Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Depresjon og vansker med følelseshåndtering

Endre Visted disputerer torsdag 20. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Emotion regulation difficulties: The role in onset, maintenance and recurrence of Major Depressive Disorder».

Innhold

Resultatene fra avhandlingen viser at hvordan personer forholder seg til og regulerer følelsene sine spiller en betydelig rolle i utvikling og tilbakefall av depressive lidelser. Avhandlingen består av tre studier som undersøker vansker med å regulere emosjoner som mulig faktor i utvikling og tilbakefall av depresjon.

Den første studien viser at personer med pågående depresjon kan ha økt tilbøyelighet til å regulere følelser på måter som ikke er til hjelp: De kan unngå og undertrykke følelser og fokusere oppmerksomheten mot negativ grubling. De bruker også i mindre grad hensiktsmessige måter å håndtere negative følelser på, som kognitive strategier, aksept og problemløsning. Videre kan deprimerte personer streve med å være oppmerksom på, fortolke og tolerere følelsesmessige reaksjoner. Disse vanskene med emosjonsregulering viser seg å ofte fortsette etter personene ikke er deprimerte lenger og kan gjøre dem sårbare for tilbakefall av nye depressive episoder.

Den andre studien viser at emosjonsreguleringsvansker kan vise seg i et psykofysiologisk mål på autonom fleksibilitet (Hjerteratevariabilitet). Resultatene viser at særlig vansker med å akseptere negative følelser henger sammen med lavere hjerteratevariabilitet. Studien gir støtte til at hjertevariabilitet kan være et mål på emosjonsregulering. Avhandlingens tredje studie viser at det å oppleve en depressiv episode tidlig i livet kan føre til mindre hensiktsmessig emosjonsregulering i voksen alder, hvilket kan føre til flere tilbakefall. Å oppleve depresjon i barne- og ungdomsår kan føre til mer uhensiktsmessige måter å regulere følelser på, samt mindre forståelse av følelsesmessige reaksjoner. Dette igjen kan føre til flere depressive episoder senere i livet. Avhandlingen viser at forebygging og behandling av depresjon bør ha et fokus på emosjoner og emosjonsregulering.

Personalia

Endre Visted (f. 1982 i Stavanger) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2011). Han er kandidat i dobbelkompetanseprosjektet, og har tidligere jobbet på allmenpoliklinikk på Kronstad DPS og med barn og ungdom på BUP Sentrum. Doktorgradsarbeidet startet i 2015. For tiden er han ansatt ved seksjon psykose døgnbehandling ved Kronstad DPS. Hovedveileder ved doktorgradsprosjektet har vært Elisabeth Schanche. Biveiledere har vært Lin Sørensen, Berge Osnes, Per-Einar Binder og Jon Vøllestad.