Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Verdighet ved livets slutt for eldre kvinner med kreft

Katrine Staats disputerer 8.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dying with dignity – Dignity-preserving care for older women living with incurable cancer at home".

Hovedinnhold

Kvinners kjønnsspesifikke behov når livet går mot slutten og det å leve med uhelbredelig kreftsykdom er gjenstand for store kunnskapsmangler. Kvinner og menn er forskjellige og kvinner lever lengre enn menn, derfor må vi noen ganger ta i bruk andre virkemidler ovenfor kvinnelige pasienter.

Målet med ph.d.-prosjektet er å undersøke og dokumentere hvilke faktorer som fremmer og hemmer en verdig avslutning på livet for hjemmeboende kreftsyke kvinner over 65 år. Dette er utforsket fra tre sentrale kilder; eldre kvinner med uhelbredelig kreft, pårørende og helsepersonell. Datainnsamlingsmetoder som er brukt er; dybdeintervjuer, fokusgruppeintervjuer og deltagende observasjon.

I møte med eldre uhelbredelig kreftsyke kvinner, pårørende og helsepersonell, finner ph.d.-studien at verdighet avhenger av pasientens muligheter til å bestemme over sitt eget liv, bevare egenverd og bli sett som et individ. Muligheten til å opprettholde sin livsrolle i sitt eget hjem, samt betydningen av håp i livet, blir sett på som viktige kilder til verdighet. Studien viser at tilgang og kvalitet på pleie og omsorg vurderes som enda viktigere enn muligheten til å bo i sitt eget hjem. Flere av kvinnene svarer at de opplever krenkelser i relasjonelle forhold, uavhengig av hvor de oppholdt seg. Dette som følge av situasjoner preget av helsepersonells manglende kjennskap til deres situasjon, manglende varhet, og opplevelser av å bli behandlet som ledd i et større system.

Ph.d.-studien anbefaler en forankring av kjønn og kvinnehelse og verdighetsbevarende omsorg i nasjonale føringer og helseprofesjonsutdanninger, samt økt oppmerksomhet knyttet til verdighet og etisk refleksjon ved livets slutt i kommunehelsetjenesten.

Personalia

Katrine Staats (f. 1982), utdannet sykepleier i 2006, kreftsykepleier i 2014, og har mastergrad i sykepleievitenskap fra 2017. Doktorgradsarbeidet er finansiert av stiftelsen DAM, med Norske Kvinners Sanitetsforening som søkerorganisasjon. Arbeidet er gjennomført ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder; Oscar Tranvåg (HVL og OUS), biveiledere; Ellen Karine Grov (OsloMet) og Bettina Husebø (UiB)