Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Klimautvikling av den nordvestlige europeiske kontinentalmarginen

Lukas W.M. Becker disputerer fredag 20. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Ice sheets, oceanic circulation & sea surface conditions: the NW European margin during the last 35,000 years".

Hovedinnhold

Den nordvestlige europeiske kontinentalmarginen, inkludert Norskehavet, er et nøkkelområde for studier av forandringer i havsirkulasjon og fluktuasjoner i kontinentale isdekker. Kunnskapen om interaksjoner mellom kryosfære- og havsirkulasjonmekanismer er viktig for å forstå hvordan klimasystemet fungerer, spesielt med henblikk på dagens klimaforandringer.

Becker har i sine studier undersøkt sedimentkjerner fra 600 til 1800 meters vanndyp, og som dekker den siste glasiale syklusen (35.000-15.000 år før i dag) samt de siste 8000 år. Seismiske data og en rekke sedimentologiske, mikropaleontologiske og numeriske metoder har vært benyttet.

Nordvest-Europa, spesielt Skandinavia og Storbritannia-Irland var dekket av et kontinentalt isdekke gjennom den siste glasiale syklusen. I en periode under siste istid, fløt isbreer fra Storbritannia og Skandinavia sammen i Nordsjøen. Denne perioden er også knyttet til en isstrøm som fylte hele Norskerenna fra Oslo til eggakanten. Tilsvarende store isstrømmer har vi i dag i Antarktis og på Grønland.

Første del av avhandlingen presenterer nye informasjon om når det Skandinaviske og det Britisk-Iriske isdekket møttes (25.5±0.3 tusen år før i dag) og når det åpnet seg en korridor imellom dem (18.7±0.2 tusen år før i dag). I tillegg antyder denne studien at selve isstrømmen var mye mer dynamisk enn før antatt, og at den bare var aktiv i en relativ kort periode (19 000-23 000 år før i dag). Becker presenterer også i sin avhandling en ny, raskere metode for automatisk analyser av istransportert materiale til dyphavet, som gir informasjon om isdekkene over landområdene.

I den andre delen av avhandlingen fokuseres det på sedimentarkiver med høy tidsoppløsning som gir informasjon om endringer i havsirkulasjonen gjennom de siste 8000 år. Her argumenteres det for at Ca/Fe-forholdet kan brukes som en metode for å rekonstruere primærproduksjonen i havet. Dette gir også muligheter til å rekonstruere endringer i den Nordatlantiske oscillasjonen.

Personalia
Lukas W.M. Becker (f. 1985) er oppvokst i Schleswig-Holstein, Tyskland. Han tok sin mastergrad i kvartærgeologi og paleoklima ved Universitetet i Bergen, med en oppgave om Dovre, hvor han studerte glasialt transportert materiale («flytteblokker»). Hans doktorgradsavhandling er gjennomført ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen og er tilknyttet Marie Curie-prosjektet GLANAM (GLAciated North Atlantic Margins).