Hjem
Nygårdshøyden sør
Nygårdshøyden Sør

Statusoppdateringer og fremdriftsplan

Hovedinnhold

Status for prosjektet

Oktober 2022

Dette har skjedd 

Fra mars til september har man jobbet med konsept innplassering av Rom- og funksjonsprogrammet i byggene. Fokus har vært å utarbeide en innplassering der man sikrer minst mulig nedetid på de berørte laboratoriene. Et annet viktig moment har vært å sikre at Rom- og funksjonsprogrammet ivaretar ønsket om sammenheng mellom byggene slik at man skaper et enhetlig fakultet for studenter og ansatte.  

Det har i perioden hatt svært tett dialog med brukermiljøene og fakultetsledelsen ved MatNat. Hovedlinjene er blitt presentert ved alle institutter, og styringsgruppen vedtok planen for gjennomføring tredje oktober. Her finner du Konsept for innplassering.

Allégaten 64 

I arbeidet med Allégaten 64 har konseptvalgs notat (KVN) blitt levert til Kunnskapsdepartementet (KD) i juni. Prosjektet venter nå på tilslutning fra KD til anbefalingene fremmet i notatet.  

Fysikkbygget og Realfagbygget 

Analysenotat som begrunner behovet for rehabilitering av byggene, ligger til behandling i Finansdepartementet. Et positivt svar her vil bety at prosjektet mest sannsynlig går inn i en prosjektavklaringsfase med KD. 

Det arbeides også med å kartlegge nåværende tilstand ved byggene. Denne kartleggingen vil ligge til grunn for risikovurderinger av fortsatt bruk uten å rehabilitere byggene.  

Fremover 

Fremover vil arbeidet mot departementene fortsette. Det samme vil strategiprosessen ved MatNat. Det er også planlagt at kommunikasjonsarbeidet internt og eksternt i prosjektet skal intensiveres.  

Prosjektet vil videre foregå i tre faser der Allégaten 64 ligger i første fase før man går videre med Realfagbygget og Fysikkbygget, men det er fortsatt for tidlig å si noe nøyaktig om når de forskjellige delene av prosjektet settes i gang eller hvordan man skal gå dele opp arbeidet med renovering av Fysikkbygget og Realfagbygget. Når forhold rundt statlig finansiering er avklart vil vi få avklaring på fremdrift, byggetrinn og etapper.

Fremdriftsplan for NGHS
Foto/ill.:
Eiendomsavdelingen/UiB

Tidligere oppdateringer:

Mai 2022

Har skjedd:

Rom- og funksjonsprogram ferdigstilt. Sørger for brukermedvirkning og forankring i organisasjonene, etablere et underlag for statlig finansiering av rehabiliteringene og konseptvalgnotat (KVN) for Allégaten 64, samt utarbeide innplasseringsskisser.

Skal skje fremover:

I perioden frem til jul i år jobbes det i hovedsak med å sørge for grunnlaget for statlig finansiering for prosjektet.

Konseptvalgnotatet for Allégaten 64 skal leveres til Kunnskapsdepartementet i slutten av juni, og planen er å gå jobbe videre med eksterne samarbeidspartnere fra september etter at notatet er godkjent.

Prosjektet vil videre foregå i tre faser der Allégaten 64 ligger i første fase før man går videre med Realfagbygget og Fysikkbygget, men det er fortsatt for tidlig å si noe nøyaktig om når de forskjellige delene av prosjektet settes i gang eller hvordan man skal gå dele opp arbeidet med renovering av Fysikkbygget og Realfagbygget. Når forhold rundt statlig finansiering er avklart vil vi få avklaring på fremdrift, byggetrinn og etapper.

Om KVN:
Konseptvalgnotat er et grunnlagsdokument på samme måte som en KVU, men skiller seg fra KVU i at utredningen er mindre omfattende og at KVN kun brukes i mindre prosjekter. For Allégaten 64 skal det kun utarbeides et KVN. 

Du kan leser mer om KVU og KVN her.