Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Amming og melketannkaries i Uganda

Nancy Birungi disputerer 11. november 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Early life course factors, early childhood caries and oral health related quality of life among five-year-olds – a prospective and intergenerational study from eastern Uganda”.

Main content

Brystmelk, gjerne i kombinasjon med annen sukkerholdig mat, kan øke risikoen for karies i melketannsettet. Forskningen har imidlertid vist motstridende resultater når det gjelder sammenhengen mellom amming og kariesforekomst hos barn. Noen studier har vist økt mens andre har vist redusert kariesforekomst i forbindelse med amming. Flere av studiene har imidlertid brukt metoder forbundet med stor usikkerhet.

Vi undersøkte oppfølgingsdata fra den landsby-randomiserte intervensjonsstudien PROMISE EBF blant gravide kvinner i Uganda med det mål å fremme fullamming det første halvåret av barnets liv. Den første artikkelen som inngår i avhandlingen til Birungi viser at barn av mødre som deltok i ammeintervensjon ikke hadde mer eller mindre karies ved 5 års alder enn barn av mødre i kontrollgruppen. I den andre artikkelen ble det påvist en sterk positiv sammenheng mellom karies- forekomst hos mor og hos hennes 5 år gamle barn. I den tredje artikkelen ble det gjort en kausalitetsanalyse med bruk av såkalte DAGs (directed acyclic graphs) for å identifisere hvilke faktorer det var nødvendig å justere for i analysen. Disse analysene viste at amming i tidlige barneår har en beskyttende effekt på utvikling av karies ved 5 års alder.

Totalt sett viser avhandlingen at amming i tidlige barneår har en beskyttende effekt på utvikling av karies i melketenner, at karies hos 5 åringer har negative konsekvenser både for barnets egen og familiens livskvalitet, og at mors egen tannhelsesituasjon samvarierer med barnets. Omtrent halvparten, 39 %, av de undersøkte 5 åringene hadde karies i melketannsettet. Karies i melketannsettet er forbundet med kariesutvikling i det permanente tannsettet. Fra et folkehelseperspektiv kan det være kostnadssparende for myndighetene i lavinntektsland å informere gravide mødre om den betydning tidlig amming, betydning av mors tannsykdom og holdning til tannhelse har for barnets kariessituasjon senere i livet.

 

Personalia:

Nancy Birungi er født i Uganda i 1984 og utdannet tannlege ved Makerere University i 2008. Hun ble tatt opp som ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen i 2012. Hun har vært stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi og ved Senter for Internasjonal helse. Veiledere har vært professor Anne Nordrehaug Åstrøm og postdoktor Lars Thore Fadnes.