Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mot en grønnere økonomi?

Helge Lea Tvedt disputerer 2.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Towards a Greener Economy".

Hovedinnhold

Tvedt har sett nærmere på hvordan grønne verdier skapes, og hvilke prosesser og mekanismer som bidrar til grønn omstilling i næringslivet. Forskningsspørsmålet har blitt analysert fra tre ulike perspektiver: gründerperspektivet, næringsklyngeperspektivet og markedsperspektivet.

Gründerperspektivet er knyttet til konseptet grønt entreprenørskap. Der hvor grønt entreprenørskap tidligere ble assosiert med bestemte gründertyper drevet av idealisme og miljøhensyn, viser funn fra dette prosjektet at grønne virksomheter ofte oppstår uten at miljøhensyn har vært drivende for utvikling av innovasjonen virksomheten er tuftet på. Dette skyldes at innovasjonene har andre kvalitetsforbedringer som medfører betydelige miljøfordeler. Det grønne blir på denne måten en viktig strategisk komponent, selv om det først og fremst er andre egenskaper med innovasjonene som er de viktigste kommersielle driverne.

Videre har Tvedt undersøkt hvordan grønne næringsklynger oppstår, og hvordan disse klyngene skiller seg fra tradisjonelle næringsklynger. Gjennom case-studier i San Diego, Dublin, og Graz viser forskningen at byregionene tradisjonelt har hatt industrielle og kunnskapsmessige forutsetninger for å lykkes innenfor miljøteknologi, men at potensiale for klyngedannelse først ble aktualisert av omstillingsbehov og økt politisk oppmerksomhet. Klyngene har også en bredere næringsstruktur og større aktørmangfold enn det en vanligvis ser i tradisjonelle næringsklynger.

Markedsperspektivet handler om hvilke mekanismer som skaper etterspørsel etter grønne innovasjoner i bedriftsmarkedet. Funnene viser at etterspørsel ofte skapes av flere markedsdrivere, herunder reguleringer, miljøkrav, risikohåndtering og subsidier. Videre viser funnene at grønne løsninger ofte medfører økonomiske gevinster som følge av ressursbesparelser, som igjen skaper etterspørsel. I andre tilfeller er behov for å vise samfunnsansvar, eller posisjonere seg i forkant av forventede reguleringer, viktige markedsdrivere.

Personalia

Helge Lea Tvedt (f. 1988) kommer fra Bryne på Jæren. Han har en mastergrad i økonomisk geografi (2012) fra Universitetet i Bergen. Han jobber for tiden som rådgiver ved næringsavdelingen i Stavanger kommune, og er tilknyttet forskningsinstituttet NORCE avd. Samfunn.