Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Små doser av avlusingsmidler kan drepe non-target-organismer

Rosa Helena Escobar Lux disputerer 16.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The effects of the chemotherapeutants hydrogen peroxide, deltamethrin and azamethiphos on non-target crustaceans".

Hovedinnhold

Hydrogenperoksid (H2O2), deltametrin og azametifos er avlusningsmidler som tilsettes i vannet, enten i merdene eller i en brønnbåt. I begge tilfeller ender kjemikaliene opp med å bli sluppet ut i sjøen etter at behandlingen er fullført. Som avlusningsmidler kan de ha negativ påvirkning også på andre arter enn lakselus. For å forstå hvor godt disse kjemikaliene tolereres av andre arter enn laks og lus, undersøkte Escobar-Lux toksisiteten på tre nye non-target organismer; hoppekreps (Calanus spp.), europeisk hummer (Homarus gammarus) og nordlig krill (Meganyctiphanes norvegica).

Det første målet var å finne ut hva som var dødelige doser for ikke-målartene i studien. Mål nr. to var å vite hva som skjedde med individene som overlevde eksponeringen. Var de upåvirket, eller fikk de fysiologiske eller atferdsmessige endringer som gjorde at de led? Det tredje målet var å finne ut om det var mulig å sammenligne effekten til de tre legemidlene, er det ene mer giftig enn det andre? Det endelige målet var å bruke laboratorieresultater i en mer realistisk kontekst.

Samlet sett har denne avhandlingen vist at konsentrasjonene av legemidlene H2O2, deltametrin og azametifos som brukes av laksenæringen, har en skadelig effekt på overlevelsen av de ikke-målrettede organismene. Avhandlingen har også påpekt hvor viktig det er å inkludere studier av ikke-dødelige effekteri tillegg til konvensjonelle toksisitetsstudier. Alle tre avlusingsmidler ga immobilitet ved konsentrasjoner betydelig lavere enn de dødelige dosene. Ved å undersøke toksisiteten til de tre avlusingsmidlene i kombinasjon med resultatene fra tidligere studier, er toksisitetsrangeringen for norske arter slik: deltametrin > H2O2 > azametifos.

Resultatene fra denne avhandlingen kombinert med både feltstudier og tidligere modeller bør vurderes av tilsynsmyndigheter i Norge. Dette kan være et viktig verktøy for andre lakseprodusentland når man gjennomfører fremtidige miljørisikovurderinger for avlusingsmidler.

Personalia

Rosa Helena Escobar Lux (f.1992) er fra Colombia og tok sin mastergrad i oseanografi og marine miljøer fra Sorbonne Université (2016). Hun vært doktorgradsstudent ved Institutt for Biovitenskap (BIO), Universitetet i Bergen, og ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet, i forskningsgruppen Smittespredning og sykdom. Veiledere har Prof. Howard Browman (HI), Prof. Ole B. Samuelsen (HI/UiB), Dr. Caroline Durif (HI) og Dr. Ann-Lisbeth Agnalt (HI).