskning og forvaltning.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Nakensnegler i Sør-Norge (2018-2020)

(Avsluttet)


Prosjektleder: Manuel Malaquias.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Kartfestede funn fra prosjektet "Nakensnengler i Sør-Norge" (29-17)

Prosjektets Instagramkonto

 

Evertebratfauna på grunne hardbunnshabitater: Artskartlegging og DNA strekkoding (2019-2022)

Prosjektleder: Endre Willassen

Grunne hardbunnshabitater er en av de dominerende naturtypene langs norskekysten. Her finner vi også algebeltet, som huser en særdeles artsrik fauna av ulike evertebratgrupper. Prosjektet vil samle krefter fra et bredt sammensatt norsk og internasjonalt forskningsmiljø for å undersøke hvilke arter som forekommer i hardbunnshabitater langs norskekysten og ved Svalbard. Artenes forekomst og utbredelse skal kartlegges, og artsinformasjon skal presenteres i nettbaserte databaser. Det vil spesielt bli fokusert på de dårlig kjente dyregruppene Ectoprocta/Bryozoa (mosdyr), Ascidiacea (Sekkdyr), og Porifera (svamp). 

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Instagram og på Twitter

 

Norske marine bentiske hydrozoer (NorHydro) (2019-2022)

Prosjektleder: Luis Martell

Bunnlevende polyppdyr, også kjent som hydroider, er økonomisk og økologisk viktige komponenter i marine miljøer, men de blir ofte neglisjert i biodiversitetsstudier. Prosjektet NorHydro skal hjelpe oss å forstå utbredelsen av disse dyrene i Norge. Det skal kartlegge den dårlig kjente diversiteten av bunnlevende polyppdyr, samt bidra til enklere artsidentifisering for både fagfolk og ikke-spesialister. NorHydro skal bruke en integrert tilnærming som kombinerer DNA strekkoding og detaljerte morfologiske observasjoner av levende og fikserte dyr for å produsere en oppdatert artsliste av norske hydroider.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg gjerne prosjektets oppdateringer på Facebook  og på Twitter med hashtag #NorHydro

 

Norske Lysianassoidea (NorAmph2) (2019-2022)

Prosjektleder: Anne Helene Solberg Tandberg

Overfamilien Lysianassoidea er for det meste rov- og åtselamfipoder, og de er svært tallrike i norske farvann – både når det gjelder biomasse og biomangfold. De er kjent for å være ”vanskelige” å identifisere med sikkerhet – både fordi de er glatte og kompakte med få lett synlige morfologiske trekk, og fordi det er lite moderne lokal identifikasjonslitteratur. Mange sorterer derfor ikke denne gruppen til noe mer detaljert enn ”Lysianassoidae” og det store biomangfoldet synes derfor ofte ikke igjen i rapporter og studier.

Prosjektet vil forsøke å hjelpe dette mangfoldet fram i lyset. Vi vil gjøre identifisering lettere og sikrere ved hjelp av ny kartlegging av hvilke arter vi har, DNA strekkoding av så mange av artene som mulig, samt produksjon av identifiseringsnøkler for de artene som kan finnes i våre farvann. Vi vil også avholde en workshop der de som arbeider med faunistisk opparbeiding av amfipodemateriale kan treffe og lære fra verdensledende taksonomer for gruppen.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

 

Norske leddsnegler: diversitet, utbredelse og barcoding (2019-2022)

Prosjektleder: Nina Therese Mikkelsen

Leddsnegl (Polyplacophora) en gruppe marine bløtdyr som lever på alle typer hard bunn. Leddsnegl er vanlige langs norskekysten, men mange av artene er vanskelig å identifisere og skille fra hverandre. Gjennom prosjektet vil forekomsten av leddsnegl i Norge bli kartlagt.

Det bli utarbeidet en oversikt over alle arter av leddsnegl i Norge, med informasjon om utbredelse, beskrivelse og bilder av alle arter. Vi vil også lage bestemmelsesnøkler for norske arter av leddsnegl. Sekvensering av DNA strekkoder for alle norske arter og utarbeidelse av brukervennlige bestemmelsesnøkler vil utgjøre nyttige verktøy for artsbestemmelse av leddsnegl i Norge.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Instagram og Twitter

 

Hoppekreps i hyperbenthos - HYPCOP

Prosjektleder: Tone Falkenhaug (HI)

Dette prosjektet tilhører Havforskningsinstituttet, men er svært tett knyttet opp mot evertebratsamlingen. Prosjektet fokuserer på artene i gruppen Harpacticoida som lever i vannmassene like over eller nær bunn.

Prosjektet skal samle inn hoppekreps fra ulike habitater i norske farvann for å kartlegge diversiteten, beskrive eventuelle arter som er nye for vitenskapen, bruke molekylære og morfologiske metoder for å identifisere arter som er vanskelig å skille fra hverandre (såkalte kryptiske arter),  fremskaffe informasjon om forskjellige hoppekrepsarters habitat og utbredelse, og produsere DNA-strekkoder av over 200 arter og legge dette inn i strekkode-biblioteket gjennom NorBOL.

Den taksonomiske kompetansen på gruppen i Norge er mangelfull, og gjennom samarbeid med utenlandske eksperter skal øke denne blant norske forskere og studenter.

Prosjektets hjemmeside hos Artsdatabanken

Følg prosjektet på Twitter og Instagram