Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Individers helse, utdanning og arbeidsmarkedsutfall

Ragnar Hjellset Alne disputerer 21.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Empirical Essays on Welfare, Education, and Labor Market Outcomes".

Hovedinnhold

I avhandlingen har Alne sett på hvordan helse, utdanning og arbeidsmarkedsutfall påvirkes av nye regler for uføretrygd, terrorangrep og diskriminering i karaktersetting. De tre artiklene i avhandlingen bruker registerdata til å følge individer over tid, og det anvendes økonometriske metoder for å avdekke årsakssammenhenger som har relevans for politikkutformingen i Norge.

Den første artikkelen undersøker i hvilken grad innføringen av et nytt regelverk for uføretrygd i 2015 påvirket arbeidsmarkedsdeltakelsen til de som allerede mottok uføretrygd. Reformen hadde som mål at uføretrygdede skulle øke sitt arbeidstilbud, og dermed redusere de høye kostnader knyttet til at en høy andel av Norges befolkningen mottar uføretrygd. Resultatene i artikkelen viser at de uføretrygdede som allerede var i arbeid økte antall arbeidstimer etter reformen, men at andelen uføretrygdede i arbeid er uendret.

Den andre artikkelen studerer arbeidsutfallene til foreldre som mister barnet sitt i et terrorangrep. I artikkelen følger man arbeidsmarkedsutfallene til de etterlatte etter 22. juli 2011, og det dokumenteres at arbeidsmarkedsutfallene i nettverket rundt de som dør i et terrorangrep er sterkt påvirket. De samfunnsmessige kostnadene knyttet til terrorisme går dermed utover både materielle tap og tap av menneskeliv, og man vil undervurdere verdien av preventive tiltak dersom effektene på nettverket rundt de døde ikke tas hensyn til.

Den tredje artikkelen studerer diskriminering i karaktersetting i videregående skole i Norge, og om variasjonen i eksponering til diskriminering har en sammenheng med arbeidsmarkedsutfallene til elevene. Hovedresultatet i analysen viser at mesteparten av kjønnsforskjellen i standpunktkarakterer kan forklares av kjønnsdiskriminering, hvor gutter får dårligere karakterer enn det jenter som har et likt evnenivå i faget.

Personalia

Ragnar Hjellset Alne fullførte en bachelorgrad i økonomi og matematikk ved Hunter College i New York. Mastergraden fullførte han ved Universitetet i Bergen, hvor han som stipendiat har blitt veiledet av professor Espen Bratberg.