Hjem

NorEMSO

Hovedinnhold

NorEMSO Promo

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet?

Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvanns- observatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon (EMSO). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet. NorEMSO er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektpartnere er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt.

Forskningskonsortiet EMSO ble etablert i september 2016 og er nå en ERIC. EMSO har som mål å utforske hav som ikke har blitt grundig forsket på, for å få en bedre forståelse av den kritiske rollen havene spiller i jordsystemene, og det er observatorier i viktige områder i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. De nordiske hav, som spiller en viktig rolle i vårt klimasystem og i den globale havsirkulasjonen, fremstår som et stort og viktig hull i EMSO. NorEMSO vil fylle dette hullet ved å lage et omfattende observasjonsnettverk av De nordiske hav og gjøre det til en del av EMSO. NorEMSO vil gjennomføre dette ved å utvide eksisterende, og etablere ny infrastruktur i tillegg til å koordinere og innlemme det i EMSO. 

Nettverket til NorEMSO i De Nordiske hav har tre hovedkomponenter: fortøyde observatorier, undervannsglidere og et havbunnsobservatorium nær et hydrotermisk område på Mohnryggen. NorEMSOs overordnede vitenskapelige mål er å få en bedre forståelse av driverne av de temporale og romlige endringene av vannmasse-transformasjoner, havstrømmer, forsuring, og termokjemiske utvekslinger på havbunnen i De nordiske hav. NorEMSO skal produsere og gjøre høykvalitets-, nær-sanntidsdata tilgjengelig, noe som vil bidra til forbedring av modeller og værmeldinger. 

 

Tidligere artikler på nettet

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium 

NorEMSO: Styrker observasjonskapasiteten til havs

CAGE contributes to new Norwegian deep-ocean observation system (engelsk)

Mer data fra havene

Nyhet
Ilker Fer

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium til 100 millioner kroner

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet? Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

NOREMSO PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledere er Ilker Fer (UiB), sammen med medleder Benedicte Ferré (UiT).

Ilker Fer | ilker.fer@uib.no

Benedicte Ferre | benedicte.ferre@uit.no

logos