Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjerneinfarkt øker risikoen for ny sykdom og reinnleggelse

Anna Therese Bjerkreim disputerer fredag 6. september 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Hospital readmission after ischemic stroke or TIA».

Hovedinnhold

Hjerneinfarkt, den vanligste formen for hjerneslag, er en viktig årsak til dødelighet og sykelighet globalt. Risikoen for nye sykehusinnleggelser, også kalt reinnleggelser, etter hjerneinfarkt er høy på grunn av fysiske og psykiske vansker og tilstedeværelse av andre sykdommer (komorbiditet). Avhandlingen viser at mer enn to av tre pasienter blir reinnlagt innen fem år etter hjerneinfarkt, og at halvparten av disse har sin første reinnleggelse i løpet av det første året.

Reinnleggelser brukes som en kvalitetsindikator for helsetjenester både i Norge og internasjonalt. En reinnleggelse er svært belastende for pasienter og deres pårørende, og påfører sykehusene mer arbeid og økte utgifter. For å kunne forebygge ny sykdom og reinnleggelser hos norske slagpasienter er det viktig å ha kunnskap om hvor mange som rammes og hvorfor det skjer. Bjerkreim har i sitt doktorgradsarbeid sett på forekomsten og årsakene til reinnleggelse etter hjerneinfarkt i fire studier som springer ut fra Haukelands hjerneslagregister NORSTROKE.Bjerkreim fant at de vanligste årsakene til reinnleggelse var infeksjoner, hjertesykdom, nye hjerneslag, og forverring av symptomer fra det første hjerneinfarktet. Risikoen for reinnleggelse økte med alderen, og med økende grad av funksjonshemming, mer komorbiditet, og ved tidlige komplikasjoner etter hjerneinfarktet. Risikoen for å dø var høyere etter en reinnleggelse.

Studiene viser at det er en sammenheng mellom årsaken til at man får hjerneinfarktet og risikoen for reinnleggelse og død. Årsaken til hjerneinfarktet påvirker også hvilke sykdommer pasientene reinnlegges for.Funnene i Bjerkreims studier bidrar med kunnskap som kan brukes for å identifisere pasienter som har høy risiko for reinnleggelse og eventuelt død etter hjerneinfarkt. Denne kunnskapen gir mulighet til å forebygge årsakene til reinnleggelse.

Personalia

Anna Therese Bjerkreim (f.1989) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, 2016. Hun gikk først på Forskerlinjen, og fortsatte siden som stipendiat ved Klinisk institutt 1 frem til våren 2019. Bjerkreim er nå lege i spesialisering del 1 ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Doktorgradsarbeidet er utført ved Nevrologisk avdeling, HUS med professor Halvor Næss som hovedveileder og professor Ulrike Waje-Andreassen og Ph.D. Nicola Logallo som biveiledere.