Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Frivillige organisasjoners ansvar i flyktningleirer

Marianne Nerland disputerer 19.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "NGOs in Refugee Camps".

Hvilke menneskerettighetsforpliktelser har frivillige organisasjoner (NGOs) i flyktningleirer, og hvilket ansvar har de for menneskerettighetsbrudd begått av deres egne ansatte? I denne avhandlingen argumenteres det for at avtalene som inngås mellom frivillige organisasjoner og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), i praksis er den viktigste kilden for frivillige organisasjoners menneskerettighetsforpliktelser i leirer og ansvar ved brudd på disse.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i verdens flyktningleirer. De har ofte ansvar for å tilby tjenester som for eksempel mat, skolegang, vannforsyning og helsehjelp. Dette setter dem i en posisjon der de utøver autoritet over dagliglivet til flyktninger. Avhandlingen setter søkelys på de tilfeller der ansatte misbruker denne posisjonen, for eksempel ved å utnytte flyktninger seksuelt eller be dem om bestikkelser.

Med utgangspunkt i en feltstudie fra en flyktningleir i Kakuma i Kenya, demonstrerer Nerland at det er en alvorlig mangel på mekanismer som i tilstrekkelig grad holder frivillige organisasjoner ansvarlig i slike tilfeller. Avhandlingen identifiserer en rekke utfordringer knyttet til hvordan flyktninger kan klage på oppførselen til ansatte i frivillige organisasjoner gjennom de mekanismene som finnes i dag. Nerland peker for eksempel på utrygghet i møte med politiet, mangelen på kapasitet i lokale domstoler, mangelen på tillit til eksisterende ansvarsmekanismer, mangel på tilbakemelding på klager, og noen ganger til og med mangel på et system for mottak av slike klager.

For å i større grad kunne holde frivillige organisasjoner ansvarlige for adferden til sine ansatte, argumenterer Nerland for opprettelsen av én felles uavhengig mekanisme i hver flyktningleir. Denne mekanismen skal kunne motta klager på oppførselen til ansatte i alle frivillige organisasjoner og FN-byråer som opererer i flyktningleiren.

Personalia

Marianne Nerland (f. 1985) har LLM fra Lancaster University i England, og master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2013. Nerland var ansatt som doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen fra 2014 til 2019, under veiledning av professor Maja Janmyr (UiO).