Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Smarte alarmer og modellbasert produksjonsovervåkning

Randi-Helene Halmøy disputerer 24. mars 2017 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: «A Novel Approach to Modelling and Use of Real-Time Data in Production Optimisation».

Hovedinnhold

I dagens oljeindustri er store mengder data fra både brønner og prosess tilgjengelig i sanntid for overvåkning og analyser. Industrien har over lang tid investert mye i utvikling av omfattende dataverktøy for modellering for planlegging og analyse. Likevel utføres mye av den daglige overvåkningen og oppfølgingen fortsatt med relativt enkle midler – manuell oppfølging er fortsatt standard på mange felt. Det er derfor muligheter for å forbedre og effektivisere brønnovervåkning ved å etablere smartere alarmer og mer modellbasert overvåkning. En kan dra en parallell til samfunnet forøvrig hvor digitalisering og smarte «apper» benyttes i stadig større grad til dagligdagse gjøremål. Innen brønnovervåkning kan man implementere enkle algoritmer for å gi «smartere» brønnalarmer. Ved å bruke forenklede modeller, fokusert på den dominerende årsak eller mekanisme, kan man også i mange tilfeller få nyttig tilleggsinformasjon og predikere videre utvikling innenfor tidsskalaen modellen er beregnet for.

Avhandlingen tar utgangspunkt i to konkrete eksempler på trender av fysiske størrelser, og diskuterer bruken av to ulike analysemetoder. Den første metoden er logikk-basert, og overvåker innkommende data for å identifisere en spesifikk, forhåndsdefinert trend (et trykkfall). Den andre tilnærmingen bruker en forenklet modell for trykkutvikling på brønnhodet som følge av endringen i gjennomsnittlig tetthet på brønnstrømmen når sammensetningen gradvis endres. Dette er relevant for eksempel i situasjoner med gasskoning eller vannkoning i en horisontal brønn. I avhandlingen demonstreres og diskuteres det hvordan disse metodene kan brukes til å gi tidlig varsel om pågående situasjoner og predikere videre utvikling. Denne informasjonen brukes til å evaluere kritikalitet og gir en indikator på hvor lang tid man har for å ta aksjon. Dette kan gjøre at man fanger opp trender på et tidligere tidspunkt, og gir muligheter for optimalisering av produksjon og reduserte produksjonstap.

Personalia

Randi-Helene Halmøy (f.1981) er fra Bergen, og har mastergrad i fysikk fra Frankrike og England.