Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Amming og melketannkaries i Uganda

Nancy Birungi disputerer 11. november 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Early life course factors, early childhood caries and oral health related quality of life among five-year-olds – a prospective and intergenerational study from eastern Uganda”.

Hovedinnhold

Brystmelk, gjerne i kombinasjon med annen sukkerholdig mat, kan øke risikoen for karies i melketannsettet. Forskningen har imidlertid vist motstridende resultater når det gjelder sammenhengen mellom amming og kariesforekomst hos barn. Noen studier har vist økt mens andre har vist redusert kariesforekomst i forbindelse med amming. Flere av studiene har imidlertid brukt metoder forbundet med stor usikkerhet.

Vi undersøkte oppfølgingsdata fra den landsby-randomiserte intervensjonsstudien PROMISE EBF blant gravide kvinner i Uganda med det mål å fremme fullamming det første halvåret av barnets liv. Den første artikkelen som inngår i avhandlingen til Birungi viser at barn av mødre som deltok i ammeintervensjon ikke hadde mer eller mindre karies ved 5 års alder enn barn av mødre i kontrollgruppen. I den andre artikkelen ble det påvist en sterk positiv sammenheng mellom karies- forekomst hos mor og hos hennes 5 år gamle barn. I den tredje artikkelen ble det gjort en kausalitetsanalyse med bruk av såkalte DAGs (directed acyclic graphs) for å identifisere hvilke faktorer det var nødvendig å justere for i analysen. Disse analysene viste at amming i tidlige barneår har en beskyttende effekt på utvikling av karies ved 5 års alder.

Totalt sett viser avhandlingen at amming i tidlige barneår har en beskyttende effekt på utvikling av karies i melketenner, at karies hos 5 åringer har negative konsekvenser både for barnets egen og familiens livskvalitet, og at mors egen tannhelsesituasjon samvarierer med barnets. Omtrent halvparten, 39 %, av de undersøkte 5 åringene hadde karies i melketannsettet. Karies i melketannsettet er forbundet med kariesutvikling i det permanente tannsettet. Fra et folkehelseperspektiv kan det være kostnadssparende for myndighetene i lavinntektsland å informere gravide mødre om den betydning tidlig amming, betydning av mors tannsykdom og holdning til tannhelse har for barnets kariessituasjon senere i livet.

 

Personalia:

Nancy Birungi er født i Uganda i 1984 og utdannet tannlege ved Makerere University i 2008. Hun ble tatt opp som ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen i 2012. Hun har vært stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi og ved Senter for Internasjonal helse. Veiledere har vært professor Anne Nordrehaug Åstrøm og postdoktor Lars Thore Fadnes.